Viimsi võimuliidu koalitsioonileppe kommenteeritud variant

Kuna Viimsi võimuliit kavandab seoses sotside ülehüppamisega Keskerakonda lähiajal uuendada ka koalitsioonilepet, siis vaatas Viimsi Uudiste toimetus kriitilise pilguga üle  lubatu ning senini tehtu.

Viimsi võimuliidu tuumik on tegutsenud koalitsioonileppe alusel koos 2,5 aastat (aasta tagasi liitus nendega Isamaa).

VIIMSI VALLAVOLIKOGUS ESINDATUD EESTI REFORMIERAKONNA, SOTSIAALDEMOKRAATLIKU ERAKONNA, ERAKONNA ISAMAA JA VALIMISLIIDU „RANNARAHVAS“ VAHELINE KOALITSIOONILEPING ÜHISEKS TEGUTSEMISEKS AASTATEL 2017 – 2021

Meie missioon on kujundada Viimsist tasakaalustatud elukeskkonnaga vald, kus viimsilasel on kvaliteetne elukoht, kaasaaegne töökoht ja mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused. Viimsi tulevik on areneda läbi innovaatiliste lahenduste, tugeva ja uuendusliku haridusvõrgustikuga, targalt juhitud vallaks.

Kommentaar: Viimsis on olnud palju probleeme eeskätt koolidega ja 2019. aasta lõpus puhkes vallas lausa hariduskriis. Jätkuvalt on toimunud metsade raie ning uute tiheasustusega elamupiirkondade arendused. Nn tarku töökohti pole valda lisandunud. Viimsi vallajuhid on pidevalt vahetunud ning keegi neist pole suutnud juhtida targalt.

Hinnang: TEGELIKULT VALLAVALITSUS VIIMSILASTEST EI HOOLI.

I VALLA JUHTIMINE – Viimsi vald on kõige moodsam, inimsõbralikum ja tõhusam Eestis

Hinnang: KÜSITAV.

 • Valla arengut kujundatakse tervikpilti arvestades keskkonnasõbralikult, innovaatiliselt ja elanikke kaasavalt.

Kommentaar: Keskkonnasõbralikkusest on raske näiteid leida, pigem on hulk vastupidiseid näiteid (Tammelaane, Pringi Vardi tee piirkonna arendused jmt). Elanike kaasamiseks on tehtud üks küsitlus, millele jäi järg tulemata. Detailplaneeringute aruteludel kuulatakse arvamused ära (seda näeb ette seadus), aga kriitika ja muudatusettepanekutega ei arvestata. Kodanike protestid ja vaided (Prangli Sadamakuur, Viikjärv, Tammelaane, Surfiklubi jt) lükatakse ülbelt, sageli formaalsete põhjendustega tagasi. On juhtumeid, kus vallavalitsuse liikmed lihtsalt valetavad.

Hinnang: TEGEMATA.

 • Vallavalitsuse töökorraldus on kiire, läbipaistev ning kaasaegne.

Kommentaar: sageli ei jagata infot, vähe on e-teenuseid, menetlused ja kodanike pöördumistele vastamine aeglane.

Hinnang: TEGEMATA.

 • Valla juhid on juhtimiskogemusega pädevad ja haritud tippspetsialistid.

Hinnang: KÜSITAV.

II HARIDUS – Viimsi haridusvõrk kuulub riigi parimate hulka Hinnang: TEGEMATA.

 • Koolides on tugev IT-, ettevõtluse-, loodus- ja tehnoloogiaõpe, rakendatakse nüüdisaegseid õpikäsitlusi. Hinnang: ebamäärane lubadus.
 • Viimsis on rahvusvaheline eesti-inglisekeelne erakool. Hinnang: TEGEMATA.
 • Lasteaedades ja koolides on professionaalne tugisüsteem, mis toetab erivajadusega lapsi hariduse omandamisel. Hinnang: OSALISELT TEHTUD.
 • Haridusasutustes töötab motiveeritud ja hästitasustatud personal.

Kommentaar: Viimsi Koolis on ülisuur õpetajate vahetuvus.

Hinnang: TEGEMATA.

 • Vallavalitsus teeb koostööd ülikoolidega, et piirkonda tuua elukestvaid õppeprogramme.

Hinnang: TEGEMATA.

 • Viimsisse ehitatakse noorte talentide kool, mis pakub muusika, kunsti, tehnoloogia ja loodusalast huviharidust. Hinnang: TEGEVUSED VASTUOLULISED.
 • Noorte spordi-, kunsti- ja tehnoloogiaalast huvitegevust rahastatakse valla poolt võrdsetel alustel. Hinnang: OSALISELT TEHTUD.
 • Viimsi noortel on koostöövõrgustik ettevõtjate, kooli ja omavalitsusega (tegutseb õpilasmalev, noortele leitakse praktikakohti, tehakse koostööd noorte volikoguga). Hinnang: TEHTUD.
 • Viimsi era- ja munitsipaallasteaedade kohatasu eest tasumine toimub sarnastel alustel. Hinnang: TEHTUD.
 • Esimesse klassi minevate õpilaste ranitsatoetust suurendame 85 euroni. Hinnang: TEHTUD.
 • Ehitame Püünsi kooli juurdeehituse, kaasaaegse noortekeskuse ja raamatukogu.

Kommentaar: Püünis oli koalitsioonileppe allkrirjutamise ajal juba noortekeksuse ehitus alanud, seega valijatele juba tehtu lubamine.

Viimsi raamatukogule aga oma hoonet ei ehitatud, vaid võeti valla maksumaksjatele ebasoodsatel tingimustel kasutusele üüripind.

Hinnang: TEHTUD VALESTI.

 • Viimsi koolivõrgu laiendamisel on prioriteet Pärnamäe kooli rajamine. Hinnang: TEGEMATA.
 • Noorte spordikasutuse parendamiseks alustame Randvere põhikooli juurde ujula rajamisega.

Kommentaar: projekteerimisega on alustatud.

Hinnang: OSALISELT TEHTUD.

III SOTSIAALSED TAGATISED – Viimsi toetab abivajajaid viies vastavad tugisüsteemid Eestis kõrgeimale tasemele

 • Haabneemes on laiendatud, mitmekülgsete teenustega Tervisekeskus ja esmaabipunkt. Hinnang: TEGEMATA.
 • Viimsis on toimivad tugisüsteemid (sh erihoolekandekeskus) erivajadustega inimestele.

Kommentaar: Erihoolekandekeskust ei ole. On 2/3 ESF-i rahastusega ühisprojektid Tallinnaga, seejuures Viimsis 6-10 mäluhäiretega inimesele päevahoiuteenuse osutamiseks ja 2 inimesele intervallhoiuteenuse osutamiseks.

 Hinnang: OSALISELT TEHTUD.

 • Viimsi päevakeskuse teenused on mitmekülgsed ning loodud on töötav eakate hooldussüsteem. Hinnang: TEHTUD.
 • Tõstame iga-aastaselt eakate toetusi.

Kommentaar: Toetuste tõusud on olnud naeruväärselt väikesed: 2017 – 60 eurot, 2018 -70 eurot, 2019 – 80 eurot.

Hinnang: TEGEMATA.

IV KULTUUR, SPORT JA VABA AEG – Viimsi on rikkaliku kultuurieluga, tervislikku ja sportlikku eluviisi propageeriv vald

 • Vallal on aktiivne kultuuri- ja spordielu ning mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused.

Kommentaar:  Nii oli juba enne selle leppe sõlmimist.

Hinnang: LIBALUBADUS.

 • Vald jätkab Viimsis tegutsevate spordiklubide tegevuse igakülgset toetamist, sealhulgas koostöös erasektoriga toetatakse jalgpalli treeninghalli rajamist.

Hinnang: jalgpalli treeninghall TEGEMATA.

 • Loome uue pearahapõhise huviringide toetuse süsteemi: vald rahastab noorte spordi-, kultuuri- ja tehnoloogiaalast huvitegevust võrdsetel alustel. KORDUV LUBADUS, vt. II HARIDUS
 • Väärtustame ja arendame külaliikumist ning kogukonna ühtsust.

Kommentaar: Võimuliidu tegevus on olnud pigem vastandmärgiline (Prangli, Tammeneeme, Haabneeme jm).

Hinnang: TEGEMATA.

 • Tervise- ja metsarajad on hästi hooldatud ja vajadusel valgustatud. Hinnang: OSALISELT TEHTUD.
 • SA Rannarahva Muuseum on kogukonnatunnet loov ja hoidev paik, millest kujuneb rannarahva pärandkultuuri koguv, säilitav, uuriv ja tutvustav kompetentsikeskus.

Kommentaar: Rannarahva Muuseum omas neid kvaliteete  juba enne selle leppe sõlmimist.

Hinnang: LIBALUBADUS.

V VALLARUUMI PLANEERIMINE JA KESKKOND – SMART AND GREEN – Viimsi elu- ja ettevõtluskeskkonda planeeritakse põhimõttel Tark ja Roheline (Smart and Green) Hinnang: TEGEMATA.

 • Viimsi valla üks alevikke – Haabneeme – on kaasaegsete ärihoonetega, mitmekülgsete vaba aja veetmise võimaluste ja rohkete teenustega vallakeskus.

Kommentaar: Uusi võimalusi alates 2017. aastast pole lisandunud,

Hinnang: TEGEMATA.

 • Koostöös eramaaomanikega planeeritakse Viimsi lipuväljak. Hinnang: TEGEMATA.
 • Elukeskkonna planeerimisel lähtume ehituse kõrgkvaliteedist ja loodust hoidvast mõtteviisist; detailplaneeringute menetlemise korra sätestame uuendatud vallavalitsuse määrusega.

Kommentaar: käitutud on risti vastupidi!

Hinnang: TEGEMATA.

 • Vallas on hästi hooldatud teedevõrgustik; vastu on võetud Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018–2028 (haljastus, tänavavalgustus, puiesteed) ning Viimsi valla transpordi- ja liikuvuskorralduse arengukava 2019–2029.

Kommentaar: arengukavad olemas; teede hoolduses on arenguruumi.

Hinnang: TEHTUD OSALISELT.

 • Ehitame välja Vehema tee, rekonstrueerime Reinu tee; Rohuneeme ja Leppneeme teede kergliiklusteed ühendame, rajame Reinu tee kõrvale kergliiklustee. Hinnang: TEHTUD.
 • Jätkame kvartalisiseste teede tolmuvabaks muutmist ja rekonstrueerimist. Hinnang: TEHTUD OSALISELT.
 • Jätkame tänavavalgustusvõrgu rajamist ja parendamist ning külade tänavavalgustuse rekonstrueerimist Viimsi valla tänavavalgustuse arengukava 2019–2029 alusel. Hinnang: TEHTUD OSALISELT.
 • Koostöös külakogukondadega toetatakse lautrite või sadamate ehitust. Hinnang: TEHTUD OSALISELT.
 • Ajakohastame valla jäätmekava. Hinnang: TEHTUD.
 • Loome ühtse Viimsile omase disaini ja stilistikaga ühiskondlikud rajatised ja sõlmbussipeatused.

Kommentaar: osa bussipeatusi uuendatud.

Hinnang: TEHTUD OSALISELT.

 • Tõhustame ehitusjärelevalvet. Kommentaar: keeruline hinnata.
 • Teeme koostööd ettevõtjatega, et arendada ettevõtluskeskkonda ning tuua targad töökohad Viimsisse. Hinnang: TEGEMATA.

VI TRANSPORT JA TURVALISUS – Viimsi panustab iga-aastaselt transpordivõrgustiku, liikluskultuuri ja turvalisuse arengusse

 • Koostame Viimsi valla transpordi- ja liikuvuskorralduse arengukava 2019–2029 (TRAK). Hinnang: TEHTUD.
 • Valla transpordiühendused on sagedased ja sõidugraafikud arvestavad elanike vajadusi.

Kommentaar: on arenguid, kuid palju veel teha.

Hinnang: TEHTUD OSALISELT.

 • Korraldame jätkuvalt Viimsi turvalisuse ja keskkonnateadlikkuse päeva. Hinnang: TEHTUD.
 • Soodustame kogukonna turvalisust tõstvate naabrivalvepiirkondade loomist. Hinnang: TEHTUD.
 • Tugevdame korrakaitset Viimsi saartel; toetame vabatahtlikku merepääste tegevust.

Kommentaar: on küsitavusi.

Hinnang: TEHTUD OSALISELT.

 • Viimsis on „Pargi ja Reisi“ parkla soodustamaks ühistranspordi kasutamist. Hinnang: TEGEMATA.

VII VIIMSI SAARED – Viimsi arendab väikesaarte elukeskkonda

 • Parandame transpordikorraldust väikesaarteega (Aksi, Prangli, Naissaar, Keri); Hinnang: TEGEMATA.
 • Korrastame Naissaarel peamise teedevõrgustiku ja alustame Naissaare raudtee taastamisega; Raudtee taastamine Hinnang: TEHTUD.
 • Planeerime ja ehitame Prangli Lääneotsa tee. Hinnang: TEGEMATA.
 • Korrastame Prangli rahvamaja küttesüsteemi.

Kommentaar: tehtud mittetoimiv lahendus.

Hinnang: TEHTUD VALESTI.

 • Renoveerime Prangli Laurentsiuse kabeli. Hinnang: TEGEMATA.
 • Leiame võimaluse koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Veeteede ametiga uue laeva ehitamiseks Kelnase – Leppneeme liinile. Hinnang: TEGEMATA.

KOKKUVÕTE ANTUD LUBADUSTE TÄITMISEST

TEHTUD: 10

OSALISELT TEHTUD:  10

TEHTUD VALESTI:  2

TEGEMATA:  19

RASKE HINNATA/KÜSITAV/EBAMÄÄRANE:  5

Viimsi Uudiste toimetus hindab kokkuvõttes 2,5-aasta jooksul koalitsioonileppe täitmist 5-palli skaalal hindega 3- (kolm miinus).

 Viimsi Uudised

Jaga: