Ivo Rull: kas abivallavanem vassib või valetab?

Tutvunud nii Rein Seppeli kui Margus Kruusmägi seiskohtadega Haabneeme randa rajatava surfiklubi asupaiga teemal, tekib küsimus kas abivallavanem vassib või valetab.

Vastuseks Rein Seppelile on Margus Kruusmägi saatnud Viimsi Uudistele pildi, mis näitab et Mõisaranna tee poolt Vahtra tee poole tuleb torustikke. Aga Rein Seppel koos piirkonna elanikega pakkus Kruusmäele surfiklubi alternatiivina hoopiski kohta, mis jääb Mõisaranna tee pikendusest veidi põhja poole.

Täpsemalt asub Haabneeme kogukonna poolt  abivallavallavanem Kruusmäele pakutud aternatiiv katastriüksuse 89001:003:1464 lõunapoolses otsas. Kuigi tegemist on hetkel riigi omandusse (täpsemalt Riigimetsa Majandamise Keskusele) kuuluva maaga, oleks Viimsi vallal olnud võimalus seda maad surfiklubi tarbeks ka enda omandusse taotleda (näidates selleks üles analoogset aktiivsus kui seda tehti surfiklubi surumisel Vahtra tee pikendusele).

Margus Kruusmägi mainib oma seisukohas Mõisaranna tee maaparanduse eelvoolu kraavi. Rein Seppeli ja Haabneeme kogukonna poolt pakutud surfiklubi alternatiivne asukoht on kraavist põhja pool ja seal EI OLE ÜHTEGI KOMMUNIKATSIOONI.

Tõmmis Maa-ameti kitsenduste kaardilt

Margus Kruusmägi mainitud kraav asub katastriüksusel 89001003:1863 ja seal kulgeb ka tema poolt  lilla joonega tähistatud veetoru. Katastriüksusel 89001:003:1464 ei ole tehnovõrkusid.

Vahtra tee pikendusele planeeritud surfikooli hoone eskiisprojekti järgi jääb klubi hoone ja terrassi alla nii gaasi- kui kanalisatsioonitorustik. Gaasitorustik on kas A- või B-kategooriaga ja taolise torustiku kaitsevöönd on 2 m lai ehk 1 m torust kummalegi poole.

18. juuni k.a. volikogu protokollist võib aga lugeda, et just gaasitrassi olemasolu pidas abivallavanem ka ajutise ehituse paigaldamist välistavaks asjaoluks:

„Abivallavanem M. Kruusmägi vastab, et Mõisaranna tee alternatiivi on arutatud varasemalt ja sinna pole võimalik surfikooli rajada, sest seal on kitsendused AS Viimsi Vesi ja Eesti Gaasi trassidele. Volikogu liige I. Rull küsib abivallavanem M. Kruusmägilt, kuna tegemist on ajutiselt rajatava kerghoonega surfiklubi korral kas kitsendused tõesti kehtivad ka sellistele hoonetele? Abivallavanem M. Kruusmägi vastab, et gaasitrassi mõjupiirkonda on ka ajutise ehituse paigaldamine välistatud.“

Vaagides antud juhtumis nii Rein Seppeli kui Margus Kruusmägi esitatud seisukohti, tekib küsimus: kas abivallavanem vassib või valetab?

Foto: Haabneeme kivine rand Vahtra tee pikendusel.

Viimsi Uudised

Jaga: