Kogukonna võitlus avalike huvide eest Tammelaanes jätkub

Tammneeme külaseltsi juhatuse liige Andres Jaanus ning Randvere külaseltsi juhatuse liige Märt Puust esitasid vaide Viimsi volikogu 28. aprilli otsusele kehtestada Reformierakonna volikogu liikme Märt Vooglaidiga seotud Tammelaane detailplaneering.

Pärast väidetavat tõrget vallavalitsuse serveris jõudis reedel, 5. juunil esitatud vaie Tammelaane planeeringu kehtestamisotsusele teisel katsel esmaspäeva 8. juuni õhtuks avalikku dokumendiregistrisse. Toome lugejatele välja peamised vaidluskohad:

1) Detailplaneering ei vasta üld- ja teemaplaneeringutele ning puudub põhjendatud vajadus nende muutmiseks. Avaliku huvi põhjendusi on pidevalt muudetud, samas pole välja toodud lahendusi nende realiseerimiseks. Üld- ja teemaplaneeringud võimaldavad kinnistu sihtotstarbelist kasutamist ja selleks ei ole tarvis teha kompromisse looduskeskkonna arvelt.

2) Vaatamata detailplaneeringu algatamisotsusele ja korduvatele lubadustele ei looda planeeringuga Tammneeme ja Randvere küla vahele mereäärset ühendusteed. Kallasrada katkeb kahe küla piiril ja puuduvad kokkulepped naaberkinnistute omanikega sealt edasi liikumiseks. Kallasraja aluse maa vallale üle andmine ei teeninda avalike huve, vaid veeretab maaomaniku seadusest tulenevad kohustused valla maksumaksja kanda. Samas pole külarahvas väljendanud soovi liikuda erakinnistul väljaspool kallasrada, kuhu planeeringu koostajad näevad ette avalikus kasutuses terviseradu.

3) Arenduse huvides rohekoridori asukoha ja laiuse osas tehtud muudatused avaldavad tugevalt negatiivset mõju rohevõrgustiku toimimisele. Arendaja tellimusel 2017. aastal koostatud keskkonnamõju eelhinnang ei näinud ette oluliselt ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist teatud soovituste järgimistel. Kuigi planeerimise käigus on lahendus muutunud rohekoridori osas oluliselt ebasoodsamaks, pole mõjuhinnangus tehtud ühtegi muudatust ning puuduvad tõendid, et valitud lahenduse keskkonnamõju oleks hinnatud.

4) Planeeringuala piires planeeritud teiste teede rajamise ja avaliku kasutamise osas on jätkuvalt üleval vastuolud ning puuduvad selged kokkulepped. Ehituskeeluvööndisse planeeritud avalikule teele puudub ligipääs teistelt avalikelt teedelt. Juurdepääs sellele läbi suletud eratee võib hiljem tuua lisakohustusi nii sealsetele elanikele kui vallale ja muutuda elamuarenduse laiendamise kauplemisobjektiks.

5) Planeeringule on algusest peale olnud külakogukondade tugev vastuseis. See ei ole „paari kilomeetrite kaugusel elava külaseltsi liikme“ pahatahtlik kius, nagu arendaja ja vallavalitsuse esindajad on püüdnud muljet jätta.

Aastate jooksul pöördumistele alla kirjutanud soovivad, et Viimsi vallavalitsus asuks seisma kohalike elanike ja avalike huvide eest sama otsustavalt, nagu seda siiani on tehtud ühe arendaja huvides.

***

28. aprillil Viimsi volikogus toimunud Tammelaane DP kehtestamise hääletustelt puudusid Janek Murakas, Aivar Sõerd ja Oksana Šelenjova.

Vahetult enne hääletust taandas ennast arutelust ja hääletuselt Priit Robas.

POOLT HÄÄLETASID (9)

Riina Aasma

Tanel Einaste

Kristjan Jõekalda

Valdur Kahro

Siim Kallas

Taavi Kotka

Urve Palo

Raimo Tann

Jan Trei

VASTU HÄÄLETASID (8)

Ants Erm

Raivo Kaare

Mari-Ann Kelam

Oliver Liidemann

Taivo Luik

Ivo Rull

Madis Saretok

Hannes Võrno

Tunnusfoto (autor Märt Puust): Rändrahnud on Tammelaanes püsinud aastatuhandeid. Elamuarendus ähvardab neile peale valguda.

Loe samal teemal:

„Tammneeme ja Randvere külaseltside juhatuse liikmete ühispöördumine Viimsi volikogu liikmete poole“

Viimsi Uudised

Jaga: