Rein Seppel: surfiklubi saaga ehk vallavõimu vassimised ja menetlusreeglite rikkumised

Haabneeme elanik Rein Seppel kirjutab, kuidas Viimsi vallavõim rikkus korduvalt menetlusnorme ning abivallavanem pehmelt öeldes vassis, et võimaldada surfiklubi rajamist Haabneeme randa Vahtra tee pikendusele.

Viimsi vallavalitsus ja Fan Surfiklubi MTÜ on nüüdseks juba ligi kuus aastat pidanud plaani surfikooli ja selle kasutajatele mõeldud parkla rajamiseks Haabneeme randa maatükile aadressiga Vahtra tee 13.

Lähiümbruse elanike vastuseisust sellele ei hoolita ja hetkel on jõus vallavolikogu 26.03.2019 otsus nr. 21 „Kaluri tee 26a//Kesk tee 29//Vahtra tee 13//Haabneeme ranna-ala kinnistu osaline kasutusse andmine Fan  Surfiklubi MTÜ-le surfikooli rajamiseks“.

Kohalike elanike peamised vastuargumendid

 • Surfikooli hoone kaugus lähimast elamust on ligi 35 m ja parkla piiri kaugus samast elamust on 10 m. Surfikooli tegevusega kaasnev melu ja tihenev liiklus praegusel vaiksel tupiktänaval rikub elanike rahu ja mõjub nende elukvaliteedile negatiivselt.
 • Väga kivine rand on mitme surfispetsialisti hinnangul ohtlik, eriti algajatele. Koha sobimatust kinnitab asjaolu, et seal ei ole mitte kunagi surfareid nähtud. Asukoha sobivust kõikide surfikooli kavandatud tegevuste läbiviimiseks kinnitab ainult Fan Surfiklubi esindaja.

Kronoloogia

 • 04.2016. saadeti Vallavolikogule ja vallavalitsusele 11 Vahtra tee elaniku allkirjaga kiri, pärimaks infot kavandatava surfiklubi ja parkla kohta, aga ka laiemalt Haabneeme ranna-ala arengute kohta. Kiri on registreeritud 11.04.2016 nr. 15-3/1729.
 • 04.2016 vastab vallavalitsus oma kirjaga nr. 15-3/1729-1, et:
 • maa- ja planeerimisosakond toetab surfikooli rajamist Haabneeme randa, sest see loob avalikku randa lisafunktsioone;
 • vallavalitsus on jõudnud arusaamisele, et surfikool on Vahtra tee elanike huvidega rohkem kooskõlas kui sinna varem planeeritud korvpalliväljak (kust küll niisugune arvamus? – R.S.);
 • rannaäärset parkimist on vaja jaotada ühtlaselt kõikidele rannaäärsetele tänavatele;
 • vallavalitsus on igati nõus kohtuma Vahtra tee elanikega ja arutama olulisi küsimusi.

Asukoha sobivust surfamiseks kiri ei käsitlenud.

2016. aasta  kevad-suvel oli vallamajas valla esindajate ja Vahtra ning Männi tee elanikega. Kohtumisel räägitut ei protokollitud või ei tehtud protokolli osalejatele kättesaadavaks. Elanikele jäi siiski mulje, et nende muret mõisteti. Tundus, et arengud surfiklubi asjus vaibusid, kuid see oli petlik. Valla dokumendiregistrist leitavad järgmised dokumendid.

 • Viimsi vallavalitsuse korraldus nr 326 11.06.2018 „Hoonete ja katastriüksuse koha-aadresside muutmine Haabneeme alevikus katastriüksusel Haabneeme ranna-ala 1“. Tsitaat sellest: Haabneeme ranna-ala 1 katastriüksus kuulub Viimsi vallale. Vallavalitsus teavitas 11. juulil 2017 Haabneeme ranna-ala 1 katastriüksusel asuva ajutise surfikooli omaniku poolt volitatud esindajat hoone koha-aadressi muutmisest.
 • Fan Surfiklubi MTÜ 21.02.2018 taotlus lepingu sõlmimiseks Viimsi vallavalitsusega eesmärgiga kasutada kinnistut Haabneeme ranna-alal 1. Taotluses on loetletud kavandatavad tegevused, kokku 18 tegevust, seal hulgas näiteks surfikoolitused, kohviku pidamine, ettevõtetele suunatud spordipäevad jne.

Siinkohal tuleb ära märkida huvitav asjaolu: surfiklubi taotleb maatükki enda kasutusse 21.02.2018, kuid vallavalitsus pidas vajalikuks surfiklubi teavitada klubi hoone (mida ei ole kunagi olnud ega ole ka praegu) koha-aadressi muutmisest juba 11.07.2017 ehk seitse kuud enne seda, kui surfiklubi hakkas maatükki taotlema.

 • 03.2019 rahuldab vallavolikogu oma otsusega nr. 21 Fan Surfiklubi MTÜ taotluse ja annab nendele kuni 30.06.2023 tasuta kasutusse taotletud maatüki suurusega 850 m².
 • Aprillis 2019 viidi Vahtra tee elanike hulgas omaalgatuslik küsitlus saamaks teada üldist arvamust surfiklubi ja parkla asjus. Ühtegi surfiklubi ja parkla rajamist pooldavat arvamust ei olnud.
 • 04.2019 adresseeriti Vallavolikogule ja vallavanemale kiri, milles:
 • selgitati veel kord surfiklubi ja parkla negatiivset mõju kohalikule kogukonnale;
 • tuletati meelde, et KOV peab oma tegemistes lähtuma vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest;
 • taotleti otsuse nr. 21 tühistamist või muutmist kõiki asjast huvitatud osapooli rahuldaval moel;
 • anti teada, et kui kirjale ei reageerita enne otsusele nr. 21 vaide esitamise tähtaega, siis esitataksegi vaie.

Kiri on registreeritud 15.04.2019 nr. 1-13/14.

 • Kirjale ei reageeritud. Vaide esitamise tähtaeg jõudis kätte ja vaie saadeti 24.04.2019 e-postiga vallavolikogule ning viidi paberkandjal vallamajja 25.04.2019, kus see registreeriti nr. 16-4/1786 all ning skanneeriti.

Vaide normaalseks läbivaatamise ajaks loetakse 10 päeva. Selle aja jooksul peab vaide saaja andma vaide esitajale tagasisidet või teatama vaide läbivaatamise aja pikendamisest. Kuna kumbagi ei juhtunud, saadeti Vallavolikogule vastav järelepärimine.

 • Järgnes kutse kolmepoolsele kohtumisele, mis toimus 09.05.2019 ja kus osalesid valla esindajad, surfiklubi esindaja ja vaide esitaja. Kohtumist juhatas Ott Kask, kes mainis, et surfiklubi vastu on oma arvamust avaldanud mitmed Haabneeme elanikud lisaks Vahtra tee elanikele ja avas koosoleku selgitustaotluse (nii nimetati 15.04.2019 vallavolikogule ja vallavanemale saadetud kirja) arutamiseks. Vaidest ei teadnud kohalolnutest keegi peale vaide esitaja! Hiljem selgitati vaide esitajale kirjalikult, et vallamajja viidud ja seal skanneeritud vaie registreeriti arvamusena (mida tõenäoliselt ei oleks menetlema hakatudki). Miks ei menetletud samaväärset e-postiga saadetud vaiet, on tänaseni selgusetu.

Väike kõrvalepõige

11.12.2017 esitas Püünsis tegutsev MTÜ Spordiklubi Time of Surf vallavalitsusele palve lubada neil Rohuneeme tee kõrvale paigaldada kaks merekonteinerit surfivarustuse hoidmiseks. Kiri on registreeritud nr. 16-4/6161. Vallavalitsus andis oma kirjaga nr. 16-4/6161-1 27.12.2017 eitava vastuse põhjendades seda muuhulgas sellega, et (tsitaat kirjast): Viimsi Vallavalitsus ei saa eelistada ühte spordiklubi ja anda õiguse lubada rajada hoone ühele spordiklubile. Samas lubatakse kirjas, et surfi harrastamise võimalused tuleks läbi mõelda, kuid (tsitaat kirjast): arvestada tuleb … piirkonna kohalike elanike … vajadustega.

Foto:Surfarite lemmikrand Viimsis asub Rohuneeme teel Pandju saare juures

Vaide esitaja küsis kohtumisel, kas sarnases olukorras Püünsi elanike huvidega arvestamine ja Haabneeme elanike huvidega mittearvestamine on elanike ebavõrdne kohtlemine valla poolt? Abivallavanem hr. M. Kruusmägi vastas, et vallal ongi selline õigus.

Kohtumine ehk selgitustaotluse arutelu muutus sujuvalt vaidemenetluse osapoolte ärakuulamiseks ehk tekkis JOKK-olukord. Kohtumine lõppes otsusega vormistada vaide otsus.

 • 05.2019 adresseeriti vallavolikogule kiri täiendavate selgitustega vaide esitamise ajenditest, milles lisaks surfiklubi-teemale viidati ka kõrghaljastuse laastamisele seoses kanalisatsioonitorustiku ja sademeveekraavi rajamisega Vahtra ning Männi teel. Näiliselt asjassepuutumatud teemad, kuid need siiski ilmestavad kohaliku kogukonna „taluvusekarika“ tilkhaaval täitumist.
 • 05.2019 toimunud vallavolikogu istungil käsitleti vaiet. Menetlusökonoomika huvides ei käsitletud arusaadavalt 17.05.2019 kirjas esitatud teisi ajendeid ja keskenduti üksnes surfiklubi teemale.

Hr. Märt Vooglaid tegi ettepaneku vaide läbivaatamise tähtaega pikendada põhjusel, et vaide asjaolusid olevat vaja täiendavalt uurida. Kohal viibinud vaide esitajal oli küll selge arusaam, et hr. Vooglaid ja ilmselt ka mitmed teised volikogu liikmed ei olnud teemaga üldse kursis. Volikogu liikmeid kutsuti üles tegema n.ö. paikvaatlusi ja ennast asjaga kurssi viima. Otsuse tegemine lükati edasi järgmisele istungile 18.06.2019.

 • 05.2019 adresseeriti vallavolikogu juhatusele e-kiri, milles pakuti volikogu liikmetele Vahtra tee elanike igakülgset abi paikvaatluste tegemiseks ja muude asjakohaste selgituste andmiseks. Seda abi ei vajatud.
 • Juunikuu keskel tuli Vahtra tee elanikega kohtuma abivallavanem Kruusmägi ja pakkus kompromissina varianti, kus surfiklubi parkla Vahtra teel jääks ehitamata ja rajatakse ainult surfikool. Huvitav oleks teada, mis teda seda kompromissi pakkuma ajendas? Vahtra tee rahvas pakkus vastu mõtte, et surfiklubi rajatakse Mõisaranna tee otsa, kus oli just valminud parkla, mis on eelkõige mõeldud surfiklubi klientidele. Seal oleks surfiklubi lähimast elamust kordades kaugemal kui Vahtra teel. Hr. Kruusmägi tõlgendas seda keeldumisena tema pakutud kompromissist ja välistas võimaluse surfiklubi rajamiseks Mõisaranna tee otsa väites, et seal olevat olulised gaasi-, kanalisatsiooni- ja muud torustikud. Sama väitis ta ka volikogu istungil 18.06.2019, andes volikogu liikmetele valeinfot ja mõjutades sellega otsuse tegemist. Surfiklubile pakutud alternatiivses asukohas ei ole ühtegi kommunikatsiooni!
 • 06.2019 toimunud volikogu istungil tehtud otsuse nr. 40 alusel jäeti vaie rahuldamata.

Kõik dokumendid, mille juures on märge nende registreerimise kohta, on leitavad valla dokumendiregistrist. Vaiet ei ole dokumendiregistris siiani ja üldsus on ilma jäetud olulisest (vähemalt vaide esitaja arvates olulisest) teabest. Selle menetlemise protseduurilist, mitte sisulist külge hindab volikogu esimees hr. Taavi Kotka napisõnaliselt: Uurisin – neil dokumentidel on isikukoodid, nimed ja aadressid – Eesti seaduste järgi AK (oletatavasti tähendab AK andmekaitset). Sellega põhjendab hr. Kotka seda, miks vaie ei ole dokumendiregistrist leitav. Vaide e-postiga saadetud versiooni tähelepanuta jäämist ja paberkandjal esitatud versiooni ei-tea-kuidas sattumist arvamuste hulka ei peeta arutlusevääriliseks eksimuseks.

Mõttekohad

 • Kui äriplaan on hea, siis on imekspandav, miks pole surfiklubi oma teenust suutnud kuue aasta jooksul pakkuma hakata. Äriks on vaja teenuse pakkujat, äriplaani ja turgu ehk surfikoolist huvitatuid. Kui üks lüli puudub, kukub asi läbi. Antud juhul puuduvad surfikoolist huvitatud inimesed, kellel puudub huvi surfikoolile eraldatud asukohas enda ja oma laste tervisega riskimiseks.
 • Vallaametnikud argumenteerivad surfiklubi vajadust avaliku huviga – et vald peab lähtuma kõigi vallaelanike huvidest ja muude sarnaste loosungitega. Mis jäävad sisututeks kui ei suudeta nimetada ühtegi pärisinimest, kellel on nimi ja kes ütleks: jah, ma ootan pikisilmi võimalust Haabneeme rannas surfamiseks. Vastukaaluks nendele argumentidele on vaide esitajad – päris inimesed, kellel on nimi ja kes valutavad südant oma kodukandi pärast.
 • Tähelepanu väärib järjekindlus surfikooli „läbisurumiseks“ just nimelt maatükile aadressiga Vahtra tee 13. Selle nimel oli vallavalitsus isegi valmis kompromissi pakkuma. Järjekindlus on nii tugev, et ollakse nõus lubama surfikooli ehitamist olemasolevate gaasi- ja kanalisatsioonitorustike peale (nii selgub surfikooli hoone eskiisprojektist). Samas pidavat olematud torustikud alternatiivina välja pakutud asukohas takistama hoone rajamist sinna.
 • Surfiklubile eraldatud maatüki kasutusleping lõppeb 30.06. ehk surfihooaja alguses. Selles ei ole mõistetavat loogikat.

Nimetatud asjaolud ja faktid teevad murelikuks ja valvsaks. Igatahes hoitakse surfiklubi tegemistel ja neile eraldatud maatükiga toimuval silma peal.

Foto: Haabneeme rand Vahtra tee pikendusel on täis kive.

Viimsi Uudised

Jaga: