Tanel Ojang: kolm ettepanekut Haabneeme üldplaneeringu eskiisile

Haabneeme elanik ja 8. taseme volitatud ehitusinsener Tanel Ojang saatis oma arvamuse Haabneeme uuele üldplaneeringu eskiisile.

Avaldame tema küsimused ja ettepanekud seoses Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiisiga täismahus.

“1) Seletuskirjas punktis 9.2.1 on põgusalt kirjeldatud tarbevee ja kanalisatsiooni süsteeme.

Eskiisis tuuakse välja, et valla elanikkonna kasvamisel hakkab vee tarbimine ületama lubatud vee erikasutusloa mahtu, mistõttu peab vald kaaluma alternatiive, mis aitaksid tagada vajaliku veehulga.

Tarbevee puudujäägiga seistakse Haabneemes silmitsi juba praegu. Allpool Viimsi Vee poolt saadetud kiri 19.07.2018 (lisatud rohelise värviga), milles palutakse sisuliselt vee tarbimist piirata.

———- Forwarded message ———

Saatja: ene@viimsivesi.ee <ene@viimsivesi.ee>

Date: N, 19. juuli 2018 kell 04:27

Subject: Palve kastmise piiramiseks

To: <tanel.ojang@gmail.com>

Lp Klient!

Seoses kuivade ilmadega on järsult suurenenud vee tarbimine Viimsis. Põhjusel, et suurenenud vee tarbimine tingib paljudes

majapidamistes vee surve langust, siis AS Viimsi Vesi palub mitte kasta ajavahemikel 07.00-10.00 ja 18..00-23.00.

Täname mõistva suhtumise eest!

Lugupidamisega

AS Viimsi Vesi

Nelgi tee 1, Viimsi alevik

74001 Viimsi vald, Harjumaa

Tel: 6 066 848

info@viimsivesi.ee

www.viimsivesi.ee

Ka dokumendis Viimsi valla arengukava. Strateegia aastani 2038. Investeeringute kava 2008-2013 lk 49 tuuakse välja probleemina ühisveevärgi võimekus.

Esimene ettepanek:

Kuna tarbevee küsimus on elukeskkonna seisukohast oluline asjaolu, teen ettepaneku, et tarbevee ja kanalisatsioonisüsteemide ja ka muude kommunikatsioonide käsitlemine ja lahendamine oleks nimetatud üldplaneeringu osa. Insenertehniliselt tuleks planeeringuid lahendada kõikehõlmavalt ja terviklikult – hooned koos tehnorajatistega koos mõjuhinnanguga olemasolevale olukorrale. Tehnorajatiste all on silmas peetud ka teede võrku ja ühendust Tallinnaga.

2) Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneering eskiisi seletuskirja järgi (p 9.2.1) kasvab Viimsi valla mandriosas elanike arv 2025 aastaks 25 781 inimeseni ja 2030 aastaks 30 393 inimeseni (- Seega on kasv ca 18%).

Sama punkti edasi lugedes leiab info ,et Haabneeme alevikku lisanduks hinnanguliselt 2763 elanikku. Viimsi valla kodulehe andmetel on Haabneemes 6620 elanikku 01.01.2020 seisuga. See tähenda, et kasv oleks ca 1,4 korda.

Viimsi valla arengukava. Strateegia aastani 2038. Investeeringute kava 2008-2013 lk 22 on kirjas, et 60% elanike seas valitseb seisukoht, et valla elanike arvu kasvu tuleks piirata.

Tegemist on suhteliselt vana dokumendiga, aga siiski väljendab see olemasolevate Viimsi valla elanike seisukohta, mis kaalukalt ei ole elanike arvu kasvu poolt.

Teine ettepanek:

Korraldada küsitlus või selgitada muul moel välja elanike soov ja tahe ja seisukoht Viimsi valla elanike arvu kasvu osas ning siduda see esitatud üldplaneeringuga või vajadusel planeeringut muuta tulenevalt elanikelt saadud sisendist. Seda toetab ka Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 (1) põhimõte korraldada kohalikku elu lähtudes elanike õigustatud vajadustest ja huvidest.

3) Haabneeme alevik on piirkond, kus kinnisvara hind on väga kallis. Olemasolevatel kinnisvara omanikel on õigustatud ootus, et kohalik omavalitsus korraldaks edasisi arenguid selliselt, et olemasolevate varade väärtus ei langeks.

Kolmas ettepanek:

Esitatud eskiisi järgi lisandub elanikke Haabneeme alevikku enam kui 1,4 korda, mis võib muuta kogu piirkonna ülerahvastatuks mitteatraktiivseks piirkonnaks. Kinnisvara hinnad on väga tundlikud ja eriti ülerahvastatuse või selle ohu korral. Ettepanek oleks lisada meetodid kuidas kohalik omavalitsus näeb ette kompensatsioonimeetodid olukordadeks, kus olemasoleva kinnisvara hind Haabneemes langeb kui muudes piirkondades toimub üldine kinnisvara hindade kallinemine.”

Tunnuspilt: kuvatõmmis Haabneeme ja selle lähiala üldplaneeringu eskiisi avalehest vallavalitsuse veebis.

Loe samal teemal:

“JUHTKIRI: Haabneeme uus üldplaneering avab tee jõulisele elamuehitusele”

Viimsi Uudised

Jaga: