Halduskohtust tuli esimene Viimsi ajutist planeerimis- ja ehituskeeldu tühistav otsus

Tallinna Halduskohus tühistas oma 12. aprilli lahendiga Viimsi valla ajutise ehitus- ja planeerimiskeelu otsuse Ees- ja Taga-Mihkli katastriüksustele.

Avaldame halduskohtu resolutsiooni, millega kaebajad OÜ City Aero ja OÜ Wingmacht võitsid Viimsi vallavalitsust:

1.Rahuldada kaebus ning tühistada Viimsi Vallavolikogu 12.12.2023.a otsus nr 55 osas, milles sellega kehtestati ajutine planeerimis- ja ehituskeeld Taga-Mihkli katastriüksusele (katastritunnus 89001:003:3400) ja Ees-Mihkli katastriüksusele (katastritunnus 89001:003:3390).

2.Mõista Viimsi vallalt menetluskuluna välja OÜ City Aero kasuks 1710 eurot ja OÜ Wingmacht kasuks 20 eurot. Muus osas jätta menetlusosaliste menetluskulud nende endi kanda.

Osapooltel on võimalik kaevata halduskohtu otsus edasi ringkonnakohtusse.

Toome tasutinfoks ära ka väljavõtte 12.12.23 volikogu protokollist, mis kajastab ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamist:

“9. Volikogu otsus: Ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamise ajal II lugemine

Ettekandega esineb abivallavanem Alar Mik. Volikogu liige T. Ojang küsib, kui suure töörahu see otsus toob? Kui suurt bruto M2 ehitusemahtu õnnestub vältida? Abivallavanem A. Mik sõnul on seda keeruline hinnata. Volikogu esimees A. Matsalu küsib, kas on võimalus, et valla vastu esitatakse juriidilised nõuded? Abivallavanem A. Mik sõnul on see võimalus olemas, haldusakte võib vaidlustada. Kui seda akti on vaja kohtus kaitsta, siis vallavalitsus seda ka teeb. Volikogu liige I. Rull sõnul keskkonnakomisjonis oli ka nõuetest juttu. Seal mainiti, et teadaolevalt on neid nõudeid kümneid tulemas.

  • Volikogu istungile saabub volikogu liige Ants Erm.
  • Volikogu istungil on kokku 18 volikogu liiget.
  • Volikogu istungilt lahkub volikogu liige Siim Kallas
  • Volikogu istungil on kokku 17 volikogu liiget.

Abivallavanem A. Mik vastab, et seda kindlasti ei öeldud, vaid räägiti kui palju tagasisidet on laekunud. Kirjavahetus jagunes 3 kategooriasse – ühed, kes olid rahul selgitustega, teised, kes soovisid lisaselgitusi ja kolmandad, kes ei ole selle otsuse poolt. Viimaseid oli ca 7.

Volikogu esimees A. Matsalu paneb hääletusele otsuse eelnõu vastuvõtmise.

OTSUS: 14 poolt, 0 vastu, 3 erapooletu häälega otsuse eelnõu vastu võtta.”

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

REPLIIK: Alar Mik põrus Põlendiku DP „üleplaneerimise“ eelnõuga ka keskkonnakomisjonis”

Viimsi vallavõim kavandab valikulist planeerimis- ja ehituskeeldu”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: