Toeta kogukonda Tammelaane kohtuvaidluses

Tammelaane kohtuvaidlus, millega Tammneeme ja Randvere külade esindajad taotlevad 28. aprillil 2020 kehtestatud detailplaneeringu tühistamist, on halduskohtus jõudmas otsustavasse etappi.

Kuigi kaebus esitati kohtusse möödunud suvel, käis seni vaidlus kaebuse esitamise tähtaegsuse üle. Vaidlus läbis kõik kolm kohtuastet ja päädis kogukondadele soodsa lahendiga, mis võimaldas jätkata sisulist vaidlust planeeringu kehtestamise seaduslikkuse üle. Tänaseks on kohtule laekunud valla ja arendaja seisukohad ning ka kaebajad on saanud oma kaebust täiendada. Ees ootab veel üks seisukohtade täiendamise voor ja seejärel peaks halduskohus tegema otsuse.

Planeeringuvaidluse põhiküsimus on selles, kuidas planeerimise käigus võeti arvesse ja tasakaalustati arendaja erahuve ja avalikke huve, mis väljendavad ennekõike Viimsi valla üldplaneeringus ja üldplaneeringu teemaplaneeringutes ning mis keelavad kinnisvaraarenduse väljapool selleks ettenähtud elamualasid. On ilmne, et üld- ja teemaplaneeringuid muutva detailplaneeringu koostamine toimus arendaja tellimisel ja juhtimisel, mis ei ole seadusega lubatud. Nüüd peab kohus hindama, kas arendusest huvitatud osapoole tegevus võis viia planeeringulahenduseni, mille kõiki mõjusid ei ole piisavalt hinnatud ja mis võib kaasa tuua planeeringu õigustühisuse.

Vallavolikogu kehtestas planeeringu napi häälteenamusega 9 poolt ja 8 vastu. Selle vastu esitasid kogukondade esindajad vaide vallavolikogule, mille volikogu esimees Taavi Kotka lükkas tagasi põhjendusega, et kaebajad pole planeeritava ala piirinaabrid ja neil puudub seetõttu kaebeõigus. Volikogu juunikuisel istungil püüti vaide teema veelkord päevakorda võtta, et otsus selle kohta saaks tehtud valla esindusorgani tasemel. Üheks kaalukeeleks osutus aga planeeringust huvitatud volikogu asendusliige Märt Vooglaid, kes enda taandamise asemel vaide arutelu vastu hääletas. Seekord asus Taavi Kotka seisukohale, et kuna tegemist on tundliku detailplaneeringuga, siis on vaja võtta erapooletu seisukoht ehk kolmas vaade ja soovitas kogukondadel pöörduda kohtusse. Ehkki oma koduvalla vastu kohtusseminekut kui äärmuslikku abinõud püüdsid kogukonna esindajad viimase võimaluseni vältida, tuli lõpuks see samm astuda ja seda suuresti ka tänu paljude viimsilaste soovitusele ja toetusele.

Oodatav kohtulahend on ka põhimõtteline ning peaks kujundama praktikat, kuidas sarnaseid, erahuvist lähtuvaid taotlusi ka edaspidi menetletakse, kui kaugele võib omavalitsus üldplaneeringuid eirates ja erandeid lubades minna ning kuidas vältida juba eos konflikti kohaliku kogukonnaga. Kaebuse uuendamine ja materjalide läbivaatamine on aeganõudev töö ja kuna kogu vaidlus toimub avalikes huvides, siis loodavad kaebuse esitajad jätkuvalt nende viimsilaste abile, kellele antud konkreetse planeeringuga kavandatav ega ka sarnased tulevikustsenaariumid vastuvõetavad pole.

Kaebuse esitajad Andres Jaanus ja Märt Puust tänavad kõiki seniseid toetajaid ja annavad teada, et annetused õigusabi kulude katmiseks on jätkuvalt oodatud MTÜ Tammneeme külaselts kontole EE072200221032076564.

Tunnusfoto ja rajakaamerate salvestused: Märt Puust.

Loe samal teemal:

„Vallavalitsus palkas kogukonna esindajatega kohtuskäiguks kalli advokaadibüroo“

Viimsi Uudised

Jaga: