Vallavalitsus kavandab osa avalikust supelrannast Valdur Kahro kinnistuga sidumist

Viimsi vallavalitsuse korralduse kohaselt soovitakse liita osa Rohuneeme avalikust supelrannast Reformierakonna volikogu liikme Valdur Kahro kinnistuga.

Vallavalitsuse korraldus nr. 690 kannab nime „Rohuneeme küla, kinnistu Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja mereala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. Korraldus anti välja 11. novembril lähtudes tänavu mai alguses Sääre tee 22 kinnistu kaasaomaniku esitatud vastavast taotlusest.

Sääre tee 22 kinnistu on avalike registrite andmeil Valdur Kahro omanduses oleva Saare OÜ ametlikuks aadressiks. Kinnistu kaasomanik soovis detailplaneeringu algatamist eesmärgiga rajada paatide randumiskoht vanale lautrikohale. Ühtlasi soovis kinnistu kaasomanik vallavalitsuselt naabruses oleva reformimata riigimaa kruntideks jaotamist ning Sääre tee 22 kinnistuga liitmist.

Täiendavalt Sääre tee 22 kinnistuga vahetult külgnevale rannaalale näeb vallavalitsuse korraldus ette liita selle kinnistuga ka osa avalikust Liivalahe mererannast (vt. tunnuspilt).

Vallavalitsuse korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda SIIN.

Tunnuspilt: Vallavalitsuse korralduse seletuskirjas esitatud joonis planeeritavast alast.

Viimsi Uudised

Jaga: