Vallavanem distantseerub Randvere kooli juurdeehituse venimise ja kallinemise saagast

Viimsi vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond) püüab Kogukondade Viimsi esindajate Ants Ermi, Tanel Ojangu ning Ivo Rulli arupärimisele vastates enda rolli Randvere kooli juurdeehituse venimise ja kallinemise saagas võimalikult palju pisendada.

Toome järgnevalt arupärimise küsimused ja vastused ära täismahus.

Kas Teile teadaolevalt kontrolliti enne AS Eviko ja Eviko Inseneribürooga ehituslepingu sõlmimist antud ettevõtete tausta? Kas isiklikult Teile tundusid toona need ettevõtted usaldusväärsed?

Minule teadaolevalt Viimsi Haldus OÜ kontrollis ettevõtete tausta. Teisiti ei olekski võimalik avatud hankemenetlusena läbiviidavas riigihankes toimida. Riigihanke menetluse käigus tehtavad otsused ei saa põhineda isiklikel eelistustel ega arvamustel, vaid pakkumiste hindamisel tuleb lähtuda objektiivsetest ja mittediskrimineerivatest kriteeriumitest. Ettevõtte tausta ja kogemust hinnatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning hankedokumentides kehtestatud nõuetele. Riigihanke läbiviija oli Viimsi Haldus OÜ, mitte vallavalitsus. Vallavanem ei tegelenud ettevõtete usaldusväärsuse hindamisega.

Kas Teid informeeriti 2022. aasta kevade ennetavalt kokkuleppest pikendada Viimsi Haldus OÜ ning AS Eviko ja Eviko Inseneribüroo vahel oktoobris 2021 sõlmitud ehituslepingut ning kokkuleppest suurendada antud lepingu hinda 553 828 euro võrra?

Viimsi Haldus OÜ sai ehituslepingu hinda suurendada pärast seda, kui vallavolikogu oli vastu võtnud lisaeelarve, millega vastavad vahendid meie äriühingule eraldati. Seega olid vastava protsessiga kursis nii vallavalitsus kui ka vallavolikogu.

Kui Teid sellest eelenevalt ei informeeritud, siis millal saite teadlikuks vastavate kokkulepete sõlmimisest?

Kuid Teid eelnevalt informeeriti, kas andsite vastavatele kokkuleppele toona omapoolse hinnangu?

Omaniku õigusi ei teosta vallavanem isiklikult vaid Viimsi Vallavalitsus kollektiivse täitevorganina. Seega vallavanem ei anna siduvaid hinnanguid äriühingu otsustele ega langeta neid ka äriühingu eest. Äriühingut juhivad ning otsuseid langetavad selleks ettenähtud seaduslikud juhtimisorganid, s.t juhatus ja nõukogu. Vallavalitsus oli juhtimisorganite esindajate poolt asjade käigust jooksvalt informeeritud ja teadlik tehtud otsuste põhjustest.

Milline on Teie hinnang täna – kas juunis 2022 Viimsi Haldus OÜ ning AS Eviko ja Eviko Inseneribüroo vahel sõlmitud kokkulepped olid Viimsi vallale kasulikud või kahjumlikud?

Randvere Kooli juurdeehituse rajamine on olnud möödapääsmatult vajalik. Ehituse valmimine küll venis, aga ma ei leia, et ehitaja saneerimisprotsessi ja muid raskusi saaks kuidagi ette heita Viimsi Haldus OÜ-le.

AS Eviko saneerimismenetlus algas 2023. aasta märtsis. Sama aasta mais leppisid Viimsi Haldus OÜ ning AS Eviko ja Eviko Inseneribüroo kokku, et Viimsi Haldus tasub Eviko eest otse tema allhankijatele ja alltöövõtjatele kokku ligi 84 tuhat eurot ning Evikole endale veel ligi 14 500 eurot. Kas saite antud kokkulepetest teada enne või pärast nende sõlmimist? Kas andsite nendele kokkulepete toona omapoolse hinnangu? Kuidas hindate neid kokkuleppeid täna?

Olen igapäevaste nõupidamiste kaudu informeeritud, et valla äriühing vastavad kokkulepped tegi. Nagu eespool mainisin, siis vallavanema roll äriühingu tegevuse juures ei ole anda hinnanguid äriühingu sisemistele otsustusprotsessidele. Vastavad otsused aitasid ehitustegevust edasi viia ja olid toonaseid asjaolusid arvesse võttes vajalik samm, et eesmärki saavutada.

Juulis 2023 lahkus AS Eviko Randvere kooli ujula ja juurdehituse ehitusobjektilt. Seejärel hakkas Viimsi Haldus OÜ nõudma ASilt Eviko leppetrahve summas 424 954 eurot. Kuidas hindate Teie väljavaateid, et Viimsi Haldus OÜ-l õnnestub antud summa kätte saada?

Saneerimismenetluses toimuvat ja AS-i Eviko ning OÜ Eviko Inseneribüroo vastu esitatud valla äriühingu nõudeid ning nende väljavaateid saab hinnata vastava menetluse läbiviija.

Keda peate Viimsi Haldus OÜ-s vastutavateks otsuste langetamise eest, mis on toonud Viimsi maksumaksjatele üle poole miljoni euro kahju?

Teie väited Viimsi maksumaksjale kahju tekitamisest on tühisõnalised. Te ei ole toonud ühtegi argumenti, mis näitaks kahju tekkimist. Lisaraha eraldamine on saanud ka volikogu heakskiidu. Oluline on silmas pidada, et ehitaja esitas 26.04.2022 kirjaga nr 100_4 taotluse 15.10.2021 sõlmitud Randvere Põhikooli juurdeehituse ehitustööde töövõtulepingu maksumuse ja täitmise tähtaja muutmiseks seoses Ukraina sõjast tingitud ehitusmaterjalide ja ehitisse paigaldatavate seadmete hindade järsu ning kontrollimatu tõusu ning oluliste tarneraskustega, mis ei võimaldanud lepingut tähtaegselt ja varem kokku lepitud hinnaga täita. 22.06.2022. a sõlmisid Tellija ja Töövõtja Lepingu muutmise kokkulepe. Pakkumise tegemise ajal oli kriisieelne periood, aga 2022. aasta veebruaris alanud sõda põhjustas üle terve Eesti sõltuvalt valdkonnast kuni kahekordse hinnatõusu. Lisarahastus, mis eraldati objekti kallinemise tõttu, tulenes kallinenud toormest, materjalidest jm ning seda kaalutleti Viimsi Haldus OÜ poolt põhjalikult, analüüsiti erinevaid alternatiive ja riigihangete seaduse nõudeid.

Tooge palun välja, kui suureks on 12. september 2023 seisuga kujunenud Randvere kooli juurdeehituse ja ujula ehituse lõppmaksumus?

Vastuse koostamise seisuga (26.09.23 – toim.) on see summa Viimsi Haldus OÜ andmetel 4 249 545,53 eurot.

Tunnuspilt: Randvere kooli juurdeehitus tänavuse kevade seisuga (Ruslan Dontsovi foto).

Loe samal teemal:

Randvere kooli ujula ehitajaga seotud kulukad vead”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: