Viimsi vallavalitsuse paigaldatud kivid ligipääsuteedele viisid koerte harjutusväljaku kasutuslepingu ülesütlemiseni

MTÜ Viimsi Koer saatis 28. juulil Viimsi vallavalitsusele avalduse Metsakasti koerte harjutusväljaku maa tasuta kasutamise lepingu ülesütlemiseks.

MTÜ Viimsi Koer juhatuse liige Mare Meldre avalduses algpõhjuseks oli asjaolu, et tänavu juuni alguses paigaldati platsi värava juurde viivale teele suured kivid, mis takistavad vajadusel sõidukiga platsile sõitmist. Hoolimata korduvast kirjavahetusest keeldus Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik paigaldatud kive eemaldamast.

Toome esmalt ära Mare Meldre avalduse põhiosa muutmata kujul.

„Sõidukiga on aga vaja platsile transportida niidukit, samuti tehakse platsil trenni päästekoertega, kelle treenimiseks on samuti vaja platsile transportida suuremal hulgal vahendeid ja ei ole mõeldav, et neid tassitakse käsitsi. Koerte kuulekustreeningute läbiviimine eeldab samuti inventari viimist platsile. MTÜ andis koheselt valla esindajale Alar Mik´ule teada, et kivid takistavad platsi sihipärast kasutamist ja selle niitmist. Järgnenud kirjavahetuses tegi MTÜ ettepaneku paigaldada kivid selliselt, et need asetseksid pärast platsi väravat. MTÜ andis vallale 18.07.2020. a ja 29.06.2020.s e-kirjades teada, et esineb alus lepingu ülesütlemiseks, kuid MTÜ soovib tekkinud olukorda arutada ja olukorrale lahendust leidmata leping kokkuleppel lõpetada.

Paraku oli kirjavahetusest Alar Mik´uga ilmne, et vald ei kavatse kive edasi paigutada. Alar Mik´u 22.06.2020. a e-kirjas toodu kohaselt ei sätesta leping kõnniteed mööda ligipääs ning ligipääs kõnniteelt on jalgsi ja koos koertega liikujatele. Samuti ei ole lepingus Alar Mik´u väitel toodud ligipääs kõnniteed mööda platsile treeningute vms ajaks. Alar Mik väitis, et ka varasemalt on selgitatud võimalust sõiduteelt juurdepääs teha. MTÜ märgib selguse huvides, et sellist võimalust ei ole kordagi arutatud ja vald on ilmselgelt teadlik, kuidas platsi on 4 aasta jooksul kasutatud ja kuidas platsi juurde treeningute läbiviimiseks ja nendel osalemiseks on sõidukid pargitud. Valla tegevus, kus platsile pääsu takistatakse kividega ja selle äärne parkimisala on muudetud üle öö jalakäijate alaks, tuli MTÜ-le üllatusena, kuna enne tegutsema asumist ei võtnud vald kordagi MTÜ-ga ühendust, et arutada, kuidas selline tegevus võiks mõjutada MTÜ tegevust.

Rääkimata sellest, et vald ei arvestanud kivide paigaldamisel MTÜ vajadustega platsi hooldamiseks ja treeningute läbiviimiseks, ilmus paar nädalat tagasi platsile viiva kõvakattega tee algusesse liiklusmärk, mis tähistab jalakäijate ala ja mille mõjualas on sõidukitega liiklemine keelatud. MTÜ esindaja küsimusele, kus peaks edaspidi parkima platsil treenida soovijad, vastas Alar Mik oma 13.07.2020. a kirjas, et parkida saab vastavalt liiklusseadusele sõidutee servas ja et haljaku ääres on selleks kenasti ruumi. Seega on valla esindaja soovitatud parkida haljasalal, mis MTÜ-le teadaolevalt on keelatud ja karistatav. Seega oleks praegu ainus võimalus sõidukid parkida Schüdlöffeli teelt metsa viiva tee algusesse, mis jääb platsist u 100 m kaugusele.

Valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja peaks olema ja ilmselt ka on kursis sellega, et Schüdlöffeli tee on niivõrd kitsas, et selle ääres parkimine ja koertega sõidukitest väljumine takistaks liiklust ja oleks kordades ohtlikum, kui platsi ääres oleval kõvakattega teel parkimine. MTÜ-le ei ole teada, kas Alar Mik´u seisukohad ja tegevus kajastavad ka valla seisukohti, kuid MTÜ jaoks on ta valla esindaja.

Ülaltoodut arvestades on valla tegevus selgelt olnud sihiteadlik ja suunatud sellele, et MTÜ ei saaks platsi eesmärgipäraselt kasutada. Kuigi lepingu p 2.1.3 kohaselt kohustus vald mitte takistama MTÜ-l platsi lepingujärgset valdamist ja eesmärgipärast kasutamist, on vald seda kohustust rikkunud. See on viinud olukorrani, kus MTÜ ei saa oma lepingulisi kohustusi täita. Lepingu p-de 2.2.3 ja 2.2.4 kohaselt on MTÜ-l kohustus tagada platsil puhtus ja heakord ning täita platsi valdamisel ja kasutamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Viimsi Valla heakorraeeskirjade § 5 p 7 kohaselt on kinnistu valdaja kohustatud niitma muru ja rohu. Seda lepingu ja õigusakti koosmõjust tulenevat kohustust MTÜ valla tegevusest tulenevalt täita ei saa.

Eelkõige on aga valla tegevus viinud selleni, et MTÜ-l ei ole võimalik platsi eesmärgipäraselt kasutada. Kuna MTÜ põhitegevuseks ongi koerte treeningute läbiviimine, on halvatud kogu MTÜ tegevus, sest ilma platsi kasutamise võimaluseta ei saa ka treeninguid läbi viia. Treeningute läbiviimiseks on platsile vaja viia arvestatavas koguses inventari, mis tuleks praegusel juhul kohale tassida ligi 100 m kauguselt ja mille platsile viimiseks tuleks mitmeid kordi sõiduki ja platsi vahet käia.

Vastavalt VÕS § 196 lg-le 1 võib kumbki lepingupool kestvuslepingu mõjuval põhjusel etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, eelkõige kui ülesütlevalt lepingupoolelt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani või etteteatamistähtaja lõppemiseni (erakorraline ülesütlemine). MTÜ on seisukohal, et vald on käesoleval juhul oluliselt rikkunud oma lepingulist kohustust mitte takistada platsi eesmärgipärast kasutamist (vt lepingu p 2.1.3) ja seetõttu ei ole MTÜ-l vastavalt kohustust järgida lepingu p-s 4.3 sätestatud etteteatamistähtaega.

Eelnevat arvestades ütleb MTÜ Viimsi Koer üles 11.07.2016.a sõlmitud maa tasuta kasutusse andmise lepingu alates 03.08.2020. a. “

Viimsi Uudised palus teemat kommenteerida Alar Mikul ning ka tema selgituse vahendame muutmata kujul.

„Viimsi vald on andnud MTÜ-le Viimsi Koer Schüdlöffeli tee ääres asuva  Ristiku kinnistu kümneks aastaks kasutada. Kinnistu on antud kasutusse tasuta ning MTÜ Viimsi Koer poolsete väheste kohustuste hulka kuulus lepingujärgselt heakorra tagamine (niitmine ja prahi koristus) ning maa-ala valdamine ja kasutamine õigusakte järgides (sinna hulka võime lugeda mh liiklusseaduse järgimise). MTÜ rajas kinnistule ümber küll piirdeaia ja jalgtee poole värava, kuid sõiduteele väravat ei rajatud. Jalgtee aga ei ole kindlasti mõeldud sõidukitega sõitmiseks ning autode parkimiseks.

Juba 2016. aastal sai juhitud MTÜ Viimsi Koer tähelepanu sellele, et  jalgtee ei ole sõidukitega sõitmiseks ja vajadusel tuleb rajada sõiduteelt ligipääs aedikusse või korraldada parkimist. Kuna olukord aja jooksul ei ole paranenud, siis oli vald sunnitud rakendama abinõusid tagamaks liiklusseadusest tulenevate nõuete täitmise ja kergliiklejatele liiklusohutuse kõnealuses piirkonnas. MTÜ-l on olnud 4 aasta jooksul piisavalt aega, et rajada vajadusel sõiduteelt autovärav (kui platsile on vajalik sõita autodega). Samuti on võimalik korraldada sõidukite parkimine sõidutee servas ja teepeenral, mitte aga jalgteel.

Viimsi Vallavalitsuse kohustus on tagada liiklusohutus kergliiklusteel (sõidukite jalgteel liikumise keelamine). Tegemist on elementaarse nõudega, mis on kergesti lahendatav sõiduteelt autoväravaga. Paratamatult tekitab selline reageering arvamuse nagu oleksid lepingu ülesütlemise argumendid pigem otsitud. Meie oleme avatud koostöö jätkumisele ja anname MTÜ-le kuu aega järele mõtlemiseks. Vajadusel oleme valmis MTÜ-d täiendavalt nõustama värava rajamise osas.

Kirja juures on ka selgitav skeem, mille palun artikli juures avaldada.“

Vaata skeemi ja pilte paigaldatud kividest:

Viimsi Uudised

 

Jaga: