ANDRES JAANUS ja MÄRT PUUST: kas abivallavanem on minetanud ausameelsuse?

Kui vallavõim hakkab rääkima kogukonnast või kogukonna arvamuse olulisusest, tingib see just viimasel ajal ettevaatlikkuse – mida tegelikult plaanitakse?

Ligi aasta peale Riigikohtu otsuse väljakuulutamist on kummaline, et Tammelaane planeeringu tuleviku üle üldse veel arutatakse. Teema võiks olla lõpetatud ja kuni kesksuveni näis protsess selles suunas ka liikuvat. Praegu oleme aga seisus, kus kogukonnalt on küsitud ettepanekuid ja nende põhjal läbi viidud veebiküsitlus. Tõsi küll, ebaõnnestunud, aga siiski teatud suundumusi näitav. Samas tulemusena andvat see vaid juhiseid maaomanikuga kompromissi otsimisel.

Juba küsitluse alguses sai tähelepanu juhitud selle haavatavusele, aga ka valitud ettepanekute järjestamise läbipaistmatusele ning ühe või teise variandi realiseerumise korral selgelt maaomaniku positsioonilt lähtuvate tagajärgede esiletõstmisele. Nüüd selgub, et manipuleeritud on ka küsitluse aluseks olevate ettepanekutega. Abivallavanem Alar Miku volikogule küsitlustulemusi tutvustavas ettekandes on välja toodud, et vallavalitsusele laekunud 33 ettepanekust vaid kuus olid suunatud planeeringu jätkamisele erinevates ehitusmahtudes. Küsitluses said kuus ettepanekut aga sellise tähelepanu, et „grupeerides“ moodustati neist lausa kolm vastusevarianti viiest ja seati etteotsa koos justkui positiivse tulemiga kogukonna jaoks (eraomandis olevad kinnistud antakse üle vallale ja seega avalikku kasutusse, rohekoridor on võimalik „ära mahutada“ jne.). Samas elanikelt ülekaaluka toetuse saanud ettepanek detailplaneeringu menetlus lõpetada paigutati küsitluses kõige lõppu koos selgitusega, et siis pole vallal võimalik eraomanduses kinnistuid enda valdusse saada ning kaasneda võivad maaomaniku poolsed nõuded tehtud kulutuste hüvitamiseks.

Nüüd aga selgub, et ettepanekute lahterdamisega on veelgi enam manipuleeritud. Lisaks eelmainitutele oli ühe vastusevariandina pakutud kohaliku kaitseala moodustamist, mis, nagu ettekandest selgus, oli hoopis vallavalitsuse poolt lisatud. Kuidas aga sai selle ettepaneku toetust välja lugeda küladest kogutud 210 allkirjaga pöördumisest, jääb arusaamatuks. Pöördumises tehtud ettepanek kõlas nii: „Mitte planeerida elamuid Tammelaane detailplaneeringu alale, lõpetada Tammelaane detailplaneeringu menetlus ning säilitada seda ala kaitstud rohealana kooskõlas kehtiva üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringutega.“

Ei sõnagi kaitsealast, vaid soov lähtuda juba kehtivatest kõrgema taseme planeeringutest, mis välistavad ehitustegevuse Tammelaane alal, ka ilma täiendava kaitse alla võtmiseta. Seisukoht on selgelt planeeringumenetluse lõpetamist toetav ja võimendab ülejäänud 26 vallavalitsusele laekunud sarnast ettepanekut kordades. Sellega aga vassimine ei piirdu. Ehkki ettekanne on järelvaadatav SIIT, väidab Alar Mik nüüd tagantjärele, et tegelikult neid 210 allkirja ikkagi kaitseala ettepanekuga ei seostatud.

Kummaline kategoriseerimine

Huvitav on jälgida ka vastajate kategoriseerimist ja vastuste osakaalu tulenevalt küsitluse „mõjutusastmest“. Väga suure tõenäosusega mõjutatud vastuste hulgas on planeeringumenetluse lõpetamise pooldajaid 75%, tõenäoliselt mõjutatud vastuste seas on neid 53% ja eeldatavalt mõjutamata vastajatest vaid 25%. Samal ajal suureneb kaitseala eelistajate suhtarv 21%-lt 41-le ja erinevate ehitusmahtude valijate oma ühelt protsendilt lausa 35%-ni!

Kuidas erinevate valimite usaldusväärsust on hinnatud, jääb lõpuni selgusetuks, aga järkjärgulise välistamisega saavutatakse olukord, kus planeeringumenetluse lõpetamise taotlejad jäävad hoopis vähemusse. Seevastu kõige „populaarsemaks“ osutub ettepanek, mida pole teinud ei maaomanik ega muud n-ö kogukonna esindajad, vaid vallavalitsus ise. „Teisele kohale“ jäävad eeldatavalt mõjutamata vastajate hulgas erineva ehitusmahu pooldajad, mis annab muidugi vallale suurepärase ettekäände arendajaga läbirääkimistesse astumiseks.

Kuid on veel üks kategooria vastajaid, kes ettekandjal millegipärast kahe silma vahele jäänud – täiesti usaldusväärsed. Need 210 vallakodanikku, kes andsid oma hääle paberil koos palvega lugeda iga hääl eraldiseisvaks kui hakatakse analüüsima veebiküsitluse tulemusi. Hea küll, arvame nende hulgast välja kaks inimest, kes väidetavalt olla Alar Mikule kurtnud, et neile ei tutvustatud alternatiive. Järele jääb 208. Tean, et nii mõnigi külaelanik ei hakanud allkirja andma põhjusel, et pole Viimsit oma elukohana registreerinud ja kahtles seetõttu oma hääle kehtivuses. Teiselt poolt ajas segadusse kaitseala ettepaneku lisamine küsitlusse ja kuna see võis pealtnäha paista veelgi kindlama valikuna ala loodusliku ilme säilitamiseks kui lihtsalt planeeringumenetluse lõpetamine, võidigi teha selline valik.

Eeldatavalt usaldusväärsete vastuste seas saadi kaitseala moodustamise (41%) ja menetluse lõpetamise (25%) pooldajate osakaaluks kokku 66%. Lihtne tehe näitab, et 298-st vastajast pooldas elamuehitust välistavaid variante 197. Oluliselt vähem kui 210 (või 208) paberil antud allkirja planeeringumenetluse lõpetamiseks. Raske uskuda, et kasvõi mõnedki, kes seda vaevalt kuu aega varem oma nime ja allkirjaga kinnitasid, nüüd miskipärast kannapöörde tegid. Väga suure tõenäosusega juhtus nii, et valimite kokkutõmbamisel visati koos pesuveega ära ka laps ehk praagiti välja hulk ausaid hääletajaid, kelle hulka võis sattuda ka varem allkirja andnuid, kuid palju enam neid, kes siiski usaldasid veebihääletust ja sattusid oma valikut tegema vallavalitsuse ja/või küsitluse koostaja arvates „valel“ ajal.

Säh sulle kogukonna arvamuse olulisust…

Ebausaldusväärne küsitlus tekitas mainekahju korraldajatele

See on veel üks põhjus, miks veebiküsitluse tulemusi ei saa usaldada, ükskõik mismoodi neid „söödavamaks“ on püütud teha. Kaitseala mõtet iseenesest võib ju kaaluda, aga praegu väljub see üsna kaugele Tammelaane planeeringumenetlusest, mille kohta küsitlus tehti. Kas vallavõim tunnistab sellega, et ei suuda ega taha ka edaspidi enda kehtestatud reeglitest, mis üldplaneeringus ja selle teemaplaneeringutes kirjas, kinni pidada, ja igaks juhuks on vaja veel rangemaid piiranguid? Segadust tekitab ka ettepaneku juures olev lisatingimus, et püütakse leida kompromiss alale rohealade ja rekreatiivsete tegevuste kavandamiseks. Paratamatult tekib küsimus, et kui see ei taga detailplaneeringuga soovitud ehitusõigust, siis mille üle läbi räägitakse, mida pakutakse „vahetuskaubaks“?

Küsitlusega on tekitatud mainekahju selle korraldajale, kuid jäetud veelgi enam lahtisi otsi kui enne selle läbiviimist. Kas Alar Miku varasemad lubadused ja väljaütlemised („See kohtuotsus aitab mitmete menetluste puhul kaalutlemisele kaasa nende lõpetamise osas“ ja „Vallavalitsus plaanib koostada Tammelaane detailplaneeringu menetluse lõpetamise eelnõu augustiks-septembriks“) on osutumas lihtsalt jutumulliks?

Andres Jaanus ja Märt Puust võitsid 15.detsembril 2022 Riigikohtus pika protsessi arendaja ning vallavalitsuse vastu, mille tulemusel Tammelaane DP kehtestamine tühistati.  

Tunnusfoto: Loodus võtab tasapisi „oma“ tagasi (autor Märt Puust).

Loe samal teemal

ANDRES JAANUS ja MÄRT PUUST: varjuteater Tammelaane küsitluse taustal“

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: