Abivallavanemale esitati arupärimine Randvere kooli juhtimiskriisi kohta

Viimsi vallavolikogu 21. märtsi istungil esitasid Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull arupärimise abivallavanem Marju Aolaidile (Isamaa) seoses Randvere koolis tekkinud juhtimiskriisiga.

Esitame alljärgnevalt antud arupärimise täismahus.

„Käesoleva aasta veebruari lõpus pöördusid Randvere kooli 7. klasside lapsevanemate 3 esindajat, sh. üks Randvere kooli hoolekogu liige, Viimsi vallavalitsuse poole seoses probleemidega Randvere koolis. Antud pöördumine saadeti informatsiooniks ka Viimsi vallavolikogu liikmetele.

Pöördumises tuuakse välja hulk koolikorraldusega seotud probleeme ja muresid. Allakirjutanud kirjutavad: “Lapsevanemad on omalt poolt soovinud kooli juhtkonnaga kohtuda juba alates oktoobrist 2022, et leida ühiselt lahendusi. Kooli juhtkonna poolt ignoreeriti lapsevanemate soove kuni 16. detsembrini 2022. Siis toimus koosolek, kus küll kaardistati erinevad probleemid, aga millest kokkuvõte (saadeti lapsevanematele 3.01.2023) kajastas kahjuks vastupidist seisukohta koosolekul räägituga.”

Pöördumisele allakirjutanud teevad Viimsi vallavalitsusele järgmised ettepanekud:

a) Peatada koheselt kolmanda kooliastme teostamine Randvere koolis. Viia praegused õpilased koos vastava kooliastme õpetajatega üle Viimsi kooli alla. Seal on olemas välja töötatud ja toimiv süsteem, õpetajad, koos Artiumiga ka vajalikud klassiruumid ning vastutustunne õpilaste tuleviku eest.

b) Lõpetada tööleping direktor Stanislav Nemeržitskiga Randvere kooli direktori ametikohal. S.N. on ennast tõestnud hea õpetajana, kuid kahjuks pole temas Randvere kooli suuruse kooli direktoriks piisavalt vastutustunnet.

c) Teostada juhtimisaudit direktori ja õppejuhi ametialase pädevuse kohta.”

Tutvumine Randvere kooli hoolekogu protokollidega näitas, et tõsisemad probleemid püstitusid tõepoolest alates käesolevast õppeaastast, s.t. kui alustasid tööd kolm 7-ndat klassi, ja lapsevanemate mure on õigustatud ja laiema põhjaga. Seega tihedam suhtlus õpetajate ja lastevanematega oleks normaalse õhkkonna taastamiseks hädavajalik.

Probleemide süvapõhjus tundub olevat põhikooliks ülemineku puudulik ettevalmistus – Randvere kooli kummitab nii ruumi- kui õpetajate puudus. Vaja on saada selgus,  millise roll selles on kooli direktoril ning kommunikatsiooniauditi tegemine heidaks probleemile kindlasti valgust.

Eelnevast lähtuvalt on meil Teile kui hariduse valdkonna eest vastutavale abivallavanemale järgmised küsimused:

  1. Millal Teie saite teadlikuks Randvere koolis tekkinud probleemidest?
  2. Kas ja kui, siis millal olete suhelnud Randvere kooli juhtkonna, õpetajate ja lastevanematega lahendamaks tekkinud olukorda?
  3. Randvere kooli põhikooliks ümberkujundamine on ka meie arvates hädavajalik samm, aga tundub, et selleks on vaja rohkem ressurssi, kui hetkel eraldatud. Kas Viimsi vallavalitsus on teinud kooli direktorile Stanislav Nemeržitskile omapoolseid ettepanekuid kujunenud olukorra lahendamiseks? Kui jah, siis milles need ettepanekuid seisnevad?
  4. Milline on Teie vastus pöördumises tehtud ettepanekule lõpetada tööleping Stanislav Nemeržitskiga Randvere kooli direktori ametikohal?

Vastuseid arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.“

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: