Vallavalitsuse sisetehing OÜ-ga Viimsi Haldus Haabneeme rannaala planeeringuks

Viimsi vallavalitsus võttis 3. juuli istungil vastu otsuse määrata ilma avalikku hanget tegemata Haabneeme ranna lõunaosa detailplaneeringu koostajaks OÜ Viimsi Haldus.

„Osaühing Viimsi Haldus (registrikood 10618178) on valla ainuomandis olev äriühing, mis omab spetsialiste, kellel on detailplaneeringu koostamiseks vastav haridus ja varasem kogemus ning tehing osaühinguga Viimsi Haldus oleks käsitletav sisetehinguna riigihangete seaduse § 12 lõike 2 mõistes. Lähtudes riigihangete seaduse § 12 lõikest 1 ei ole avaliku sektori hankija kohustatud rakendama riigihangete seadusest tulenevat regulatsiooni sisetehingutele. Osaühingu Viimsi Haldus poolt on esitatud hinnapakkumine (reg nr 10-10/2961) detailplaneeringu koostamiseks maksumusega 35 258 eurot koos käibemaksuga. Pakkumuse maksumus vastab turu tingimustele,” seisab otsuses.

Tänavu juunis vormistas Viimsi võimuliit vallavolikogus Haabneeme ranna lõunaosa detailplaneeringu algatamise. Selle otsuse seletuskirjas on muuhulgas öeldud:

“Detailplaneeringuga võib kaasneda vajadus kehtestatud detailplaneeringu alusel kinnisasja avalikes huvides omandamiseks, sealhulgas võidakse kohaldada kinnisasja avalikes huvides omandamist üldistes huvides, sundvõõrandamist või sundvalduse seadmist, kui eramaa omanikega ei ole planeeringumenetluse käigus võimalik kinnisasja või selle osa avaliku kasutuse tagamiseks ja/või vallale tasuta võõrandamiseks kokkulepet saavutada. Ennekõike puudutab see Rohuneeme tee 1 (89001:010:3474), Muuli tee 49 (89001:010:8160) ja Haabneeme rannaala 5 (89001:001:0234) katastriüksuseid”.

BREM Kinnisvarahaldus OÜ juhatuse liige Risto Mägi on teatanud, et BREMi pole kinnistute võimalikust sundvõõrandmisest Viimsi vald pidanud vajalikuks isegi mitte mõistliku aega ette teatada, vaid meid pannakse lihtsalt fakti ette, et mingi sellekohane eelnõu, kus vastavad võimalused on ette nähtud, on juba valmis 11. juunil 2024. a vastuvõtmiseks. See tähendab, et meile ei ole sisuliselt antud võimalust eelnõu osas üheski osas kaasa rääkida, mis tähendab, et meie ärakuulamise printsiipi on rikutud“. Samuti on Mägi öelnud, et “maaomanik ei ole tänase info põhjal kindlasti nõus mistahes tema omandi kitsendamise või võõrandamisega.”

Tunnuspilt: vaade Haabneeme rannaala lõunaosale killuplatsilt.

Loe samal teemal:

Vald kavatseb sundvõõrandada kolm Toomas Tooliga seotud kinnistut Haabneeme ranna lähistel”

BREM: meile ei ole antud võimalust kaasa rääkida”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: