Kogukondade Viimsi esitas valla 2021. aasta eelarvele 7 muudatusettepanekut

28. detsembril esitasid Kogukondade Viimsi esindajad volikogus Ants Erm ja Ivo Rull Viimsi valla 2021. aasta eelarve projektile 7 muudatusettepanekut.

Viimsi Uudised toob alljärgnevalt lugejateni esitatud muudatusettepanekud täismahus.

Sissejuhatus

Viimsi vallavanem Illar Lemetti on nimetanud Viimsi valla 2021. aasta eelarve projekti “konservatiivseks”. Arvudes väljendudes tähendab see muuhulgas ka seda, et Viimsi vald kavandab eeloleval aastal võtta veidi üle 10 miljoni euro laenu ning maksta raamatukogule ruumide üürimise eest aasta jooksul kokku ligi 229 tuhat eurot.

Vallavalitsuse tegevuskulud kasvavad 2021. aastal 4,28 miljoni euroni ehk 7,9 %.

Valimiste aastal kasvavad hüppeliselt ka kulutused Viimsi Teataja väljaandmisele ja muule reklaamitegevusele (2020. aastal oli vastav kogukulu ligi 96 tuhat eurot; 2021. aastal planeeritakse vastavaks kogukuluks ligi 190 tuhat eurot). Valla sündmuste korraldamiseks eraldatakse raha võrreldes möödunud aastaga rohkem 19,6 % (2021. aastal kokku ligi 257 tuhat eurot).

15. detsembril 2020 toimunud volikogu istungil kinnitas vallavalitsuse liige Evelin Vahenõmm, et vastavalt seadustele on Viimsi vallal võimalik 2021. aastaks võtta laenu täiendavalt veel ligi 3 miljoni euro ulatuses.

Oma muudatusettepanekute ühe katteallikatena näeme valla investeeringuteks võetava ligi 10 miljoni euro suuruse laenu kasutamise struktuuri muutmist. Juhul, kui selliseid muutusi ei peeta võimalikuks, siis alternatiivseteks katteallikateks on laenatava summa suurendamine. Ühtlasi näeme osade muudatusettepanekute katteallikatena ka valla propagandakulutuste vähendamist.

Muudatusettepanekud

Valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad volikogus Ants Erm ja Ivo Rull teevad Viimsi valla 2021. aasta eelarvesse ühtekokku 7 muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek nr. 1: Tammede pargi I etapi ehitustöödega alustamine

Reformierakonna juhitud vallavalitsuse poolt on jäänud Tammede pargi rajamine tegemata viidetega selle eeldatavast suuremaks kujunevate kulude tõttu. Selles olukorras peame mõistlikuks alustada Tammede pargi rajamist etapiviisiliselt.

Teeme ettepaneku eraldada Viimis valla 2021. aasta eelarves 500 000 eurot Tammede pargi I etapi ehitustöödeks.

Katteallikas: Finantseerimistegevusteks võetava laenusumma struktuuri muutmine või suurendamine 500 000 euro võrra.

Muudatusettepanek nr. 2: Muuga tee jalgratta- ja jalgtee ühendatud Maardu linna kergteede võrguga

Maardu linnavalitsus on leidnud eelarvelised vahendid, pikendamaks Muuga tee äärset kergliiklusteed kuni Viimsi valla piirini.

Teeme ettepaneku, et ka Viimsi vald eraldaks 2021. aasta eelarves puuduva kergliiklustee lõigu ehitamsiseks 400 000 eurot (lähtuvalt 1 km maksumusest EAS-le 26. juunil 2015 esitatud taotluses 310 000 eurot, s.t. toetus + omafinantseering).

Katteallikas: Finantseerimistegevusteks võetava laenusumma struktuuri muutmine või suurendamine 400 000 euro võrra.

Muudatusettepanek nr. 3: BMX krossiraja ehitus

BMX kross on olümpiaala ja kogub üha suuremat populaarsust. Ka Viimsi lastel ning täiskasvanutel peaks olema võimalus tegeleda selle rattaspordialaga. Võimalik raja asukoht on näiteks Schüdlöffeli tee 4 või mõni muu asustusele võimalikult lähedal olev ala.

Teeme ettepaneku, et Viimsi vald eraldaks 2021. aasta eelarves BMX krossiraja ehituseks 50 000 eurot.

Katteallikas: Finantseerimistegevusteks võetava laenusumma struktuuri muutmine või suurendamine 50 000 euro võrra.

Muudatusettepanek nr. 4: uisuplatsi taristu rajamine

Viimsis puudub talveperioodil kasutatav vabaõhu uisuplats. Samas on Viimsi vallal olemas sellise tegevuseks arendamiseks asukoha ning logistika poolest sobilik kinnistu Haabneeme keskuses (mis piirneb Kaluri tee, Sõpruse tee ja Rohuneeme teega ning kus hoonestus puudub). Läheduses on piisavalt parkimiskohti, olemas on vajalikud kommunikatsioonid jm).

Teeme ettepaneku antud kinnistule uisuplatsi tegevuseks vajaliku taristu (aluspõhi, valgustus, teeninduskiosk jmt) rajamise valla eelarvest. Kuna uisuplatsi haldamine ei peaks kuuluma valla tegevuste hulka, siis uisuplatsi operaatorid leitakse avaliku hankekonkursside käigus.

Teeme ettepaneku, et Viimsi vald eraldaks 2021. aasta eelarves uisuplatsi taristu ehituseks 50 000 eurot.

Katteallikas: Finantseerimistegevusteks võetava laenusumma struktuuri muutmine või suurendamine 50 000 euro võrra.

Muudatusettepanek nr. 5: kallasradade läbitavuse parandamine

 Teeme ettepaneku parandada Viimsi poolsaare kallasradade läbitavust purrete ja laudteede rajamisega.

Teeme ettepaneku, et Viimsi vald eraldaks 2021. aasta eelarves vastavate purrete ja laudteede ehituseks 10 000 eurot. Selle summa ulatuses suurendada “Maastikukaitse “all ridasid “Korrashoiuteenused” 5 000 euro võrra ning  lisada reale “Korrashoiu ja remondimaterjalid” 5 000 eurot.

Katteallikas: Vähendada Viimsi Teataja kulurida 55041 (”Kingitused ja autasud”, 35 000 eurot) 10 000 euro võrra.

 

Muudatusettepanek nr. 6: tagada rahaline kate valla arengukava ja eelarvestrateegia punkti 4.5. tegevusele  „selgitatakse välja Viimsi elanike vajadus teenuskohtade järele ja kaardistatakse naaberomavalitsuste huvi koostöövõimaluste osas ning leitakse sobiv asukoht (2021)“.

Viimsi valla puuetega inimeste hoolekandetöötajate tasutamise põhimõtted vajavad täpsustamist ning kooskõlla viimist valla arengukava ja eelarvestrateegia punktiga 4.5.

Teeme ettepaneku tööjõukulude struktuuri muutmiseks. Lisada sotsiaalhoolekande reale 5005 “Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel” summa 12 425 eurot, suurendades vastavalt sotsiaalmaksu ja töötukindlustusmaksu summasid vastavalt 4100 ja 100 euro võrra.

Katteallikad:  Vallavalitsuse erisoodustused, s.t.read  505091 ”Toitlustuskulud ja hüvitised toiduraha” 6000 eurot, 505099 ”Muud erisoodustused” 4000 eurot, 506010 ”Sotsiaalmaks erisoodustustelt” 4125 eurot ja  506030 ”Tululmaks erisoodustustelt” 2500 eurot – kokku 16 625 eurot.

Muudatusettepanek nr. 7: Tammneeme rannaniidu taastamise ettevalmistustööd

Kohalikul külaseltsil on soov Tammneeme tee äärse kaldaaluse alal (teeäärne ala nr. 49) taastada varasem maastikupilt ning piirata roostiku levikut lihaveiste hooajalise karjatamisega.

2021. aastal tuleks Tammneeme rannaniidul teha ettevalmistavad tööd (roostiku niitmine, kokku ja äravedu) ning ehitada piirdeaed, et sinna saaks 2022. aasta kevadel kohe loomad peale tuua.

Teeme ettepaneku suunata Viimsi valla 2021. aasta eelarvest 3000 eurot Tammneeme rannaniidu roostikust puhastamiseks ning alale piirdeaia ehitamiseks.

Katteallikas: Finantseerimistegevusteks võetava laenusumma struktuuri muutmine või suurendamine 3000 euro võrra.

Tunnusfoto: Ivo Rull ja Ants Erm volikogus (foto Annika Vaikla).

Viimsi Uudised

Jaga: