Vallavõim surub Rohuneeme ranna ehituskeeluvööndisse spordiklubina serveeritavat hoonet

16. märtsi Viimsi volikogu päevakorras on eelnõu, millega soovitakse jätta algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Rohuneeme ranna ehituskeeluvööndisse planeeritavale hoonetekompleksile.

Tegemist on Väike-Valli kinnistu detailplaneeringuga, mille kohaselt ettevõtja Orm Naaritsa äriühing soovib muuta praeguse maatulundusmaa sihtostarvet asendades selle puhke- ja spordirajatiste maa sihtotstarbega.

Keskkonnaamet on Viimsi vallavalitsusele 2020. aasta juulis kinnitanud, et et Väike-Valli kinnistu paikneb täielikult ehituskeeluvööndis, kus lähtuvalt looduskaitseseadusest on ehitamine keelatud.

Detailplaneeringuga soovitakse anda õigused ühe põhihoone ja kahe abihoone ehitamiseks, mille ehitusalane pind võib olla kuni 350 ruutmeetrit. Põhihoone maksimaalne kõrgus on kuni 7 meetrit ja abihoonetel kuni 5 meetrit.

Detailplaneeringu kohaselt peaks kinnistule kerkima „tervisespordiklubi, mis toetaks erinevaid sportlike tegevusi nt kepikõnd, jooks, jalutamine, rattasõit, suusatamine”.

Rohuneeme külaselts on varasemas kirjavahetuses Viimsi vallavalitsusega juhtinud korduvalt tähelepanu algatatud detailplaneeringu vastuolule üldplaneeringuga. Külaselts on väljendanud ka seisukohta, et rohevõrgustikku puhveralasse välispordialade klubi rajamise järel puudub kogukonnal vajadus.

Väike-Valli detailplaneeringu vastu olev Rohuneeme külaselts on nüüd pöördunud järelevalvet teostava Rahandusministeeriumi poole.

“Kogukonnale on täiesti mõistetamatu, miks peaks vallavalitsus üldse jõuliselt menetlema ühe eraomaniku soovi riiklikult kehtestatud ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks ja looduse arvelt „tervisespordiklubi“ rajamiseks. Mis on selles eraobjektis nii olulist ühiskonnale?” küsitakse Rohuneeme külaseltsi avalikus pöördumises.

Esmakordselt oli Väike-Valli detailplaneeringu keskkonnamõjude starteegilise hindamise algatamata jätmise eelnõu arutlusel 20. oktoobril 2020 toimunud Viimsi volikogu istungil. Toona arutelu katkestati ning eelnõu hääletusele ei pandud. Toome ära väljavõtte tolle volikogu istungi protokollist:

10. Volikogu otsus: Viimsi vallas, Rohuneeme külas, kinnistu Väike-Valli detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine piirdeaedu välistava tingimuse osas

Volikogu otsuse eelnõu tutvustab abivallavanem Margus Kruusmägi. Toimub arutelu. Volikogu liikmete küsimused. Volikogu liige O. Liidemann küsib, miks volikogu materjalides joonist pole lisatud? Abivallavanem M. Kruusmägi vastab, et hetkel ei räägita planeeringust vaid KSH ära jätmisest. Volikogu liige M.-A. Kelam küsib, miks on tarvis keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) ära jätta, tegemist on tundliku alaga? Terve Rohuneeme küla protesteeris selle vastu. Abivallavanem M. Kruusmägi vastab, et KSH ära jätmise kohta tegi ettepaneku Keskkonnaamet. Seda detailplaneeringut on menetletud 5 aastat. Rahandusministeeriumi järelvalveosakonna soovitusel muudeti spordiklubi asukohta. Volikogu liige I. Rull küsib, missugust spordiklubi sinna planeeritakse, kas see on seotud veespordiga? Asjakohane oleks läbi viia korrektne keskkonnamõjude hindamine.

  • Volikogu istungile siseneb volikogu liige Jan Trei.
  • Volikogu istungil on kokku 16 volikogu liiget.

Abivallavanem M. Kruusmägi vastab, et tegemist on tervisespordiga. Avalik arutelu toimus Rahandusministeeriumis, kohal viibisid ka Rohuneeme külaseltsi esindajad, tegemist pole valla initsiatiiviga. Volikogu liige A. Erm soovib sõna. Juhib tähelepanu, et see protsess on väga segane. Kogu krunt asub ehituskeelu vööndis ja seega on see üldplaneeringut muutev. Selle planeeringu on algatanud vallavalitsus 2015.a, võttis vastu 2019.a ja nüüd soovitakse, et volikogu esitaks taotluse KSH ära jätmiseks. Ka külaselts on jätkuvalt selle teema vastu. Millegipärast on külaseltsi kiri dokumendiregistrist mitte leitav. Kutsub üles selle poolt mitte hääletama. Abivallavanem M. Kruusmägi täpsustab, et hetkel ei arutata detailplaneeringu ehituskeeluvööndi vähendamisest. Ettepanek on jätta algatamata KSH, mida on soovitanud Keskkonnaamet ja Rahandusministeerium. Detailplaneeringu menetlemise käigus selgub see, kas ehituskeelu vööndit vähendatakse või mitte. Volikogu esimees T. Kotka küsib, kas on teada mida sinna siis täpsemalt planeeritakse? Abivallavanem M. Kruusmägi vastab, et planeeritakse tervisespordiklubi, mille eskiisprojekti on tutvustatud ka külaelanikele. Külakogukond palus tõsta hoone ühest krundi servast teise. Volikogu liige P. Robas lisab, et tihti menetletakse neid otsuseid, kus jäetakse KSH algatamata. Seaduseandja on väga täpselt lahti kirjutanud, mis juhul tuleb algatada ja millisel juhul mitte. Selleks et planeerimismenetluses edasi liikuda, peame selle protseduurika läbima. Täna ei kehtestata planeeringut, see on planeeringu üks osa. Volikogu liige U. Palo küsib, kes annab loa ehitada rajatis ehituskeeluvööndisse. Abivallavanem M. Kruusmägi sõnul riik, vald ei puutu asjasse. Volikogu liige A. Erm sõnul on eelnev menetlus olnud vale. Viime edasi ebaseaduslikku protsessi. Abivallavanem M. Kruusmägi vaidleb sellele vastu – planeerimine on pikk ja tahkude rohke protsess. Hoone paiknemise koht muutus ja seetõttu ongi vajalik volikogul menetleda üldplaneeringut muutvat planeeringut. Volikogu liige A. Erm sõnul on kogu krunt ehituskeeluvööndis. Abivallavanem M. Kruusmägi sõnul hajaasustuse ja tiheasustuse piir läheb läbi krundi. Maja oli enne 50m tsoonis ja polnud keeluvööndis. Külarahva ettepanekul tõsteti maja teisele poole hajaasustuspiiri. Volikogu esimees T. Kotka küsib volikogu liige M.-A. Kelamit, kui kinnistumomanik on tulnud külale vastu ja teinud ettepaneku piire nihutada, siis kas see oli teadlik käik küla poolt? Volikogu liige M.-A. Kelam vastab, et täpselt ei oska öelda aga tundub, et ehituskeeluvöönd on tõsiselt võetav asi. Volikogu liige O. Liidemann küsib, kumb külaselts on poolt, seal on kaks külaseltsi? Enne olid mõlemad külaseltsid vastu. Nüüd selgub, et on poolt. Tahaks kirjalikult seda näha. Volikogu esimees T. Kotka teeb ettepaneku punkti mitte hääletusele panna ja vallavalitsusel seda teemat täpsustada ning tuua eelnõu järgmisele volikogu istungile. OTSUS: Eelnõu lülitatakse järgmise volikogu istungi päevakorda.”

***

Abivallavanem Margus Kruusmägi ettepanekul võeti 16. märtsi volikogu istungi päevakorrast Väike-Valli detailplaneeringu KSH algatamata jätmise punkt välja.

Tunnusfoto: Väike-Valli kinnistu (kuvatõmmis Maa-ameti kaardirakendusest).

Viimsi Uudised

Jaga: