Protesti volikogu esimehe poolt vaide tagastamise suhtes ei võetud sisulisele arutlusele

16. juuni Viimsi volikogu e-istungil soovisid valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm ja Ivo Rull lisada päevakorda protesti arutamise volikogu esimehe poolt ebaseaduslikult tagastatud vaidele Tammelaane DP kehtestamise suhtes.

 Tammelaane DP vaide tagastamise protesti eraldi päevakorrapunktina arutamise poolt hääletasid  8 volikogu liiget (Ants Erm, Raivo Kaare, Mari-Ann Kelam, Taavi Kotka, Oliver Liidemann, Taivo Luik, Janek Murakas ja Ivo Rull). Vastu hääletasid 10 volikogu liiget (Riina Aasma, Tanel Einaste, Valdur Kahro, Urve Palo, Priit Robas, Aivar Sõerd, Raimo Tann, Jan Trei, Märt Vooglaid ja Hannes Võrno). Madis Saretok jättis hääletamata.

Selle hääletuse tulemusel jäeti vaide arutamine eraldi päevakorda lisamata ning volikogu esimees Taavi Kotka pidas vajalikus üleolevalt mainida, et vaide arutamisega soovib Ants Erm lihtsalt tähelepanu saada.

Samas oleks pidanud Taavi Kotka hoopiski tegema märkuse Märt Vooglaidile, kes hääletas iseenda huvidega seotud päevakorraküsimuses ehk oli huvide konfliktis.

Protesti arutelu algatas Ants Erm siiski volikogu viimases päevakorrapunktis Kohapeal algatatud küsimused, mille raames aga puudub võimalus hääletusteks ja otsustamisteks

Viimsi Uudised avaldab järgnevalt protesti täies mahus ja muutmata kujul.

16.juuni 2020

Protest Viimsi vallavolikogu esimehe tegevuse kohta

Viimsi vallavolikogu esimees Taavi Kotka tagastas 12.06.2020 Andres Jaanusele (Tammneeme küla) ja Märt Puustile (Randvere küla) nende poolt algselt 5. juunil ja taaskord 8. juunil esitatud vaide volikogu 28. aprilli 2020 otsusele kehtestada Tammelaane detailplaneering. Vaide mitmekordse esitamise tingis asjaolu , et volikogu kantselei väitel ei jõudnud 5. juunil saadetud e-kiri kohale.

Laskumata vaide sisusse juhimetähelepanu, haldusmenetluse seaduse (HMS) paragrahvile 78.

HMS § 78. Puudused vaides
Kui vaie ei vasta käesoleva seaduse §-s 76 sätestatud nõuetele, aitab haldusorgan puudused kõrvaldada või annab isikule 10-päevase tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Volikogu esimees ei ole haldusorgan. Volikogu otsuse peale esitatud vaide saab tagastada vaid volikogu, kui haldusorgan.

Allpool kõik Volikogu esimehe volituste kohta

KOKS:

§ 42. Volikogu esimees
(1) Volikogu esimees:
1) korraldab volikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab volikogu istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist;
2) esindab omavalitsusüksust ja selle volikogu vastavalt seadusega, valla või linna põhimäärusega ning volikogu poolt antud pädevusele;
3) kirjutab alla volikogu poolt vastuvõetud määrustele ja teistele volikogu dokumentidele;
31) annab volikogu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
4) täidab muid talle seaduse alusel ja valla või linna põhimäärusega pandud ülesandeid.

§ 51. Istungi ja koosoleku protokoll
(1) Volikogu istungi protokollile kirjutab alla volikogu esimees või tema asendaja.

Seega, lähtuvalt seadusandlusest, ei saa Viimsi vallavolikogu esimees ainuisikuliselt otsustada volikogule esitatud vaide tagastamist. Seda saab teha vaid Viimsi vallavolikogu kui haldusorgan.

Soovime et Andres Jaanuse ja Märt Puusti esitatud vaiet volikogu 28. aprilli otsusele kehtestada Tammelaane detailplaneering menetletaks seaduslikult.

Ainus lahendus kujunenud olukorrast väljumiseks on arutada antud vaiet järgmisel Viimsi vallavolikogu istungil.

Lugupidamisega,

Ants Erm

Ivo Rull,

Viimsi vallavolikogu liikmed (VL Kogukondade Viimsi)

Loe samal teemal:

„Taavi Kotka väänab seadust Märt Vooglaidi kasuks“

Foto autor: Märt Puust

Viimsi Uudised

Jaga: