Aivar Lääne: Kaluri tee korterelamud on planeeritud kõrge koormusindeksiga

Toon välja mõned tähelepanekud hiljuti laiemat tähelepanu pälvinud Kaluri tee 23 korterelamule ehitusloa väljastamisega seonduvast.

Kaluri tee 23 korterelamu on üks ehitamisel olevast seitsmest korterelamust  Laivi DP (osalise) alal.

Kokku on alale planeeritud 4 krundil 6 korterelamut- ja  1 äri-korterelamu maksimaalselt 140 korteriga. Vastavalt Harju Maavalitsuse ja Viimsi Vallavalitsuse nõudele nähakse ette planeeritud korterite minimaalsuuruseks vähemalt 60 m2.

Ala lõunaküljele pargiala kõrvale on ette nähtud krunt lasteaia loomiseks. Ärimaa sihtotstarbega krundile on ette nähtud rajada kuni 80 kohaga lasteaed.

Seega kokku on kogu alale korterelamute tarbeks planeeritud 238 parkimiskohta ning äripindade teenindamiseks 24 parkimiskohta. Mis teeb planeeritava alale ette nähtud parkimiskohtade kogusummas 262.

Planeeritud ala juurdepääs toimub Kaluri tee ja teiste paralleelsete tänavate kaudu.

Kõike planeeritud mahte arvestades  ja lisaks lasteaia poolt genereeritavat liiklusvoogu arvestades tekib küsimus Kaluri tee läbilaskevõimes ning ohutuses.

Viimsi  valla üldplaneeringus pole sätestatud korterelamukruntide koormusindeksit*. Võrreldes aga näitajaid teiste omavalitsuste üldplaneeringutega, siis on antud detailplaneeringu korterelamute koormusindeks päris kõrge. Laivi(osalise) DP ala  koormusindeks oleks vahemikus 243 m2/korter.

Toon mõned näited. Tartus Tammelinnas ja Tähtveres kui aedlinliku iseloomuga suure haljastuse osakaaluga piirkonnas peab koormusindeks olema korteri kohta vähemalt 400 m² (Viimsi vald peaks just siit võtma eeskuju planeeringute kinnitamise juures).

Kiili vallas on uute korterelamute puhul valdavalt lubatud > 400 m²/korter.

Saue vallas peab uute rida- ja korterelamukruntide koormusindeks üldjuhul olema 400-800. Koostatavas Nõmme linnaosa üldplaneeringus on korterelamukruntide koormusindeks (KKKI) on 400. Väikeelamute alal lausa 600. Suurim lubatud korterite arv ühe korterelamu kohta on 12.

Laivi detailplaneering muudab kehtivat Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut.

* Korterelamukrundi koormusindeks on korterelamu  krundipinna suhe korterite arvu. Koormusindeksi kaudu antakse minimaalne lubatud krundipind korterelamu korteri kohta (toimetuse märkus).

Tunnusfoto: Haabneeme rand Kaluri tee pikendusel (Google Street View).

Aivar Lääne on Viimsi elanik.

 Loe samal teemal:

Haabneeme rannarajooni ehitatav korterelamu kergitab küsimusi”

Viimsi Uudised

Jaga: