Viimsi Muusikakooli lastevanemad pole nõus kooli likvideerimisega

Viimsi Muusikakooli lastevanemad saatsid 29. oktoobril vallavanem Laine Randjärvele ühispöördumise.

Viimsi Uudistele teadaolevalt on analoogset ühispöördumist ette valmistamas ka Viimsi Kunstikoolis õppivate laste vanemad.

Hetkel õpib Viimsi Muusikakoolis rohkem kui 150 last.

Alljärgnevalt avaldame Viimsi Muusikakooli lastevanemate ühispöördumise täies mahus.

Pr Laine Randjärv

Viimsi Vallavalitsus

Viimsisse rajatavast huvikoolist

14. oktoobril 2019 toimus Viimsi Muusikakooli lastevanemate üldkoosolek, kuhu olid kutsutud Viimsi Vallavalitsuse esindajad abivallavanem Georg Aher ja haridusosakonna juhataja Ermo Mäeots ning Peeter Sipelgas tutvustama Viimsisse rajatavat huvikooli.

Nagu üks lapsevanem (täpsustusena olgu öeldud – ta ei ole hoolekogu liige) vallavalitsuse esindajate poolt antud info tabavalt kokku võttis, anti lapsevanematele ja õpetajatele teada, et:

1) muusikakool lõpetab tegevuse;

2) analüüse koolide ühendamise kohta pole koostatud;

3) laps õpib järgmisest aastast uues koolis.

Arvestades ülaltoodut, pöördume meie – Viimsi Muusikakooli õppurite vanemad vallavalitsuse poole.

1. Me ei nõustu Viimsi Muusikakooli likvideerimisega ega sellest üle tuleva osa liitmisega üldkultuuriliseks huvikooliks. Soovime, et Viimsi Muusikakool jätkaks tegevust eraldi valla hallatava asutusena nagu ta praegu tegutseb.

1.1. Muusikakool on I aste muusikahariduse süsteemist, milles II aste on kutseõppe erinevad tasemed (G. Otsa muusikakool, H. Elleri muusikakool, Tallinna Muusikakeskkool ja Viljandi Kultuuriakadeemia) ning III aste on kõrgharidus (EMTA). II ja III astmesse ei ole võimalik siseneda ilma, et oleks eelnevat läbinud I astet. Lisaks on kõrgkoolides erialasid, mille sisseastumise eelduseks on muusikakooli haridus (nt Tallinna Ülikooli muusikateraapia eriala).

Ehkki vormiliselt on muusikakoolide puhul tegemist huvikoolidega, on nad sisuliselt eelkutseõppeasutused. Muusikakooli erialade õppekavad ja ainekavad on ühtsed ja võrreldavad kõigis muusikakoolides üle Eesti. Muusikakoolis õppimine nõuab pühendumist ja süvitsi tegelemist ning lisaks õppetundides kohal käimisele ka arvestatavas määras kodutööd. Muusikakooli õppekavad ja õppemahud ei ole kuidagi võrreldavad rajatavasse huvikooli planeeritud üldkultuuri ja teadushuvihariduse õppesuundadega. Ühe aine põhiste erialade (kokandus, rahvatants jt) puhul koosnevadki õppekavad ühest õppeainest, st õppekava võrdub ainekavaga, mille maht on keskmiselt 30-120 tundi. Samas kui muusikakooli ühe eriala õppekava maht on põhiõppes 1382, 5 tundi ja see koosneb eraldi ainekavadest, mida on 5 ja mis on koostatud 7 aasta lõikes.

Meile jäi arusaamatuks, kuidas integreeruvad muusikakooli õppekavasse teiste õppesuundade ained ning mis eelise annab muusikaõppele kooli juht, kelle tugevad küljed on kusagil  mujal kui muusikas.

Soovime, et meie lapsed lõpetaksid ja saaksid oma kooli lõputunnistuse Viimsi Muusikakoolist, kuhu nad astusid, et saada professionaalsel tasemel muusikaõpet ning kuhu nad sisseastumiskatsete tulemuste alusel võeti. Meie lastel peab olema võimalus saada sellist õpet ja selline muusikakooli lõputunnistus, mis on kõigile muusikaga seotud inimestele ja asutustele arusaadav ilma täiendavate küsimuste ja selgitusteta ning mis ei naeruvääristaks muusikaharidust.

1.2. Meil on muusikakooli lastevanematena õiguspärane ootus, et meie laste õpitee muusikakoolis, mis töötab eraldi valla hallatava asutuse – huvikoolina, jätkuks. Leiame, et kooli tegevuse kohta ei saa otsust teha kiirustades ja kõiki asjaolusid kaalumata. Viimsi Vallavalitsus ei ole järginud rajatava huvikooli loomise otsustamisel hea halduse põhimõtet, mille kohaselt oleks koolide ühendamise otsustamise protsessi pidanud kaasama asjassepuutuvad isikud – antud juhul olemasolevate huvikoolide personali, hoolekogu ja lapsevanemad. Samuti ei ole kaalutud erinevaid huvisid ja otsuse mõju muusikahariduse kvaliteedile. Hoolekogu on korduvalt pöördunud vallavalitsuse poole enda kaasamiseks, kuid seda ei ole senini tehtud. Muusikakool kaasati koolide ühendamisse alles pärast ühendamisotsuse ära tegemist ja ühendamise ajakava paika panemist.

Lapsevanemaid teavitati vallavalitsuse esindajate poolt alles 14. oktoobril toimunud üldkoosolekul muusikakooli tegevuse lõpetamisest ja uue huvikooli moodustamisest ja sedagi tänu muusikakooli ja hoolekogu enda initsiatiivile kutsuda valla esindajad tekkinud olukorda selgitama. Seega on teavitamine ühendamisest toimunud tagantjärele ja pealegi olnud üldsõnaline.

1.3. Peeter Sipelgas mainis korduvalt, et koolide ühendamisel peaks keskseks olema lapse huvid ning võimalused saada erinevatest osakondadest õpet.

Juhime tähelepanu sellele, et meie muusikakoolis õppivad lapsed käivad ka täna lisaks muusikakoolile valla erinevates huviringides, sh erahuvikooli Collegium Eruditiones ja Viimsi Halduse (endine Viimsi Huvikeskus) pakutavates huviringides. Meid ei ole siiani huvihariduse valikul seganud erinevad huviringide juriidilised tegutsemisvormid. Pigem oleme lastevanematena huvitatud, et see võimaluste mitmekesisus säiliks ja laps saab käia muusikakoolile lisaks valitavates huviringides ilma täiendava halduskoormuseta – sisseastumisteta ja lepinguteta. Seega ei mõista me vallavalitsuse taotlusi ja jääb arusaamatuks, et kui muusikakool jätkaks eraldi tegutsemist, kas siis muusikakooli lastele oleks teistesse vallaasutusena tegutsevatesse huviringidesse juurdepääs kuidagi piiratud.

2. Soovime, et muusikakool tegutseks kultuuri- ja hariduskeskuses „Artium“ ühel korrusel või lähestikustes ruumides.

Lastevanematena me ei mõista, miks on muusikakooli ruumid mööda maja laiali. Artiumi rajamise algne mõte oli saada ruumid muusikakoolile ja kunstikoolile. Nüüdseks on tekkinud olukord, kus ruume on vähem, kui muusikakool soovis (500-le lapsele) ja needki on erinevatel korrustel teiste ruumide vahel. Kui algses Artiumi projektis oli muusikakool IV korrusel ja kunstikool III korrusel, siis nüüd on ruumid paigutatud läbisegi III ja IV korrusele, lisaks on ruume ka O korrusel ja I korrusel ning õpetajad on II korrusel. Leiame, et muusikakooli ühtsuse ja terviklikkuse ning laste turvalisuse huvides peaksid paiknema kõik muusikakooli ruumid kas ühel korrusel või vähemalt lähestikku. Samuti oleme mures laste pillide pärast. Lapsed õpivad väga kallitel instrumentidel ja siiani on neil võimalus teiste tundide ajaks jätta oma pill administraatori juurde, kes teab ja tunneb kõiki muusikakooli lapsi. Rühmatundide klassiruumide väiksuse tõttu ei ole võimalik sinna instrumente kaasa võtta. Palume leida võimalus, et laps ja pill oleksid võimalikult lähestikku, sest „noorte muusikute“ puhul ei ole ka haruldane, et nad oma pilli kuhugi unustavad, eriti kui see pole nende vaateväljas.

Kokkuvõtteks – lastevanematena soovime, et:

  1. muusikakooli tegevuse lõpetamise ja uude huvikooli ühendamise otsus uuesti üle vaadataks ning seekord toimuks ka kaasamine, mis muuhulgas tähendab võimaluse andmist asjasse puutuvatele isikutele oma seisukoha esitamiseks ja otsustusprotsessi mõjutamiseks,
  2. koostatakse asjasse puutuvate isikute võimalike põhiõiguste riive proportsionaalsuse analüüs olukorra kohta, kus muusikakooli tegevus lõpetatakse ja õppurid viiakse üle üldkultuurilise huvikoolina registreeritud asutusse,
  3. kaasataks enne uue huvikooli rajamist sõltumatu väline ekspert, kes

1) analüüsiks asutuste erinevaid tegutsemismudeleid, kui ühes hoones tegutseb mitu asutust;

2) kes kaaluks asutuste ühendamise või eraldi jäämise tugevusi-nõrkusi-võimalusi-ohte;

3) analüüsiks uue huvikooli rajamise mõjusid huvihariduse kättesaadavuse osas, st kas ja kui palju paraneb vallas huvihariduse kättesaadavus pärast huvikoolide ühendamist ja Viimsi Huvikeskuse likvideerimist;

4) annaks hinnangu, millised on uue huvikooli rajamise eeldatavad tulud ja kulud, st mitte ühekordsed, vaid püsivalt eelarvet mõjutavad, sh millised tulud ja kulud kaasnevad erahuvikooli MTÜ Collegium Eruditiones valla hallatavaks asutuseks üle viimisega.

Praegusel juhul ei saa me olla kindlad, et vallavalitsuse poolt välja pakutud lahendus oleks muusikakooli õppuritele kõige parem lahendus ning me ei ole veendunud, et uus loodav huvikool oleks muusika-alase hariduse andmisel jätkusuutlik ja pakuks kvaliteetset haridust.

29.oktoober 2019

Viimsi Muusikakooli õpilaste vanemad

Viimsi Uudised

Jaga: