Jaak Sepp: keskkonnaküsimustes on kõige usaldusväärsem Rannarahva ja Kogukondade Liit

Randvere küla elanik ja tehnovõrkude insener Jaak Sepp (Kogukondade Viimsi) peab oluliseks, et keskkonna küsimustes vaadatakse ka valimisprogramme esitanute liitude ja parteide tegelikke tegevusi.

Olen jäginud Viimsis toimuvat pikalt ja põhjalikult. Enne valimisi lubavad kõik kandidaadid hoida meie metsi ja mererandu. Aga pärast valimisi on ikka jaj älle hakanud toimuma kinnisvaraarendused, mis on aset leidnud metsade mahavõtmise või rannaäärsete kallasradade õgvendamise arvel.

Kõige tõsisemalt on viimastel aastatel Viimsis keskkonnaküsimustega tegelenud Kogukondade Viimsi esindajad nii volikogus (Ivo Rull, Ants Erm) kui külaseltsides (Andres Jaanus). Tubli on olnud ka ainus valimisliidu Rannarahvas esindaja volikogus Raivo Kaare, keda külavanematena on toetanud ka Ants-Hembo Lindemann (Kelvingi) või Andrus Pihel (Muuga).

Mul on valijatele hea uudis – Kogukondade Viimsi ja Rannarahvas on nendeks valimisteks oma jõud ühendanud ning lähevad kampaaniat tegema Rannarahva ja Kogukondade Liiduna.

Ametlikult oleme me kõik nimekirjas, mille nimeks on valimisliit Kogukondade Viimsi.

Meie programmi keskkonna osa sisladab muuhulgas järgmisi põhimõtteid:

 • Järgime üldplaneeringutes kehtestatud piiranguid ning peatame arendusprojektid, mis neid kokkuleppeid rikuvad.
 • Peatame hiiliva ehitustegevuse Viimsi rohealadel.
 • Alustame uuesti Haabneeme üldplaneering koostamist nõnda, et kohe planeerimisprotsessi algfaasis oleks kogukond sisulise osapoolena kaasatud.
 • Kehtestame planeeringud, mis võimaldavad Haabneeme keskusesse inimsõbraliku ja atraktiivse avaliku ruumi loomist ning alustame selle väljaehitamist
 • Vaatame üle maastikukaitsealade kaitse-eeskirjad ning muudame need vajadusel rangemaks.
 • Me ei algata ranna ehituskeeluvööndi vähendamist taotlevaid detailplaneeringuid.
 • Väärtustame Viimsi säilinud avamaastikke (nt. rannaniite taastades).
 • Likvideerime ebaseaduslikud tõkked kallasraja jalgsi vabaks kasutamiseks. Eraldame vahendeid kallasradade raskesti läbitavatele lõikudele läbipääsu hõlbustavate vahendite (purded, trepid jmt) lisamiseks.
 • Viimsi põhjaveevarude kaitsmiseks seisame valla pädevuses olevate vahenditega vastu Tallinn-Helsingi tunneli võimalikule lahendusele, mis lõikab läbi põhjavee horisondi Viimsi poolsaare all.
 • Jälgime tähelepanelikult Muuga sadamast lähtuvaid keskkonnariske ja teeme kõik Viimsi vallast sõltuva nende maandamiseks.
 • Teeme lõpuks ometi valmis Tammede pargi, mida tänased võimulolijad lubasid teha juba aastaks 2018.

Valijad võiva olla kindlad, et meie kandidaadid hakkavad piisavalt tugeva mandaadi saamisel ka nende küsimustega reaalselt tegelema. Sest kõik meie inimesed on neid asju sisuliselt juba ammu taotlenud.

Võimul olevad parteid ajavad mullijuttu

Ka Viimsis pikalt võimul olnud parteide suurlubadused on keskkonnasääst, arenduste piiramine ning elanikkonna juurdekasvu kontrolli all hoidmine.

Mis tegelikult toimub? Keskkonnasäästu parim negatiivne näide proportsionaalsuset on Reformierakonna suurtoetajaga seotud Tammelaane arenduse jõuline läbisurumine. Mida ei heiduta ei kohtuvaidlused ega kohaliku kogukonna vastuseis: 9 eramu nimel hävitatakse 5,2 ha põlismetsa koos sinna juurde kuuluva ökosüsteemiga.

Arendusi ning elanikkonna juurdekasvu on lubatud piirata, tegelikkus on aga hoopis midagi muud. Ametlik valla väljatöötatud arengukava kuni aastani 2025 näitab oodatava tulumaksu tõusu 27,23 miljonilt eurolt 37,37 miljoni euroni. Mille arvelt see peaks veel tulema kui mitte elanike arvu kasvu pealt?! Selle numbri taga peituv on jahmatav –  kui arvestada SKT tõusuks 2,5%aastas, siis peaks 2025. aastaks Viimsisse lisanduma uut 5000 maksumaksjat. Mis mis kordajaga 2,2 ülalpeetavate suhtes teeks umbes 12 000 uut Viimsi valla elanikku.

Antud arengukava on valla kodulehel kõigile loetav ja jääb täiesti arusaamatuks selliste plaanide kavandamine, mis on keskkonna ja vallarahva suhtes täiesti vastutustundetu.

Just seetõttu kutsun valijaid toetama keskkonna teemal sisulisi väärtusi kaitsvaid kogukonna esindajaid, mitte rohelist mullijuttu ajavaid parteipoliitikuid.

Loe samal teemal:

REPLIIK: refide valimisprogramm eeldab viimsilastelt haugimälu“

Viimsi Uudised

Jaga: