Opositsioon soovib vastuseid teemadel, millest Viimsi Teataja ei kirjuta

Viimsi vallavolikogu 20. septembri istungil esitasid arupärimised nii EKRE, Keskerakonna kui Kogukondade Viimsi esindajad.

Kuna vallavalitsuse ametlikus häälekandjas Viimsi Teataja esitatud küsimuste kohta mitte mingisugust infot ei ilmu, avaldame kõik need arupärimised täismahus nende esitamise järjekorras.

EKRE esindaja ja vallavolikogu revisjonikomisjani esimees Kristel Menning esitas arupärmise vallavanem Illar Lemettile (Reformierakond) seoses Viimsi vallavolikogu revisjonikomisjoni töö takistamisega kohta Vallavalitsuse poolt.

Viimsi Vallavolikogu kinnitas 15.02.2022 otsusega Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaan. Antud tööplaanis oli kontrollülesanne nr 4: “Vaadata üle ja kontrollida Sadama tee 11 Rohuneeme küla, Viimsi vald ja Sadama tee 11a Rohuneeme küla, Viimsi vald kinnistute välja arendamise ja kasutamise vastavust 27.09.2012 hoonestusõiguse lepingule ning nimetatud kinnistute kasutamise põhimõtetele ja Viimsi valla eesmärkidele. Kui kinnistute kasutamine on vastuolus Viimsi valla seatud eesmärkide ja põhimõtetega ning 27.09.2012 hoonestusõiguse lepinguga teha, Viimsi vallavalitsusele ettepanek 27.09.2012 hoonestusõiguse lepingu ülevaatamiseks ja vajadusel lõpetamiseks. (st. 125 db)”.

Revisjonikomisjon võttis eeltoodud kontrollülesande töösse ning antud revisjoniakti kontrollijateks olid revisjonikomisjoni esimees Kristel Menning ja revisjonikomisjoni liige Jan Trei. 25.07.2022.a sai revisjonikomisjoniakt nr 1/2022 valmis. 16.08.2022.a toimunud revisjonikomisjoni koosolekul ühehäälselt komisjoniliikmete poolt kinnitati otsusega revisjoniakt nr 1/2022 ning otsustati saata revisjoniakt nr 1/2022 Viimsi Vallavalitsusele seisukoha võtmiseks. 08.09.2022.a taandas ennast revisjoniakti nr 1/2022 kontrollija ülesannetest revisjonikomisjoni liige Jan Trei, seega jäi kontrollijaks/revisjoniakti alla kirjutajaks revisjonikomisjoni esimees Kristel Menning. 09.09.2022.a edastas revisjonikomisjoni esimees Kristel Menning 16.08.2022.a revisjonikomisjoni otsuse ja enda poolt allkirjastatud revisjoniakti nr 1/2022 vallasekretärile Leevi Laever Viimsi Vallavalitsuse seisukoha võtmiseks.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 5 kohaselt revisjonikomisjoni otsus ja revisjoniakt saadetakse valla- või linnavalitsusele, kes võtab revisjoniakti suhtes seisukoha ja esitab selle kümne päeva jooksul revisjonikomisjonile. 19.09.2022.a vastas Viimsi Vallavalitsuse esindaja vallasekretär Leevi Laever, et tegemist on jätkuvalt revisjoniakti eelnõuga, kuna revisjonikomisjonis ei ole hääletamist toimunud, eelnõul on üks allkiri jne. Seega ei ole võimalik antud küsimust Vallavalitsuse istungi päevakorda panna ning valla põhimääruse § 28 lg 9 kohast seisukohta anda. Lähtuvalt eeltoodust palun vallavanemal vastata järgmistele küsimustele:

  1. Kas peate normaalseks, et formaalse lühivastuse koostamine võttis Viimsi Vallavalitsusel aega 10 tööpäeva?
  2. Kuidas te põhjendate, et teie juhitav Viimsi Vallavalitsus takistab revisjonikomisjoni tööd pugedes formaalsuste taha ning sisuliselt on tekkinud olukord, kus Viimsi Vallavalitsus ei täida Viimsi Vallavolikogu otsust. Palun teilt sisulist vastust, mitte formaalset vastust.

Palun vastata seaduses ettenähtud korras kirjalikult ja suuliselt järgmisel volikogu istungil.”

Keskerakonna esindajad volikogus Annika Vaikla, Raimo Tann ja Ilja Ban esitasid arupärimise abivallavanem Nikolai Bentslerile (Eesti 200) seoses Karulaugu terviseraja arendamisega.

“Karulaugu terviserada on üks olulisemaid sporditaristuid Viimsi vallas- terviseraja asukoht koolide ja lasteaedade vahetus läheduses on asendamatuks taristuks ka meie laste ja noorte kehalise kasvatuse tundide- ja erinevate spordiklubide treeningute läbi viimisel.

Karulaugu terviseraja arendamine on olnud 2017- 2021 Viimsi vallas võimul olnud koalitsiooni sh ka Keskerakonna üheks prioriteediks. Eesmärgiks oli terviserada, mis kulgeks ringina Karulaugu klindiastangul, ühendades nii klindiastangu ülemist, kui alumist osa. Samuti arvestades Viimsi elanike arvu, rahvatervise olulisust ja raja asukohta ning Eesti kliimat on olnud üheks lisaeesmärgiks teha terviseraja alumine osa, mis kulgeb haridusasutuste taga, kunstlume tegemise võimekusega. Nii on meie lastel, noortel ja kõigil Viimsi elanikel võimalus tulevikus võtta maksimum suusatamise võimalusest. See on ka ääretult oluline meie suusatamisega tegelevatele spordiklubidele.

Viimsi valla tänases koalitsioonilepingus on ära märgitud, et valla arenguvisiooniks on kujunemine parima elukeskkonnaga kodupaigaks Soome lahe rannal.

Head koalitsioonipoliitikud, sellest ei piisa, et te märgite koalitsioonilepingus oma eesmärgid ja ootate kujunemist. Koalitsiooni moodustamisega võtsite endale ka vastutuse Viimsi elukeskkonna kujundamise eest- mitte kujunemise eest.

Ootame Teilt konkreetseid samme, et elanikele olulised ja väga prioriteetsed elukeskkonna osad saaksid teostuse. Karulaugu terviserada selleks meie arvates on. Sellega seoses palume vastuseid alljärgnevatele küsimustele:

  1. 2022 aasta eelarves on Karulaugu terviseraja pikenduseks rahalised vahendid ette nähtud, kui kaugel on teostus?
  2. Palume tutvustada täpset visiooni Karualugu terviserajast, kas on olemas kunstlume valmidus, millises osas see on ette nähtud, kui see valmidus on?

Vastust esitatud arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.“

Valimisliidu Kogukonda Viimsi esindajad volikogus Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull esitasid arupärimise abivallavanem Nikolai Bentslerile (Eesti 200) seoses Viimsi raamatukogu üüri indekseerimisega.

 „Viimsi valla dokumendiregistri avalikust vaatest nähtub, et Viimsi vallale pikaajaliselt raamatukogu ruume rentiv Viimsi Market peab vallavalitsusega kirjavahetust raamatukogu üüri indekseerimise teemal. Täiesti arusaamatul, aga paraku Viimsi vallavalitsusele iseloomulikul viisil puudub dokumendiregistris avalikkusel ligipääs antud kirjavahetusele, mis puudutab avaliku raha kasutamist

Eelnevast lähtuvalt on meil teile järgmised küsimused:

  1. Miks pole vallavalitsuse kirjavahetus avalikes huvides talle ruume rentiva ettevõttega sfääris, kus puudub konkurents, avalik?
  2. Milline on täna Viimsi vallavalitsuse poolt Viimsi Marketile makstav üüri summa koos käibemaksuga?
  3. Kui suurt üürisumma indekseerimist ja milliseks perioodiks Viimsi Market taotleb?
  4. Milline on Viimsi vallavalitsuse seisukoht raamatukogu üüri indekseerimise küsimuses?
  5. Milline on teie kui Viimsi vallavalitsuses kultuuritegevust kureeriva abivallavanema pikk vaade raamatukogu tulevikust? Mis saab Viimsi raamatukogust siis, kui aastal 2028 või hiljemalt aastal 2033 üürileping lõppeb?

 Vastuseid esitatud küsimustele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.”

Viimsi Uudised hoiab edaspidi lugejaid kursis ka arupärimistele antavate vastustega.

Tunnusfoto: pexels.com

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: