Lood Viimsi metsadest I

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) esitas 2018. aasta oktoobris plaani Viimsi metsade jõuliseks raiumiseks aastatel 2020 – 2030. Viimsi vallavalitsus pole tänaseni selle plaanile oma vastust andnud.

10. oktoobril 2018 saatis Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai toonasele vallavanem Siim Kallasele järgmise kirja:

„Austatud härra Kallas

Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) hallata on Viimsi vallas 2977 ha maad. Sellest 1672 ha asub Naissaarel ja 0,3 ha Aksi saarel. Valla mandriosas asub RMK hallatavat maad 1305 ha. Valla mandriosas asuvast riigimaast 12% asub looduskaitse rangeimas vööndis, kus mitte mingit metsa majandamist ei toimu ja 3% on metsad, mille RMK on oma otsusega arvanud majandamisest välja. Sinna me metsamajandustöid ei planeeri.

Valla mandriosa riigimetsadest 62% (805 ha) asub täna Viimsi valla teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohaliku kaitse alla võetud Mäealuse, Krillimäe, Leppneeme-Tammneeme ja Rohuneeme maastikukaitsealadel. 23% mandriosa metsadest (302 ha) on majandatavad metsad, kus metsa kasvatamine ja uuendamine toimub arvestades seadustest ja säästva metsamajandamise sertifikaatidest tulenevate piirangutega.

Meile kõigile on oluline, et meie metsad oleksid elujõulised, erinevas vanuses, mitmekesised ja terved. Selline seisund saavutatakse metsa kasvatades, kasutades, uuendades ja kaitstes. Nõnda tagame, et igal järgmisel põlvkonnal on samaväärselt meiega noort metsa, keskealist metsa ja raieküpset metsa ning võimalus kasutada nende metsadega kaasnevaid hüvesid.

Kõikidel kaitsealadel Viimsi valla riigimetsades on metsade uuendamine ette nähtud turberaiega, lageraie on lubatud Mäealuse maastikukaitsealal kitsa langina laane- ja sürjametsades ja ülejäänud kaitsealadel kuusikutes kuni 2 ha suuruse langina. Planeeringu eesmärgiks on säilitada väärtuslikku loodusmaastikku ja anda nende miljööväärtuslike alade kohta soovitused raiete kavandamiseks, et avada vaateid. Planeeringuga kehtestatud kaitse-eeskirjad aga vähendavad võimalust hoida ja kasvatada tervet ja meil täna kasutatavaga samaväärset metsa tulevastele põlvedele.

Valdav osa Viimsi riigimetsadest asub viljakatel muldadel, kus metsade uuendamine kaitse-eeskirjadega raietele seatud piirangute järgi ei taga samaväärse metsa tekkimist vana metsa asemele. Turberaiega ei ole võimalik neid metsi männikute uuendamiseks vajalikul määral hõrendada ja taimedele sobilikke valgustingimusi luua. Kuusikutes lageraiele seatud langi suuruse nõue 2 ha ja nõue raiuda kitsa langina ei jäta võimalusi juba väljakujunenud maastikupildi säilitamiseks ja tekitab juurde metsade mosaiiksust, killustades väljakujunenud metsaosi.

Selleks, et uuendada kõnealuseid metsi, oleme koostanud Viimsi valla mandriosa riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030 projekti konkreetsete raiete ettepanekutega nii majandatavas metsas kui ka maastikukaitsealadel asuvates metsades.

Riigimetsade majandamise kava projekt on koostatud lähtuvalt valla mandriosa majanduspiiranguga ja majandatavate riigimetsade vanuselisest ja puuliigilisest koosseisust. Üle poole ehk 54% (599 ha) metsadest on raieküpsed. Keskealisi metsi on 28% (289 ha) ja noori metsi 18% (202 ha). RMK eesmärk on ka Viimsi valla vanu metsi uuendada, et kindlustada ka nooremate ja keskealiste metsade võimalikult ühtlane olem tulevikus.

Kava olema koostanud teadmisega, et tegu on inimeste poolt aktiivselt külastatavate metsadega. Seetõttu oleme kava koostanud lähtuvalt heast metsamajandamise tavast ja kõrgendatud avaliku huviga metsade majandamise põhimõtetest. Kõige enne võiks raiuda metsad mis on kõige vanemad või mille tervislik seisund on halb. Lageraied paigutaksime maastikku, püüdes mitte tükeldada väljakujunenud metsamassiive ning vältida suurte avatud vaadete tekkimist. Eriti tähelepanelikud oleme metsaradade ja teede ääres, mida me lageraietega ei ületaks ja visuaalse pildi säilitamiseks jätame tavapärasest rohkem säilikpuid. Raieid neis metsades võiks teha harvemini ja eri piirkondades.

RMK saab väga hästi aru, et metsade raie puhul on tegemist väga emotsionaalse teemaga, mis kõnetab paljusid inimesi. Eriti neid, kes on harjunud neis metsades rohkem käima. Kuid teame ka seda, et tehes neis metsades mitte midagi, ei ole me olnud vastutustundlikud peremehed järeltulevate põlvede ees.

10 aasta peale oleme planeerinud raieid mahus, mis moodustab 40% täna raieküpsete metsade pindalast. Sellise raiete mahuga on võimalik raieküpsete, keskealiste ja noorte metsade osakaalu võrdsustada.

Viimsi valla mandriosa metsade majandamise kava projekti oleme omalt poolt valmis Teile detailsemalt tutvustama Teile sobival ajal ja kohas. Räägiksime kohtumisel täpsemalt lahti raiete planeerimise põhimõtted, raiete tegemise viisid ja ajad ning piirkonnad, kuhu raieid järgneva 10 aasta jooksul võiks planeerida. Samuti võiks sellel kohtumisel arutada ka kaitsealadel täna kehtivate kaitse-eeskirjade muutmist selliseks, et oleks tagatud tulemuslik metsade majandamine ning erinevas vanuses metsapõlvede olem ka tulevikus.

Palun Teie tagasisidet Teile sobiva aja kohta Viimsi valla metsade majandamise kava tutvustamise ja ühise kava arutelu läbiviimiseks.“

Sellele kaaskirjale oli lisatud RMK Viimsi valla riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030.

Vastuseks Ivo Rulli esitatud teemakohasele teabenõudele teatas Viimsi vallavalituse keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja Elvis Tõnnison 12. detsembril 2019. aastal järgmist:

“Edastame Teile RMK poolt esitatud Viimsi valla riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030 (lisa 1) ning sellega kaasnenud kaaskirja (lisa 2). Antud dokumentides on välja toodud kõik RMK poolt planeeritud tegevused ning ettepanekud.

Viimsi vallavalitsus on seisukohal, et antud kava tuleb lasta üle vaadata ning hinnata Eesti Maaülikooli vastava valdkonna spetsialistil, kes hindaks kavas planeeritud tegevusi ning nende mahtu metsade seisukohast ning kaitse eeskirjast lähtuvalt. Käesoleval hetkel käivad läbirääkimised Eesti Maaülikooli vastavate spetsialistidega. Peale spetsialisti poolse hinnangu saamist esitatud kava osas, on tulemas mitmeid kaasamiskoosolekuid RMK ning kõikide huvitatud osapoolte vahel, kus saavad juba kõik asjast huvitatud inimesed esitada enda poolseid ettepanekuid kava osas.

RMK Viimsi valla riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030 ei ole täna kinnitatud.“

Viimsi Uudised hoiab edaspidi viimsilasi kursis nii Maaülikooli spetsialistide hinnangutega kui Viimis vallavalitsuse seisukohtadega.

RMK jõulisi plaane hakata lähikümnendil Viimsi metsi ulatuslikult raiuma, sealhulgas märkimisväärses mahus lageraiete meetodil, tutvustame meie artiklisarja järgmistes osades.

Viimsi Uudised

Jaga: