Üldtingimused

Viimsi Uudised toimetus jätab endale õiguse saadetud kaastöid avaldamisel lühendada ja toimetada.

Uudiskirjaga liitumine

Viimsi Uudiste uudiskirjaga liitumine on tasuta. Uudiskirjaga liitumiseks tuleb tellijal sisestada mee veebilehel enda e-posti aadress.

Uudiskiri on tellijale kord nädalas saadetav e-kiri, mis sisaldab viimsiuudised.ee uudiseid.

Viimsi Uudiste toimetus kui uudiskirja tellija isikuandmete vastutav töötleja võib edastada tellija e-posti aadressi turunduses tegutsevale kolmandale isikule kui tellija isikuandmete volitatud töötlejale, kes edastab tellijatele uudiskirju Viimsi Uudiste nimel ja eest.

Uudiskirjadega liitumisel annavad tellijad Viimsi Uudiste toimetusele tagasivõetava nõusoleku kasutada oma elektroonilisi kontaktandmeid uudiskirjade edastamise eesmärgil.

Tellitud uudiskirjast on võimalik loobuda igal ajal uudiskirja lõpus oleval lingil „LAHKUN“. Loobumise korral e-posti aadress eemaldatakse nimistust ja uudiskirja edasi enam ei saadeta.

Küsimuste korral palume ühendust võtta toimetus@viimsiuudised.ee .

Autoriõigused

Viimsi uudiste portaalis avaldatud materjalid (sh artiklid, fotod, kommentaarid jne) on Autoriõiguse seaduse järgi autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine ilma toimetuse kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. Kirjaliku nõusolekut on võimalik taotleda meilile toimetus@viimsiuudised.ee kirjutades.

Materjali refereerimine

Viimsi Uudiste artiklite refereerimisel tuleb avaldada vastava artikli avaldamise koht ja autor ning internetikeskkonnas lisada enne refereerimist ka link refereeritavale artiklile.

Artiklit on lubatud tasuta ja Viimsi Uudiste toimetuse nõusolekuta refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Refereerimisel internetis tuleb lisada juurde link konkreetsele loole.

Juhul kui Viimsi Uudiste  on refereeritud suuremas mahus või kasutatud ilma toimetuse kirjaliku loata autorikaitse objektiks olevaid materjale, on Viimsi Uudistel õigus küsida tasu vastavalt alljärgnevale hinnakirjale:

  • ühekordne kooskõlastamata materjalide kasutamine – 100 €.
  • korduv (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamine – 200 € iga korra eest.

Müügi- ja maksetingimused

Viimsi Uudised OÜ müüb kehtestatud hinnakirja alusel reklaambännerite ning erakuulutuste kuulutuste avaldamist.

Viimsi Uudistes avaldatavate reklaamibännerite ning erakuulutuste eest tasumine toimub eurodes.

Erakuulutuste eest tasumine toimub Maksekeskuse pangalingi kaudu. Organisatsioonide reklaambännerite eest tasumine toimub väljastatud arvete alusel Viimsi Uudised OÜ arveldusarvele.

Reklaamide ja erakuulutuste kohta saab täiendavat infot meilile reklaam@viimsiuudised.ee kirjutades.

Viimsi Uudised OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.  Viimsi Uudised OÜ edastab  teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Viimsi Uudistes avaldatud erakuulutuste ja reklaambännerite kuvamisest on võimalik taganeda 24 tunni jooksul nende avaldmise hetkest teatades sellest kirjalikult reklaam@viimsiuudised.ee .

Viimsi Uudiste OÜ era- ja ärikliendil peab on võimalus kinnitada ja tutvumiseks avada oma nõustumine Viimsi Uudiste  poolt kehtestatud ostu- ja tagastustingimustega enne tellimuse kinnitamist. Vastav link on rubriigis Erakuulutused ning vastav info on lisatud äriklientidele suunatud müügipakkumistesse ning lepingutesse.

Viimsi Uudiste OÜ era- ja ärikliendil on õigus taganeda tehtud erakuulutuse või bänneri avaldmise tellimisest enne reklaamide aktiivseks muutmist ning 24 tunni jooksul pärast nende aktiivseks muutmist.

Tganemisotsusest tuleb saata e-kiri  Viimsi Uudised OÜ meilile viimsiuudised.ee.

Juhul, kui tganemisest teavitamise ajaks on erakuulutuse või organisatsiooni bänneri eest juba Viimsi Meedia OÜ-le tasutud, tagastatakse õigeaegselt taganemisotsusest teavitanutele nende kuulutuse või bänneri eest tasutud summa täies ulatuses 7 tööpäeva jooksul.

Viimsi Uudiste erakuultuste avaldamise tingimused

• Erakuulutuste sisestamine toimub kuulutaja enda poolt. Seejuures võtab kuulutaja endale vastutuse sisestatud andmete õigsuse eest.
• Viimsi Uudistesse Portaali sisestatud ja pangalingi kaudu tasutud kuulutused aktiveeritakse tööpäevadel 12 ja nädalvahetustel 24 tunni jooksul.
• Viimsi Uudiste toimetus jätab endale õiguse mitte avaldada seadusandluse või heade kommetega vastuolus olevaid erakuulutusi.
• Viimsi Uudised ei avalda poliitilise või ebamoraalse sisuga erakuulutusi. Toimetus ei avalda ka kellegi head nime või mainet kahjustavaid erakuulutusi (näiteks võlanõuded).
• Viimsi Uudiste toimetus vaatab kõik sisestatud erakuulutused enne aktiveerimist üle nii keeleliselt, stilistiliselt kui õiguslikult.
• Erakuulutuse sisu peab kirjeldama pakutavat kaupa või teenust. Tekst tohi sisaldada ettevõtete nimesid linke ja teistele võrgukülgedele. Lubatud on kauba või teenuse kodulehe või Facebooki lehe aadressi lisamine.
• Lubatud ei ole erakuulutuse teksti kopeerimine teistest kuulutustest.
• Toimetus võib, aga ei pea avaldatavaid erakuulutusi struktureerima rubriikidesse.
• Erakuulutusele lisatavad fotod või visuaalid peavad olema seotud kuulutatava kauba või teenusega. Kui lisatavad pildid ei ole kuulutaja enda omad, peab nende avaldamiseks olema autori nõusolek.
• Kõik õigused sisestatud erakuulutuse tekstile ja pildile kuuluvad Viimsi Uudistele.
• Avaldamiseks sisestatud erakuulutust saab selle aktiivsel oleku perioodil muuta vaid toimetus. Muutmise soovist tuleb teavitada toimetust e-kirjaga aadressil reklaam@viimsiuudised.ee.
• Võimalike tehniliste tõrgete korral, mis muudavad Viimsi Uudiste sisu mittekättesaadavaks, pikendatakse ilma lisatasuta proportsionaalselt tõrke perioodiga erakuulutuse aktiivsena oleku aega.
• Tagastamisele kuuluvad üksnes tehnilisest rikkest tingitud valesti sisestatud kuulutuste maksumused. Tagastus tehakse 5 tööpäeva jooksul.

Erakuulutuste lisamine

1. Külastaja lisab portaalis vormi abil kuulutuse.
2. Peale kuulutuse lisamist suunatakse maksekesekuse kaudu tasumisele.
3. Kuulutajale kuvatakse teade, kuulutuse lisamise ja tasumise kohta.
4. Toimetus avaldab kuulutuse peale kontrolli ja tasumise laekumist.
5. Kui kuulutus on aktiivseks muudetud, saadetakse kuulutajale teade avalikustamise kohta.
6. Kuulutuse muutmine ja lõpetamine enne tähtaega on võimalik läbi lingi mis saadetakse kuulutaja poolt sisestatud elektronposti aadressile.

Privaatsuspoliitika

Jälgime hoolikalt Teie isikuandmete ohutust ning tagame seadustes nõutud andmete privaatsuse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) nõuetele.

Meie klientide andmehaldur on OÜ Viimsi Uudised, registrikood 14817934, Papli 19 – 1, Pärnu linn, 80012.

Andmetöötluse põhimõtted

1.Hoolitsenud kõikide meie klientide andmete ohutuse eest.
2. Klientide isikuandmete töötlemine toimub seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil.
3. Kogume klientide isikuandmeid täpselt kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ega ei töötle neid hiljem viisil, mis on antud eesmärkidega vastuolus.
4. Tagame isikuandmete töötlemise otstarbekohaselt ja minimaalses vajalikus mahus.
5. Ajakohastame isikuandmeid vastavalt vajadusele, kontrollime nende õigsust ning kustutame ja parandame viivitamata ebatäpsed andmed.
6. Säilitame klientide isikuandmeid kujul, mis võimaldab neid identifitseerida ettenähtud ulatuses ja mahus.
7. Klientide isikuandmeid töötlemine toimub viisil, mis tagab nende turvalisuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse.
8. Viimsi Uudised ei kogu klientide kolmandate isikute veebilehtede lehitsemise ajalugu ega ei säilita seda.
9. Viimsi Uudised ei edasta mingeid klientide andmeid meie veebilehe lehitsemise kohta, mille põhjal oleks võimalik tuvastada kliendi isikut.
10. Viimsi Uudised kogub ja töötleb ainult klientide isikuandmeid, mis on vajalikud nendega koostöö tegemiseks.
11. Kuulutuste sisestamisel meie portaali kogume järgmisi isikuandmeid:
– eesnimi;
– perekonnanimi;
– telefoninumber;
– e-posti aadress.