VANA VASK: Haabneeme surfiklubi saaga ehk vallavõimu kulukas, ent edutu võitlus kogukonnaga

Vana Vask on rubriik, milles meenutatakse viimsilastele erinevaid uudiseid Viimsi vallas varem toimunust.

2022. aasta  juuni alguses viidi Vahtra tee pikenduselt Haabneeme rannas ära sinna vallavõimu aktiivsel vusserdamisel rajatud FanSurf surfiklubi hoone.

Meenutame meie lugejatele antud saaga olulisemaid  arenguid, mis esmakordselt ilmusid Viimsi Uudistes 10. juunil 2022.

 • 23. märtsil 2019 otsustas Viimsi volikogu anda Haabneeme ranna-ala kinnistu osalises kasutuseks Fan  Surfiklubi MTÜ-le surfikooli rajamiseks.
 • 24. märtsil esitas Vahtra tee elanik Rein Seppel e-postiga vallavolikogule vaide. Hoolsa inimesena viis ta selle ka järgmisel päeval paberil vallamajja ning registreeris vaide üleandmise. Hilisematel kohtumistel vallavõimu esindajatega ning menetluslikes toimingutes osutus see käik oluliseks, sest esmalt püüdsid vallaametnikud vaide olemasolu mitte tunnistada.
 • Vaides tuuakse välja, et surfiklubi on kavas ehitada gaasitrassi ehituskeeluvööndisse ning et kohalikel elanikel on sellele pakkuda välja alternatiivne koht Haabneeme rannas paarsada meetrit Rohuneeme suunas.
 • Aprillis 2019 viidi Vahtra tee elanike hulgas omaalgatuslik küsitlus saamaks teada üldist arvamust surfiklubi ja parkla asjus. Ühtegi surfiklubi ja parkla rajamist pooldavat arvamust ei olnud.
 • Rein Seppeli vaie oli esimest korda Viimsi volikogus arutlusel mais 2019 ning siis lükati selle arutelu edasi, et volikogu liikmed saaksid käia kohapeal olukorraga tutvumas.
 • 18. juuni 2019 volikogu istungile esitas volikogu esimees Taavi Kotka eelnõu jätta Rein Seppeli vaie rahuldamata. Volikogu istungil toetasid vaide rahuldamist Ants Erm ja Ivo Rull, erapooletud olid Madis Saretok ja Oliver Liidemann ning vaide rahuldamata jätmise poolt hääletasid Riina Aasma, Tanel Einaste, Kristjan Jõekalda, Raivo Kaare, Siim Kallas, Urve Palo, Priit Robas, Aivar Sõerd, Oksana Šelenjova, Taavi KotkaRaimo Tann ja Jan Trei.
 • Veebruaris 2020 alustati gaasitrassi ehituskeelevööndis töid surfiklubi rajamiseks.
 • Aprillis 2020 esitas Vahtra tee elanik Indrek Pappel Viimsi vallavalitsusele vaide surfiklubile väljastatud ehitusloa suhtes.
 • Mais 2020 jättis Viimsi vallavalitsus Indrek Pappeli vaide rahuldamata.
 • Juunis 2020 väljastas Viimsi vallavalitsus surfiklubi ajutisele hoonele kasutusloa kuni aastani 2025.
 • Juunis 2020 esitas Indrek Pappel Tallinna Halduskohtule kaebuse, millega soovis Viimsi vallavalitsuse poolt surfiklubile väljastatud kasutusloa tühistamist.
 • Suvel 2020 alustas Haabneeme rannas tegevust FanSurf surfikool ning klubi.
 • Novembris 2020 rahuldas Tallinna Halduskohus Indrek Pappeli kaebuse. Samal kuul esitas Viimsi vallavalitsus Tallinna Halduskohtu otsusele apellatsioonikaebuse ringkonnakohtule.
 • Tallinna Ringkonnakohus jättis Viimsi vallavalitsuse apellatsiooni rahuldamata ning Riigikohus ei võtnud Viimsi vallavalitsuse kassatsioonikaebust menetlusse.
 • Seega veebruaris 2022 jõustus lõplikult otsus, millega rahuldatakse Indrek Pappeli kaebus surfiklubile väljastatud kasutusloa tühistamiseks.
 • Märtsis 2022 teatas abivallavanem Alar Mik, et surfiklubi kohtuvaidluse menetluskulud olid vallale kokku 9 665 eurot (sh riigilõivud ja välja mõistetud kohtukulud).
 • Mais 2022 tuletati Viimsi Uudistes Alar Mikule meelde, et ebaseaduslikult gaasitrassi kaitsevööndisse rajatud surfiklubi tuleb sealt ära viia.
 • Juunis 2022 on plats taas puhas.

Loe samal teemal:

REPLIIK: vallavalitsus ei soovi täita Riigikohtu otsust?!”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: