Ants Ermi eriarvamus Prangli sadamakuuri asjus

Viimsi vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Ants Erm jäi eriarvamusele komisjonis Prangli sadamakuuri asjus kujunenud seisukoha suhtes.

Viimsi Uudised avaldab Ants Ermi eriarvamuse täies mahus. Lisaks on loo lõpus lühiülevaade viimastest Prangli sadamakuuriga seotud arengutest.

Revisjonikomisjon ei suutnud oma 20. novembri 2019 istungil kujundada ühist seisukohta.

A. Erm ja R. Kaare toetasid eelnõu (1) “viia järgmiseks kevadeks kuur kasutaja poolt sellisesse seisu, et seal oleks võimalik korraldada avalikke üritusi, s.t. et vallavalitsusel oleks võimalik pikendada lepingut ja väljastada luba hoone kasutamiseks”.

Tann ja M. Saretok toetasid eelnõu (2) “tegutseda edasi vastavalt seadusele”.

Minu jaoks ei oleks olnud probleem need kaks eelnõu ühendada. Olen veendunud, et kõik arutelul osalenud toetasid mõtet tegutseda seaduslikult. Paraku küsimuses, kuidas edasi, jäime eriarvamusele.

Probleemi alguseks on 2015 aasta lõpp, kui  volikogu oma otsusega nr 100 27. oktoobrist 2015 andis nõusoleku vara (sadamakuuri) tasuta kasutamise lepingu tähtajatuks pikendamiseks. Leping valmistati vallavalitsuse poolt ette ja Annika Prangli kirjutas selle ka alla. Paraku on olemas vaid A. Prangli digallkirjaga variant, toonase vallavanema Alvar Ildi allkirja lepingul ei ole. Kas see on kadunud või jäigi see allkirjastamata on selgusetu. Alvar Ild ei ole minu järelepärimisele vastanud. Siiski toimis leping edasi ja üritused toimusid ning vallavalitsus toetas mitmeid neist  kolme ja poole aasta vältel.

1. aprillil 2019 esitas MTÜ Prangliranna Vallavalitsusele palve:

“Tulenevalt lepingulistest kohustusest hoida hoone korras, oleme taotlemas PRIA meetmest 3

LEADER projektitoetus, elukeskkonna väärtustamine, investeeringutoetust sadamakuuri katuse ja

seinalaudise remondiks, suurusjärgus 20 000 eurot.

Seoses sellega, et soovime PRIA toel sadamakuuri remontida, pöördume ettepanekuga muuta

kehtiv rendileping tähtajaliseks vähemalt projektitoetuse nõuete lõppemiseni, mis on alates

viimastest kuludokumentide esitamisest 5 aastat. Palume võimalust muuta leping

tähtajaliseks, kuni detsember 2024″.

 4. aprillil vastas abivallavanem Margus Kruusmägi:

 “Tulenevalt ehitusseaduslikust ei ole olemasoleva hoone remondil seina- ja katusekonstruktsioonide asendamisel samaväärsetega vajalik ehitusloa või ehitusteatise taotlemine ega ehitusprojekti esitamine. Viimsi vald ei ole vastu, kui Kelnase sadamakuuri kasutaja teostab kuuri remondi- ja korrastustöid.

Teadmiseks: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet”

20. mail esitas MTÜ Prangliranna PRIA-le projektitaotluse 10 000 EUR saamiseks, samaväärne osa omafinantseeringut kavatseti koguda Hooandja programmiga.

Paraku, lepingu muutmine tähtajatuks takerdus millegipärast, Annika Prangli e-kirjadele ei vastatud.

Selle kohta on vallavanem vastanud,  et “kirjadele vastamata jätmine on loomulikult taunitav ja vastuolus hea halduse tavaga” (vastus A.Ermi ja I. Rulli arupärimisele).

29. mail arutas Prangliranna taotlust lepingu muutmiseks volikogu kultuuri- ja spordikomisjon ja otsustas:Komisjon teeb ettepaneku kooskõlastada antud teema vallavalitsuse vastavate osakondadega ja komisjon võtab seejärel otsuse vastu elektrooniliselt.” Edasi mingeid toiminguid valla poolt ei järgnenud.

Suve lõpus alustati liiva ladustamist sadamakuuri kõrval asuvale platsile, Annika Prangli saatis selle kohta vahemikus 15. september kuni 21. oktoober valda kokku 6 kirja, millest ainult kahele vastati.

Kirjade eiramise põhjus selgusi septembri lõpus.

Tsiteerin: ” 1. 26.09.2019 viidi rutiinse järelevalve käigus Prangli saarel läbi paikvaatlus Kelnase sadama kuuris…3. Ehitis ei vasta ehitusseadustiku järgmistele nõuetele ning on kasutamiseks ohtlik…“

Järeldus: Kelnase sadamakuur ei vasta ehitusseadustiku nõuetele, on kasutamisele ohtlik ning tuleb lammutada. Koostada lammutusprojekt ja esitada koos ehitusteatisega ehr.ee keskkonnas.(Viktor Beresnev järele valveinspektor)”.

Ma ei vaidlusta, et Kelnase kuur võib olla halvas seisus. Aga vaevalt küll oluliselt halvemas kui 4. aprillil, millal Margus Kruusmägi andis sisuliselt oma nõusoleku PRIA-lt renoveerimistoetuse taotlemiseks.

1. oktoobril 2019 rahuldas PRIA Prangliranna taotluse.

15. oktoobril võttis vallavalitsus vastu korralduse nr 596 Kelnase sadama töökoja lammutamise kohta.

12. novembril esitas MTÜ Pranglirand vaide vallavalitsusele otsuse nr. 596 kohta, samuti pöördumise revisjonikomisjonile,

12. novembril tagastas järelevalveosakonna juhataja Karin Mägi vaide esitajatele, s.t. vallavalitsus ei võtnud vaevaks MTÜ Prangliranna muresid isegi arutada.

Sündmuste jada 4. aprillist kuni 15. oktoobrini 2019 viitab selgelt, et plaan sadamakuur lammutada oli vallavalitsusel juba kevadel. Kui nii, siis oleks tulnud seda ka Annika Pranglile öelda – palju tühja tuule tallamist ja inimeste vaeva oleks olemata jäänud. Praegu kirjutasid entusiastid projekti, PRIA inimesed nägid vaeva selle menetlemisega ja…vallavalitsus viskas kõik prügikasti. Nii ei tohi inimestega käituda!

Konkreetsed näited hea tava ja ka võimaliku seaduse eiramise kohta.

  1. Vallavolikogu otsus (nr. 100 27. oktoobrist 2015) on täitmata või on leping ära kaotatud.
  2. Annika Prangli pöördumisele vastates jättis abivallavanem Margus Kruusmägi põhiküsimusele vastamata.
  3. Volikogu kultuuri- ja spordikomisjon 29. mai otsuse menetlemine jäeti pooleli.
  4. Ebaseaduslikult ladustati liiva vastu sadamakuuri seina, tekitades hoonele kahjustusi.
  5. Otsus lammutamise kohta tehti ajal, kui leping kehtis – lepingu ülesütlemise kohta puudub otsus tänaseni.
  6. Vaide tagastamine – vaide tagastas järelvalveoskonna juhataja Karin Mägi e-kirjana ainuisikuliselt. Viidates, et Pranglirannal puudub õigus vaie esitada, kuivõrd leping valla ja MTÜ Prangliranna vahel lõppes 31.12.2015.

Samal ajal on lepingu kehtivus ise vaide oluline osa: “Prangliranna esindaja Annika Prangli allkirjastas selle koheselt ning saatis kokkuleppe vallavalitsusele tagasi. 2019. aasta kevadel sai Pranglirannale teatavaks, et kokkulepe jäi 2015. aastal Viimsi valla poolt allkirjastamata. Seejuures selgitati, et kokkuleppe allkirjastamata jätmine oli ekslik ning seotud Alvar Ildi lahkumisega vallavanema kohalt”, kirjutatakse vaides.

  1. Kommunikatsioon vallavalitsuse poolt on jätnud tõsiselt soovida – leping kadus, küsimustele ei vastatud, menetlemine jäeti pooleli, lepingu ülesütlemisest ei teatatud, vaiet ei võetud arutlusele.

Kas vallavalitsusel on võimalus see kõik veel heastada? On küll!

Tuleb sõlmida palutud tähtajaline leping 5-ks aastaks ja võimaldad Pranglirannal sadamakuur PRIA ja omavahenditega remontida kasutuskõlbulikuks – nii lihtne see ongi!

Lammutamisega seoses plaaniga anda Kelnase sadam üle Saarte liinidele (M. Kruusmägi) ei ole sugugi kiire. AS Saarte Liinide juhatuse esimehe Jaanus Tamkivi väitel “(1) ei ole AS Saarte Liinidel täna kokku lepitud plaani Leppneeme – Kelnase sadamate üle võtmiseks vallalt. (2) Ühtegi eellepingut vallaga sõlmitud ei ole. (3) Reaalne variant võiks olla vastavad investeeringud kavandada EU toetuste uude rahastamisperioodi ehk siis aastateks 2021-2030″.

See tähendab, et kuni 2024 aastani võib lepingut julgelt pikendada!

Lugupidamisega

Ants Erm,

revisjonikomisjoni esimees                                                                         29. novembril 2019

***

16. novembril saatis valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik e-kirja Saare OÜ juhatuse liikmele Valdur Kahrole. Kiri sisaldas järgmist lõiku:

„Palun korrastada Prangli sadamasse rajatud parkimiskoha liivaaluse nõlvsus Kelnase sadama töökuuri poolsel küljel, kus liiv on hoone vastu pandud. Nagu varasemalt viitasime, siis parkla serval peab olema nõlvsus ja kalded, et alus oleks kindlustatud ja see on vajalik vaegtööna korda teha. Ka näeb OÜ Viimsi Haldus poolt koostatud lähteülesanne ette distantsi hoone ja parkimiskoha aluse serva vahele (räästajoonele). See on punkt, millest parkla liivaluse mulde nõlvsus peab algama. Arvestades liivaaluse kõrgust, siis tuleks nõlvsus maapinnalt (räästajoonelt) viia liivaaluse tasapinnale nii 3 m laiuselt (kalded vastavalt sellele). Tööriistakuuri seina vastu pandud liiv eemaldada ettevaatlikkusega (vajadusel käsitsi). Räästajoone ja hoone seina vaheline ala peab olema kaldeta ja nulltasapinnaks olema vundamendijoon. Palun anda teada, millal vaegtööd on kavas teostada.“

Kuna detsembri alguseks polnud Saare OÜ liiva teisaldanud, esitas 2. detsembril toimunud volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni istungil komisjoni aseesimees Ivo Rull temaatilise päringu komisjoni liige Valdur Kahrole. Viimane andis suusõnalise lubaduse, et vajalikud tööd saavad teostatud hiljemalt tänavusteks jõuludeks.

Viimsi Uudised hoiab ka edaspidi kõikidel Prangli sadamakuuriga seotud arengutel silma peal.

Viimsi Uudised

Jaga: