Miks varjab Viimsi Haldus 19 lepingulise töötaja nimesid?

Tänasel volikogu istungil esitasid Kogukondade Viimsi saadikud Ants Erm ja Ivo Rull abivallavanem Margus Kruusmägile arupärimine seoses Viimsi Halduse läbipaistmatu tegevusega.

Arupärmine tõukus asjaolust, et Viimsi Halduse juhatuse liige Margus Talsi keeldus vastamast Ivo Rulli teabenõudele. Milles viidati, et Viimsi Halduse töötajaid on ettevõtte veebis kontaktidena kirjas 6. Samas on kirjas, et ettevõttel on ka 19 lepingulist töötajat.

Kui Ivo Rull soovis teabenõudes saada teada 19 lepingulise töötaja nimed, nendega lepingute sõlmimise kuupäevad ja lepingulised tegevused, vastas Margus Talsi et Viimsi Haldus OÜ kui eraõiguslik juriidiline isik ei ole kõnealusel juhul teabevaldaja avaliku teabe seaduse mõistes, mistõttu ei kuulu küsitud info väljastamisele.

Arupärijad juhivad aga tähelepanu Avaliku teabe seaduse sätetele, mille kohaselt teabevaldajaks on teiste hulgas ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus. Kellele laieneb kohustus info avalikustamiseks ka juhul, kui  „isik täidab seaduse, haldusakti või lepingu alusel avalikke ülesandeid, sealhulgas osutab haridus-, tervishoiu-, sotsiaal- või muid avalikke teenuseid“.

Arupärijad viitavad OÜ Viimsi Haldus põhikirjale, mille kohaselt ettevõtte tegelebki „osaniku huvides asjade ostmise või müümise, teenuste osutamise või ehitustööde tegemisega“.

Eelnevast lähtuvalt soovivad arupärijad Margus Kruusmägilt vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Miks varjab 100% vallale kuuluv ettevõte oma lepinguliste töötajate nimekirja vallavolikogu liikme eest?
  2. Andke Viimsi Halduse juhatuse liikmena meile teada, kes olid nimeliselt Viimsi Halduse OÜ lepingulised töötajad perioodil 1. jaanuar 2019 kuni 31.detsember 2019 ning millistel kuupäevadel ning missugusteks tegevusteks on nendega lepingud sõlmitud?
  3. Selgitage, millistel asjaoludel asus Reformierakonna liige Enn Sau aprillil 2019 OÜ Viimsi Haldus nõukogu liikmeks ning juba samal päeval lahkus Enn Sau OÜ Viimsi Haldus nõukogu liikme kohalt (vastav info nähtub Äriregistri teabesüsteemist)?

Viimsi Uudised

Jaga: