Opositsiooni survel pikendati Haabneeme üldplaneeringu avalikku arutelu

Valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad volikogus Ants Erm ja Ivo Rull esitasid vallavanem Illar Lemettile arupärimise seoses Haabneeme ja selle lähiala üldplaneeringu eskiisiga.

Alljärgnevalt toome ära arupärimise vastuse täismahus.

Esitasite 16.03.2021 arupärimisest Haabneeme ja selle lähiala üldplaneeringu eskiisiga seonduvalt. Käesolevaga vastame Teie esitatud küsimustele nende esitamise järjekorras.

Kas Viimsi vallavalitsus on valmis Haabneeme ja selle lähiala üldplaneeringu eskiisi avalikku arutelu pikendama kuni käesoleva aasta lõpuni?

Arvestades, et Haabneeme üldplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek jäi koroonaviiruse leviku tõttu keerulisse aega ja mitmed esitatud arvamuse sisaldasid ettepanekut pikendada avaliku väljapaneku aega, mis võimaldaks väljapanekule esitatud lahendusega põhjalikumalt tutvuda, otsustas vallavalitsus korraldada Haabneeme üldplaneeringu täiendava avaliku väljapaneku 26. aprillist kuni oktoobri lõpuni.

Millal ja kuidas avalikustatakse eskiisile tehtud vastuväidete, parandusettepanekute ja küsimuste vallavalitsuse poolsed kommentaarid?

Vallavalitsus analüüsib peale täiendava avaliku väljapaneku lõppu kõiki laekunud ettepanekuid ja kujundab oma seisukoha. Kõigile eskiisile ettepanekute tegijatele vastatakse kirjalikult ja korraldatakse eskiisi avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute avalik arutelu, kus kõigil on võimalik osaleda. Sarnaselt eskiisile tehtud ettepanekutele avaldatakse ka vastused ettepanekutele valla kodulehel.

Millal ja millises vormis kavatseb Viimsi vallavalitsus korraldada avalikke teemaarutelusid, mis keskenduksid kindlatele Haabneeme üldplaneeringut puudutavatele küsimustele (nt elanikkonna tegelik kasv, transpordilahendused, rannaga seotud planeeringud, veevarustuse küsimused, keskväljaku asukoht ning funktsioonid jpm)?

Viimsi vallavalitsus kavatseb korraldada peale täiendava avaliku väljapaneku lõppu ja avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute analüüsi laekunud ettepanekute avaliku arutelu, millest on

võimalik kõigil osa võtta. Avaliku arutelu toimumisest teavitab vallavalitsus ettepanekute tegijaid ja avaldab vastavad teated massiteabekanalites. Kindlasti korraldame ka erinevaid spetsiifilisi arutelusid. Nende toimumisest anname samuti aegsasti teada.

Kuidas Te suhtute ideesse korraldada viimsilaste hulgas küsitlus seoses Haabneeme üldplaneeringuga? Küsitluse aluseks võiksid olla vallakodanike poolt tehtud alternatiivsed ettepanekud. Näiteks kuidas nad näevad Viimsi sh. Haabneeme tulevikku – kas cityna või aedlinnana? Kui palju võiks olla Viimsis elanikke, milline peaks olema transpordikorraldus jne?

Üldplaneeringu koostamiseks on seadusandja näinud ette avatud menetluse vormi ning sätestanud regulatsiooni avalikkuse kaasamiseks, et võimalikult suurel hulgal ühiskonnaliikmetel oleks efektiivselt võimalik osaleda üldplaneeringu koostamisel ja esitada oma arvamus ja ettepanekud. Arvestades asjaoluga, et kõigil isikutel on võimalik vabalt esitada oma arvamusi ja teha ettepanekuid planeeringu koostamise protsessis, on eraldi küsitluste korraldamine küsitava väärtusega. Iga küsitlus kajastab siiski üksnes vastuseid formuleeritud küsimustele, mis ei pruugi olla ammendavad ning kõiki nüansse hõlmavad ega võimalda avada kõigi ühiskonnaliikmete arvamust ja seisukohti. Seadusandja kehtestatud võimalus, kõigil vabalt ning vorminõudeid seadmata esitatud eskiislahendusele arvamusi esitada ja ettepanekuid teha, on parim ja efektiivseim viis ühiskonnaliikmete arvamuste ja nägemuste väljaselgitamiseks.

Tunnuspilt: Vaade Haabneemele Maa-ameti 3D kaardirakendusest.

Loe samal teemal:

“Ants Ermi vastuväited Haabneeme üldplaneeringu eskiisile”

Viimsi Uudised

Jaga: