Kogukondade Viimsi esitas järgmise aasta eelarvele 6 muudatusettepanekut

Viimsi vallavolikogu liikmed Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) esitasid 28. detsembril vallavolikogu kantseleile 6 muudatusettepanekut Viimsi valla 2024. aasta eelarve projektile.

Toome esitatud ettepanekud ära täismahus ja muutmata kujul.

Muudatusettepanek nr. 1: tõsta I klassi minevate laste toetust 170 euroni

Ettepanek:

Tõsta I klassi mineva lapse toetust seniselt 120-lt eurolt 170 euroni, suurendades sotsiaalhoolekandekulusid (kulurida 413050) 12 500 euro võrra. I klassi minejate arv (250) on arvutatud planeeritud kulu ja toetuse suuruse alusel.

Selgitus:

Viimsi valla eesmärk on, et Tallinna maksumaksjad, kes de facto Viimsis elavad, end Viimsisse elama registreeriksid. Kuna Tallinnas on I klassi astuja toetus 320 eurot, jätavad paljud Viimsis elanikud end jätkuvalt siia sisse registreerimata.

Katteallikas:

Vähendada Viimsi vallavalitsuse tööjõukulusid (kuluread 500 ja 506 kokku) 12 500 euro võrra.

Muudatusettepanek nr. 2: alates 2. klassist Viimsisse registreeritud lapsele/vanematele 50-eurose õppeaasta alguse toetuse kehtestamine

Ettepanek:

Maksta kõigile Viimsisse registreeritud kooliaastat alustavatele õpilastele/vanematele (v.a. I klassi astujad, kellele on juba määratud suurem toetus) õppeaastat alustava õpilase toetust 50 eurot. Selleks suurendada Sotsiaalhoolekandekulusid (kulurida 413050) 187 500 euro võrra.

Toetuse saajate arv on arvutatud lähtuvalt Viimsi valla haridus- ja noortevaldkonna arengukavast 2021–2030: 3000 (PK) + 1000 (GMN) – 250 (I kl) = 3750.

Selgitus:

Viimsi valla eesmärk on, et Tallinna maksumaksjad, kes de facto Viimsis elavad, end ka Viimsisse elama registreeriksid, samas tõstis Tallinn analoogse toetuse 75-lt eurolt 100 euroni.

Katteallikas:

Vähendada Viimsi vallavalitsuse tööjõukulusid (kuluread 500 ja 506 kokku) 187 500 euro võrra.

Muudatusettepanek nr. 3: suurendada ühekordselt toetust seenioritel planeeritust rohkem

Ettepanek:

Suurendada ühekordset toetust seenioridele Viimsi 2024. aasta eelarve eelnõus planeeritud 130 euro asemel veel 10 euro võrra – 140 euroni. Selleks suurendada Sotsiaalhoolekandekulusid (kulurida 10 201 5 Ühekordne toetus seenioridele) 23 850 euro võrra – 353 850 euroni.

Selgitus:

Võrreldes Tallinnaga on Viimsi vald jällegi väga maha jäänud – Tallinn tõstis uue eelnõuga sarnase toetuse 175-lt eurolt (2023) 200 euroni (2024). Viimsil oleks viisakas oma eakate eest samaväärselt hoolida.

Koondselgitus muudatusettepanekutele 1-3:

Vallavalitsuse palgafondi tõus väheneks ettepanekute vastuvõtmisel 4,5%-lt 4,4%-ni, s.t. olulist mõju vallavalitsuse toimetulekule need kärped ei oma.

Katteallikas:

Vähendada Viimsi vallavalitsuse tööjõukulusid (kuluread 500 ja 506 kokku) 23 850 euro võrra.

Muudatusettepanek nr. 4: tehnosüsteemide valdkonnajuhi ametikoha loomine

Ettepanek:

Luua Viimsi valla energia-ning tehnosüsteemide valdkonnajuhi ametikoht ning eraldada antud spetsialisti palgakuludeks eelarves 60 000 eurot aastas.

Selgitus:

Palgatava valdkonnajuhi ülesandeks oleks valla energiasäästu -ning tehnorajatistega seotud küsimuste lahendamine ning Euroopa Liidu toetusmeetmete erinevate projektidega Viimsi valda toomine.

Katteallikas:

Neljanda abivallavanema, kelle tegevus dubleerib vallavalitsuse kultuuriosakonna tegevust, ametikoha kaotamine ning sellest vabanevad tööjõukulud summas 60 000 eurot aastas. Viimsi vallavalitsuse tööjõukulude suurust (kuluread 500 ja 506 kokku) ettepanek ei muuda, tegemist on ettepanekuga kasutada planeeritavat tööjõukulu efektiivsemalt.

Muudatusettepanek nr. 5: kallasradade läbitavuse parandamine

Ettepanek:

Teeme ettepaneku parandada Viimsi poolsaare kallasradade läbitavust purrete ja laudteede rajamisega.

Selgitus:

Teeme ettepaneku, et Viimsi vald eraldaks 2024. aasta eelarves kallasradadele purrete ja laudteede ehituseks 10 000 eurot. Selle summa ulatuses tuleb suurendada “Maastikukaitse” (rida 0503) kulusid 10 000 euro võrra.

Katteallikas:

Viimsi valla poolt 2024. aastal võetav laenusumma (rida IV Finatseerimistegevus/Laenu võtmine) arvelt.

Muudatusettepanek nr. 6: külaseltside tegevustoetuse suurendamine 100 000 euroni

 Ettepanek:

Teeme ettepaneku suurendada eelarve projekti rea “Külaseltsid” (0804) olemasolevat summat 50 000 eurot 100 000 euroni.

Selgitus:

Ilmselgelt ei piisa 50 000 eurost Viimsi vallas tegutsevatele külaseltsile vahel jagamisel tekkivatest mikrosummadest erinevate külade tasandil vajalike tegevuste korraldamiseks.

Katteallikas:

Vähendada 50 000 euro võrra Viimsi Teataja väljaandmise kulurida 08011. Viimsi Teataja mahtu tuleb ja saab oluliselt vähendada, jättest lehest välja vallavalitsuse liikmeid ja tegevusi promovad lood.

Viimsi valla 2024. aasta eelarve II lugemine toimub 16. jaanuari volikogu istungil.

Loe samal teemal:

Kogukondade Viimsi viis parandusettepanekut”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: