Ehitustegevus Tammneeme vaidlusaluse planeeringu lähistel

Täiendatud!

Kohalike elanike poolt märgati eile ehitustöid Tammelaane detailplaneeringu alade lähistel.

Toimetus saatis vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna  juhataja Alar Mikule päringu toimuvate ehitustööde kohta.

Avaldame vastuse muutmata kujul:

“Tammekivi tee piirkonnas teostatakse ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni (ÜVK) rajamise töid. Torustiku ehitustööd teostatakse vastavalt Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale aastateks 2019-2030. Kui tööd võeti arengukavva, ei olnud veel Tammelaane detailplaneeringut ja antud tööd ei ole seotud planeeringualaga. Tegevused on seotud sellega, et tagada Tädu tee piirkonnale kõigi normide ja nõuete kohane tuletõrjeveevarustus (varem esines probleem, et osad hooned ei saanud kasutuslubasid oma majadele, kuna tuletõrjeveevarustus polnud piirkonnas nõutud määral tagatud). Tammekivi põik piirkonna elanikud on aastaid küsinud valla vee-ettevõttelt ÜVK ühendusi, mis nüüd tööde käigus samuti realiseeritakse.

Ehitustööde aluseks on projekt “Harjumaa, Viimsi vald, Randvere küla, Tiitsu ja Tammekivi tee piirkonna ÜVK rajatised” ja töö tellijaks on AS Viimsi Vesi. Tööde teostamiseks on Viimsi Vallavalitsus väljastanud 27.07.2020 ehitusloa nr 2012271/23422.

Antud töös on ette nähtud rajada Tammekivi ja Tiitsu teele vee ja kanalisatsiooni torustikud ning projekti realiseerimisel saavad võimaluse liituda ÜVK rajatistega järgmised kinnistud:

 1. Tiitsu tee 1, survekanalisatsiooni liitumispunkt;
 2. Tiitsu tee 1c, survekanalisatsiooni liitumispunkt;
 3. Tiitsu tee 3, survekanalisatsiooni liitumispunkt ja veeliitumispunkt. Kinnistu on ettenähtud ümberühendada uue projekteeritud veetorustikuga;
 4. Tiitsu tee 5, survekanalisatsiooni liitumispunkt ja veeliitumispunkt;
 5. Tiitsu tee 7, survekanalisatsiooni liitumispunkt ja veeliitumispunkt;
 6. Tammekivi põik 2, veevarustus ja reoveekanalisatsiooni liitumispunktid;
 7. Tammekivi põik 4, survekanalisatsiooni liitumispunkt ja veeliitumispunkt;
 8. Tammekivi põik 1, survekanalisatsiooni liitumispunkt ja veeliitumispunkt;
 9. Tammekivi põik 6, survekanalisatsiooni liitumispunkt ja veeliitumispunkt
 10. Tammekivi põik 3, veevarustus ja reoveekanalisatsiooni liitumispunktid;
 11. Tammekivi tee 2, veevarustus ja reoveekanalisatsiooni liitumispunktid;
 12. Tammekivi tee 4, veevarustus ja reoveekanalisatsiooni liitumispunktid;
 13. Tammekivi tee 6, veevarustus ja reoveekanalisatsiooni liitumispunktid;
 14. Tammekivi tee 8, veevarustus ja reoveekanalisatsiooni liitumispunktid;

Piirkonda on varasemalt rajatud vee ja reoveekanalisatsioonitorustikud Tammekivi tee 1 ja Tiitsu tee 1 juurde. Antud projektiga ringistatakse veetorustik piirkonna paremaks veega varustamiseks.

Tööde käigus rajatakse tehnovõrke järgmises mahus:

 • Reovee isevoolse torustiku rajamine pikkusega ca – 340 m;
 • Veetorustiku rajamine pikkusega ca – 950 m.

Tööde graafiku järgselt on planeeritud torutööd lõpetada novembris ja teede taastamine aasta lõpuks (juhul kui ilmastikutingimused lubavad).”

Loe samal teemal:

„Tallinna Halduskohus ennistas kaebetähtajad Tammelaane planeeringu kohtuasjas“

Viimsi Uudised

Jaga: