Viimsilastel tuleb hakata mahutisse koguma ka biolagunevaid jäätmeid

Viimsi vallavolikogu 14. juuni istungil tuleb esimesele lugemisele määruse eelnõu Viimsi valla uutest jäätmehoolduseeskirjadest.

Määruse eelnõu näeb ette, et kinnistuomanikel on lisaks olmejäätmetele kohustus koguda kinnistul mahutitesse biolagunevaid jäätmeid, pakendijäätmeid ning paberi- ja kartongijäätmeid. Jäätmete liigiti kogumise nõue on kehtinud juba aastast 2007, nüüd lisatakse ka biolagunevate jäätmete mahutisse kogumise nõue ning mahutite standardid.

Lähtuvalt korterite arvust peavad kinnistul olema järgmised mahutid:

–       paberi ja kartongi mahuti, kui kinnistul on vähemalt viis korterit või majapidamist;

–       biolagunevate jäätmete mahuti, kui kinnistul on vähemalt kolm korterit või majapidamist;

–       pakendijäätmete mahuti, kui kinnistul on vähemalt viis korterit või majapidamist.

Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tuleb biolagunevad jäätmed koguda liigiti ning anda üle jäätmekäitlejale või kompostida samal kinnistul. Kompostimine on lubatud kuni kahe korteri või majapidamisega elamumaa sihtotstarbega kinnistul.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et muudatustega kaasnevad elanikele ka rahalised kohustused. Samas kompostimine võimaldab vältida regulaarse jäätmeveoga ja mahuti soetamisega või rentimisega kaasnevat kulu.

Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakirja kohaselt on biolagunevate jäätmete 140-liitrise mahuti tühjenduse ja äraveo hind 59 senti koos käibemaksuga  ning 140-liitrise mahuti rent 1 euro ja 62 senti kuus koos käibemaksuga. Äravedu peab toimuma minimaalselt kaks korda kuus.

Erinevate uuringute tulemusel moodustavad Eestis praegu tüüpilise leibkonna poolt tekitatavatest jäätmetest kolmandiku biolagunevad jäätmed ning kolmandiku pakendijäätmed.

Tunnusfoto: komposteeritavad aiandusjäätmed (pexels.com).

Viimsi Uudised

Jaga: