SUUR LUGU: Randvere kooli juhtimiskriis toob esile Viimsi võimuliidu tüüpilised käitumisjooned

Käesolev nädal tõi Randvere kooli juhtimiskriisi saagasse uut ja olulist informatsiooni

17. aprillil saatis üks Randvere kooli 7ndate klasside lapsevanemate esindajatest – Toomas Allikas – kirjaliku pöördumise Viimsi vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmetele ning koopias sellest kirjast  haridus- ja teadusmisministeeriumi ametnikule ning Viimsi Uudistele.

Toimetus avaldab selle kirja peaaegu muutmata kujul, jättes avaldamata üksnes kirjas viidatud lastevanemate nimed ja kontaktmeilid.

“Tere austatud Viimsi valla revisjonikomisjoni liikmed,

See pöördumine ja need küsimused on ajendatud sellest, et esinevad konkreetsed asjaolud, mis seavad kahtluse alla revisjonikomisjoni kohustuse olla neutraalne Randvere kooliga seotud diskussiooni osas:

  1. Vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond) olla andnud osadele revisjonikomisjoni liikmetele korralduse, et Randvere kooli lapsevanemate poolt 24.03.2023 esitatud avaldusele (revisjonikomisjonile seoses Randvere kooli direktori Stansilav Nemeržitskiga, Randvere koolis revisjoni alustamiseks) tuleb revisjonikomisjonis vastu hääletada, et järgmisel volikogu koosolekul ei peaks arutama seda avalduses käsitletud teemat ja neid probleeme Randvere kooli juhtimisega. Lapsevanemate avalduse vastu töötamiseks anti korraldus abivallavanem Marju Aolaiule (Isamaa) ning vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni esimees Antoon van Rensile (Sotsiaaldemokraatlik erakond), kes on ka valla revisjonikomisjoni liige.
  2. kas vastab tõele, et vallavanem Illar Lemetti andis osadele revisjonikomisjoni liikmetele ja/või mõnele konkreetsele revisjonikomisjoni liikmele sellise korralduse? Kui jah, siis kellele konkreetselt?
  3. kas Antoon van Rens ja Marju Aolaid saavad revisjonikomisjonile kinnitada, et nad on Randvere kooli direktori Stansilav Nemerzitski suhtes täiesti erapooletud ning kõik nende otsused ja otsustused, mis nad selle protsessi käigus teevad või mis on selle protsessiga puutumuses, on erapooletud?
  4. miks tegelevad 24.03.2023 revisjonikomisjonile esitatud avaldusega (ja sellele vastutöötamisega) n-ö juhtoinastena just Marju Aolaid ja Antoon van Rens?

Avalikest andmetest nähtub, et Antoon van Rens on olnud seotud ka Haabneeme kooli ümber käinud probleemistikuga:

https://www.postimees.ee/6833077/alustame-puhtalt-lehelt-haabneeme-kooli-hoolekogu-esimees-selgitab-konflikti-vallaga

Marju Aolaiu osas on aga tegemist isikuga, kes kutsuti Viimsi valda Jan Trei (Isamaa) poolt. Jan Trei on valla revisjonikomisjoni liige. Marju Aolaiu ja Jan Trei head suhted ja koostoimetamised nähtuvad ka avalikest andmetest:

https://eestiuudised.ee/marju-aolaid-ja-jan-trei-artiumi-valmimine-toob-viimsile-uue-hingamise/

https://www.postimees.ee/6977285/viimsi-valla-uueks-abivallavanemaks-valiti-marju-aolaid

Avalikest andmetest nähtub, et Randvere kooli direktor on nii I. Lemetti kui ka M. Aolaiu (kes on meile teadaolevalt Randvere kooli direktori sõber-hea tuttav) soosik algusest peale, mistõttu on selge, et I. Lemetti ja M. Aolaid ei ole Randvere kooli direktori küsimuses erapooletud. Seda kinnitab ka I. Lemetti ja M. Aolaiu vastutegevus meie avalduse osas, mille esitasime revisjonikomisjonile:

„Randvere koolipere saab Stanislavi näol endale tegusa, kasvatusteaduste doktorikraadiga juhi. Kindlasti saame endale hea koostööpartneri ja kolleegi, kes viib ellu arengukava visiooni ja hoiab tugeva kogukonnakooli taset. Häid kogemusi kogukonna kaasamisel on ta saanud Virtsu Kooli juhtimisel ja arendamisel. Valimiskomisjoni toetus talle oli konsensuslik“ sõnas Viimsi vallavanem Illar Lemetti.“

„Stanislav on väga oodatud meie tublide koolijuhtide perre. Loodan, et uus koolijuht elab kiiresti koolielusse sisse. Toetame teda igati“ ütles Viimsis haridusvaldkonda kureeriv abivallavanem Marju Aolaid.

https://www.viimsivald.ee/uudised/randvere-kooli-asub-uuest-oppeaastast-juhtima-stanislav-nemerzitski

Minu kommentaar/arvamus: ma usun, et tegelikult ei tule mitte kellelegi teist uudisena, et M. Aolaiu näol on tegemis täiesti ebakompetentse isikuga, kelle tööde ja toimetamistega ei olda vallas mitte üldse rahul. Ja kes ei tegele mitte valla hüvanguks ja huvides, vaid enda, oma erakonna ja erakonnakaaslaste hüvanguks ja huvides.

Veel ühe näitena. Randvere koolis töötab selline isik nagu Liina Savolainen, kes on Marju Aolaiu hea sõbranna ja seotud Isamaa erakonnaga. Liina Savolainen on üks nendest ebakompetentsetest isikutest, kelle tõttu kogu Randvere kool oli kommunikatsioonisulus.

  1. 27.03.2023 kutsega kutsuti Randvere kooli lapsevanemaid osalema vallavolikogus toimuval revisjonikomisjoni koosolekul (koosolek 06.04.2023 kell 16:00).

Vahetult enne koosoleku toimumist hakkasid toimuma kummalised sündmused, sest tänaseks on osade revisjonikomisjoni liikmete tõttu jäänud see koosolek ära (juba kahel korral). 06.04.2023 toimuva pidanud koosolekut ei ole tänaseni toimunud.

Minule teadaolevalt anti osadele revisjonikomisjoni liikmetele I. Lemetti poolt korraldus, et vahetult enne koosoleku toimumist peavad osad revisjonikomisjoni liikmed teatama, et nad ei saa koosolekule tulla, mille tulemusena ei ole revisjonikomisjon otsustusvõimeline, ehk koosolek jääb ära. Vastavalt sellele korraldusele esitasidki osad liikmed ajavahemikus kell 09:00 kuni 09:30 omapoolsed teavitused.

Eelnevast tulenevalt palun edastage mulle nimekiri kõikidest nendest revisjonikomisjoni liikmetest, kes teavitasid, et nendel pole võimalik koosolekul osaleda, koos konkreetse kuupäeva ja kellaajaga.

Eelnevast tulenevalt palun edastage mulle info, kas mõni revisjonikomisjoni liige on Randvere kooli direktori teema-küsimuse osas ennast tagandanud või sootuks komisjonist lahkunud? Kui jah, siis kes?

Minu kommentaar/arvamus: minule ja ka teistele avalduse esitanud lapsevanematele on tegelikult teada, et taoline osade revisjonikomisjoni liikmete poolne „trikitamine“ on kantud eesmärgist, et koosoleku saaks läbi viia selliselt, et revisjonikomisjoni otsus oleks Randvere kooli direktorile ja teda soosivatele isikutele soodne. Samuti on selle „trikitamise“ mõte lihtsalt venitada ja raskendada valla poolt soositava direktori üle järelevalve teostamist. 

  1. Avalduse esitanud lapsevanemateni on jõudnud konkreetne info ja faktid, et valla esindajad pöördusid korruptiivse pakkumisega kahe Randvere kooli probleemiga tegelenud isiku poole, et nad muudaksid oma suhtumist ja hakkaksid hoopis valda ja M. Aolaidu pooldama.

Meile teadaolevalt tehti valla esindajate poolt nendele isikutele pakkumine, et kui nad muudavad oma suhtumist ja toetavad valda (ja praegust Randvere kooli direktorit), siis garanteeritakse nende lastele koht mõnes teises Viimsi koolis.

Need isikud, kellele pakkumine tehti, on: XXX (xxx@gmail.com) ja XXX (xxx@gmail.com).

Seoses sellega soovin vallalt infot, et kas eelmainitud isikute lastega üleviimisega teise kooli on vallas avaldusi/kirjavahetust/otsuseid. Juhul, kui tegemist on andmetega, mida vald ei tohi minule esitada, siis palun revisjonikomisjonil ise kontrollida neid fakte ja vajadusel algatada järelevalvemenetlus.

Nende faktide ja võimalike kahtluste osas on teavitatud ka politseid.

  1. Selgitan juurde, et kui revisjonikomisjon võtaks lapsevanemate poolt esitatud avalduse töösse ja menetleks seda sisuliselt ja neutraalselt, mitte nii, et osad komisjoni liikmed tegelevad probleemide maha vaikimisega, menetluse takistamisega, siis tuleksid selle järelevalvemenetluse käigus välja kõik need Randvere kooli juhtumiga seotud rikkumised. Usun, et selle menetluse käigus on vajalik, et välja tuleksid ka kõik need rohkem ja vähem korruptiivsed ametnike (Aolaid, Plumer, direktor, pole välistatud, et ka Lemetti) vahelised „käsi peseb kätt“ stiilis toimetamised ja kinni mätsimised.

Mõistan ja saan aru, et teema on delikaatne, kuid kõige rohkem kannatavad ju valla oma lapsed, kes õpivad Randvere koolis, diktaatorliku direktori juhtimisel. Need argumendid, küsimused, uurimisvajadused jne, mis me oma avalduses tõstatasime, on vaid väike osa ülejäänud n-ö paketist, sest neid tuleb pidevalt juurde. Me ei saa jätta neid probleeme ja kahtlusi enda teada, vaid peame selle olukorraga edasi tegelema. Seetõttu hoiame olukorraga kursis nii haridusministeeriumit, tööinspektsiooni kui ka politseid. Vajadusel kaasame meedia.

On ääretult kahju vaadata pealt, kuidas valla ametnikud teenivad isiklikke ja erakondlikke huve, jättes tähelepanuta Randvere koolis laste huvid. Olles n-ö silmaklappidega, kuid silmaklappide kasutamine ei vabasta mitte ühtegi ametnikku vastutusest. Loodan, et revisjonikomisjoni liikmed mõistavad olukorra tõsidust ja ei unusta oma kohustusi revisjonikomisjoni liikmetena. Revisjonikomisjoni liikmetena tuleb teil jätta oma erakondlik kuuluvus ja sõbrasuhted tagaplaanile – vastasel korral vastutate samamoodi.

  1. Kokkuvõtvalt. Kogu see tänane olukord ja vastuseis on tekkinud ebakompetentse direktori tõttu, keda kahetsusväärselt kaitsevad valla ametnikud, kes on poliitilised. Meile, lapsevanematele, ega ka koolis õppivatele lastele, ei ole vaja (poliitilist) direktorit, kes on oma kohale pandud tänu sõprusele valla ametnikega. Ja kohe kui tekib kriitika direktori osas, siis alustatakse valla ja direktori poolt lastevanemate vaigistamist, mahasurumist, „parimas bürokraatlikus vaimus“.

Meie, lastevanemate eesmärk on, et Randvere koolile leitakse uued juhid – see lõpetaks nende õpetajate raskekoelise kiusu, kes ei aktsepteeri praeguse direktori käekirja, see lõpetaks laste mahajäämuse ja probleemid õppetöös. Kiiresti, veel enne kooliaastalõppu, on vaja leida õpetajad, kes tegeleksid lastega ja aitaksid neid järgi. Praegune direktor selle probleemiga ei tegele. Lapsed liiguvad uue õppeaasta poole suure mahajäämusega. Kooli juhtkonna poolt tuleks teavitada kõiki vanemaid 3-nda kooliastme avamise edasi lükkamisest.

Seejärel on võimalik koostöös vanemate, valla ja kooliga ehitada nullist üles uus kooli bränd.

Kusjuures näiteks nii tehti Haabneeme koolis, seal toimunud probleemide tõttu. Antoon van Rens kommenteeris toona:

„Sirje on saanud korralikult haiget, ja mitte ainult Sirje, vaid kogu koolipere on saanud korralikult pihta. Oluliselt lihtsam on uut algust teha, kui seal istub uus inimene,“ selgitas hoolekogu esimees.

«Alustame puhtalt lehelt»: Haabneeme kooli hoolekogu esimees selgitab konflikti vallaga (postimees.ee)

https://www.postimees.ee/6833077/alustame-puhtalt-lehelt-haabneeme-kooli-hoolekogu-esimees-selgitab-konflikti-vallaga 

  1. Veelkord, mina ega teised lapsevanemad ei soovi vaielda ja võidelda kooliga, vallaga, vaid meie huvi on, et probleem saaks lahendatud. Et vald ja revisjonikomisjon (peavad olema neutraalsed), tegeleksid konstruktiivselt ja objektiivselt tekkinud probleemi lahendamisega, mitte ei loobiks meile kaikaid kodaratesse. Hetkel aga on valla ja revisjonikomisjoni (osade liikmete) tegevus ilmselgelt erapoolik, praegust direktorit ja poliitilisi huve soosiv. Mitte lahendusi otsiv.
  2. Jään oma küsimustele vastust ootama. Endiselt jääme oma märtsis esitatud avalduse juurde, et revisjonikomisjon menetleks meie avaldust sisuliselt ja algataks järelevalvemenetluse Randvere kooli direktori osas.

Lugupidamisega,
Toomas Allikas“

Viimsi Uudiste toimetus saatis 17. aprillil e-meilid Illar Lemettile, Maju Aolaidile, Antoon van Rensile, Stansilav Nemeržitskile, Jan Treile, Maiu Plumerile ja  Liina Savolainenile, milles palusime igaühel kommenteerida revisjonikomisjonile saadetud kirjas tema kohta sisalduvat infot hiljemalt 20. aprilli tööpäeva lõpuks.

Palutud ajaks mitte keegi neist toimetusele kommentaare ei saatnud, kui mitte arvestada Jan Trei meilboksist tulnud automaatteavitust tema puhkusel viibimisest. Toimetus on valmis avaldama kõikide küsitletud isikute vastused niipea kui need laekuvad.

Küll aga saatis Viimsi vallavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja Heiko Leesment  20. aprillil toimetusele meili, milles ta viitas vallavalitsuse veebis avaldatud artiklile „Randvere kooli probleeme lahendatakse lähtuvalt tegevuskavast”.

18. aprilli toimunud Viimsi vallavolikogu istungil esitas volikogu liige Kristel Menning (EKRE) arupärimise vallavanem Illar Lemettile seoses Toomas Allikase poolt 17.04.2023 revisjonikomisjoni liikmetele saadetud kirjaga. Antud arupärimisega on võimalik tutvuda SIIN.

Samal volikogu istungil sai Illar Lemetti ka teise arupärimise Randvere kooli probleemidega seonduvalt. Selle arupärimise esitasid Tanel Ojang ja Ivo Rull (Kogukondade Viimsi), kes soovivad vastuseid Randvere kooli ujula ja juuredehituse valmimise venimise kohta. Selle arupärimisega on võimalik tutvuda SIIN.

Vastates volikogu liikmete Ants Ermi, Tanel Ojangu ning Ivo Rulli arupärimisele teatas abivallavanem Marju Aolaid, et vallavalitsusel on plaanis korraldada Randvere koolis töötajate rahulolu-uuring. Selgusetuks jäi, kes täpsemalt hakkab seda tegema ning mida uuringu tulemustega peale hakatakse.

Randvere kooli lapsevanemat esindajate algatatud petitsioonile, mis avaldas kooli direktor Stansilav Nemeržitskile umbusaldust, anti tänavu aprillis 77 toetusallkirja. Petitsiooniga saab tutvuda SIIN.

Tunnuspilt: Randvere kool tänavu aprillis (Ruslan Dontsovi foto).

Loe samalt teemal:

Antoon van Rens: “Pange kinni see kuradima Stuudium!” ja “Meil võetakse maha sellist paska!””

Abivallavanema vastused Randvere kooli juhtimiskriisi käsitlevale arupärimisele”

Randvere kooli juhtimiskriisi arengud”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: