ANDRES JAANUS ja MÄRT PUUST: varjuteater Tammelaane küsitluse taustal

Reedel 20. oktoobril Viimsi vallavalitsuse veebilehele ilmunud küsitlusega soovitakse saada tagasisidet Riigikohtu 15.12.2022 otsusega tühistatud Tammelaane detailplaneeringu tuleviku kohta.

 

Vallavalitsuse dokumendiregistris on sel teemal laekunud 32 kirja ja arvamusavaldust, mille põhjal on ettepanekud grupeeritud viieks. Vallavalitsuse planeeringute osakonna juhataja Merje Muiso kinnitas sellist seisukohtade kogumist algatades, et kogukonna arvamus on volikogule otsustamiseks esitatavas eelnõus kõige kaalukam argument. Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi on kogukond mingis piirkonnas elav ja teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimrühm. Selle määratluse alla sobivad hästi 22. septembril ühe kirjaga vallavalitsusele saadetud 210 planeeringumenetluse lõpetamist toetavat allkirja, mis kogutud peamiselt Randvere, Tammneeme ja Leppneeme külast ehk planeeringuala lähipiirkonnast.

Kui suur oli ühe või teise hääletusele pandud ettepaneku osakaal laekunud kirjades üldse, see küsitluse sissejuhatavast ja selgitavast osast välja ei tule. Selline suunaandja poleks ka õige, kui soovitakse saada objektiivset tulemust. Küll aga tekitab küsimusi ja kahtlusi ettepanekute rühmitamine ja järjestamine antud kujul.

Ettepanek I kattub Randvere koolis 22. augustil Piret Kergandbergi kui planeeringu kehtestamisest huvitatud isiku Märt Vooglaiu esindaja väljatooduga. Ka ettepanekud II ja III on niivõrd suure detailsusastmega, et nende esitajalt võib eeldada lähedast seost planeeringuala ja –protsessiga. On tõenäoline, et esimesed kolm ettepanekut on kas omavahel koordineeritud või pärit koguni samast allikast ning neist kaks viimast teevad vaid katet põhieesmärgile planeerida alale võimalikult palju elamukrunte.

IV ettepanek kaitseala moodustamiseks on vahest kõige radikaalsem, ent kontekstis pigem lahtisest uksest sissemurdmine. Esiteks on suurem osa kaardil väljapakutud alast riigimets, millest omakorda enamiku on RMK enda initsiatiivil juba praeguseks aktiivsest majandustegevusest välja arvanud. Erakinnistuid hõlmavas osas kehtivad aga õigusnormidest ning valla üldplaneeringust ja üldplaneeringu teemaplaneeringutest tulenevad kitsendused. Seega on täiendava kaitseala loomine ebavajalik, kui vallavalitsus planeerimistegevuses nii enda seatud kui seaduse tasemel kehtestatud piirangutega ikka arvestada soovib.

Ettepanek V planeeringumenetluse lõpetamiseks sarnaneb enim juba 210 allkirjaga kinnitatud kogukonna selge seisukohaga. Ometi on selgitus küsitluslehel väga napp ega too välja eelmainitud allkirjalehtedel tehtud ettepanekut jätta see ala kaitstud rohealaks kooskõlas kehtiva üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringutega. Kuna kehtivat detailplaneeringut enam pole, siis on kadunud ka vastuolud kõrgema taseme planeeringutega ning menetluse lõpetamine ja uue mittealgatamine oleks kogu protsessi silmas pidades kõige loogilisem lahendus.

Tähelepanuväärne on ka tonaalsus selles osas, mis küsitluse korraldaja poolt iga ettepaneku lõppu on lisatud selgitamaks võimalusi ja ohte ühe või teise stsenaariumi realiseerimisel. Veel juunikuus lubasid Merje Muiso ja abivallavanem Alar Mik volikogu komisjonide ees, et augustiks-septembriks valmistab vallavalitsus ette eelnõu Tammelaane DP menetluse lõpetamiseks. Nüüd aga antakse mõista, et esimese kolme variandi puhul on kooskõlastus juba olemas või läbirääkimiste teel saavutatav, planeeringumenetluse lõpetamine toob aga kaasa maaomaniku poolse nõude tehtud kulutuste hüvitamiseks. Nõuded tõenäoliselt tulevad, ehkki kohtumenetluse ajal ringkonnakohus huvitatud isiku esitatud tõendeid tehtud kulutuste kohta ei arvestanud. Kohus viitas seejuures haldusmenetluse seadusele (§ 67 lg 4 p 1), et vaidlustamise perioodil ja seda enam kohtumenetluse ajal ehitusõiguse realiseerima asumine ei loo isikule õiguspärast ootust selle vastu, et kehtestatud detailplaneeringut ei tühistata. Negatiivne foon, et planeeringumenetlusele joone alla tõmbamine osutub ülimalt keeruliseks ja kulukaks, on aga küsitlusega juba eos loodud.

Küsitlus sellisel kujul ei hajuta, vaid pigem kinnitab juba varem avaldatud kahtlusi, et vallavalitsus kui korraldaja on seatud surve alla ja orienteeritud pigem arendaja kui kogukonna ootuste täitumisele.

Loodame siiski, et selline asjade käik osutub lõpuks ekslikuks.

Selle ülevaate ilmumise ajaks on vallavalitsusele saadetud ka täiendavad küsimused küsitlusvormi ja selles sisalduvate ettepanekute kohta (vt. allpool). Kuna vastamise tähtaeg on juba kahe nädala pärast (5. november 2023), ootame vallavalitsuselt võimalikult kiiret vastust.

KÜSIMUSED

Seoses vallavalitsuse kodulehel 20. oktoobril 2023 avalikustatud küsitlusega Tammelaane planeeringuala lahenduse osas soovime vastuseid järgmistele küsimustele:

1) Sissejuhatavas osas on öeldud, et vallale saadeti neli erinevat ettepanekut ja ühe ettepaneku lisas vald täiendavalt. Millise?

2) 22. septembril 2023 anti vallavalitsusele üle 210 paberile kogutud allkirja planeeringumenetluse lõpetamise poolt (küsitluse ettepanek V). Iga allakirjutanu palus ühtlasi lugeda selle toetushääleks nimetatud ettepaneku poolt. Kas ja kuidas seob vallavalitsus need hääled veebis avaldatud küsitlusega? Vastav selgitus tuleks küsitluskeskkonda tingimata lisada.

3)  Nimetatud viiest ettepanekust vaid ühel (I) on maaomaniku kooskõlastus, teistel (II–IV) see puudub. Mis mõte on panna ettepanekud II, III ja IV üldse kaalumisele, kui on ette teada, et võimalikel läbirääkimistel maaomanikuga ei pruugi need sellisel kujul realiseeruda ja tegelikult võib lisanduda rohkem lahendusvariante, mis teeks otsuse langetamise veelgi keerulisemaks?

4) Mida tähendab, et planeeringumenetluse lõpetamisel säilivad senised kinnistud, katastri sihtotstarbed ja omand (ettepanek V)? Kas „senise“ all mõeldakse detailplaneeringu algatamise eelset olukorda või planeeringumenetluse tulemusena moodustatud katastriüksusi?

5) Kas vallal on kavatsus ja miks on tarvis vallal eraomanduses olevaid kinnistuid võõrandada „Vallal pole otsest võimalust eraomanduses olevaid kinnistuid võõrandada, sundvõõrandamise/valduse seadmise võimalus puudub ..“ (ettepanek V), kui need kinnistud paiknevad rohevõrgustiku alal ning peaksid olema üldplaneeringu ja seaduste kaitse all?

6) Vastajad võivad olla ka väljastpoolt Viimsi valda. Miks ei rakendata selles elanikkonda laialt kõnetavas ja olulises küsitluses identifitseerimist nagu näiteks kaasava eelarve puhul, milles saavad osaleda vaid Viimsi valla oma elukohana registreerinud?

7) Kuidas on vallavalitsusel kavas täita lubadust teha laekunud ettepanekud kogukonna liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks (vt. 23.08.2023 uudise viimane lause Viimsi valla kodulehel)? Kui kõigi ettepanekute avaldamine meediakanalite kaudu pole mingil põhjusel realiseeritav, siis kas on kogukondade esindajatel võimalik tutvuda ettepanekute sisuga vallavalitsuses kohapeal?

***

Andres Jaanus ja Märt Puust saavutasid nii Tammelaane arendaja kui Viimsi vallaga aastaid kohut käies Riigikohtus lahendi, millega Tammelaane DP kehtestamine tühistati.

Tunnuspilt: Andres Jaanus ja Märt Puust Tammelaane DP alal detsembris 2020.

Loe samal teemal:

Külakogukonnad on üksmeelselt Tammelaane planeeringumenetluse lõpetamise poolt“

JUHTKIRI: mis on vallavõimu tegelik plaan Tammelaane DP-ga? 2. osa“

JUHTKIRI: mis on vallavõimu tegelik plaan Tammelaane DP-ga?“

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: