Tallinna Halduskohus ennistas kaebetähtajad Tammelaane planeeringu kohtuasjas

Tallinna Halduskohus andis 25. augustil 2020 välja määruse, millega rahuldati kaebetähtaja ennistamise taotlus volikogu 28.04.2020 otsuse nr 26 tühistamiseks. Selle otsusega kehtestati Randvere küla Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneering.

Kaebus esitati ja kohtuasi algatati 10. juulil ning Viimsi vallavalitsus pidi vastustajana esitama oma seisukoha 10. augustiks. Vallavalitsus oli varem tagastanud vaide DP kehtestamise otsusele viitega, et selle võib esitada vaid isiklike õiguste, mille avaliku huvi kaitseks. Oma vastuskirjas halduskohtule palus Viimsi vallavalitsus menetluse lõpetada seoses kaebetähtaja ületamisega.

Halduskohus jõudis seisukohale, et Viimsi valla taotlus menetluse lõpetamiseks tuleb jätta rahuldamata, kuna kaebetähtaegade ennistamise taotlus on kaebuses esiletoodud asjaolusid arvestades põhjendatud. Viimsi vallal on võimalik see kohtumäärus Tallinna Ringkonnakohtus vaidlustada 15 päeva jooksul määruse kättesaamisest arvates.

Kaebuse esitajad on korduvalt juhtinud tähelepanu, et planeeringu koostajad on loobunud DP algatamisel välja toodud peamisest avalikes huvides seatud eesmärgist, milleks on Tammneeme ja Randvere küla vahelise mereäärse ühenduse loomine. Praegu on mereäärne liikumisvõimalus kahe küla vahel sisuliselt katkenud ja seega olukord võrreldes planeeringueelse seisuga hoopis halvenenud. Teise peamise teemana on välja toodud rohevõrgustiku muutmine lähtudes vaid maaomaniku huvidest, mitte selle funktsionaalsuse säilimisest.

Viimsi Uudised hoiab lugejaid eeltoodud kohtuasja arengutega kursis. Kaebuse esitajad tänavad kõiki seniseid toetajaid, kes on aidanud katta kulusid õigusabile.

Tunnusfoto: Peale ebaseadusliku läbipääsu sulgemist üle elamumaa krundi puudub mereäärne ühendus Tammneeme ja Randvere küla vahel.

Loe samal teemal:

„Andres Jaanus: Tammelaane detailplaneeringu vaidlustamiseks alustati kohtumenetlust“

 Viimsi Uudised

Jaga: