IVO RULL: elumajade naabrusse jäätmejaama rajamine on lubamatu

13. veebruaril algatas Viimsi vallavolikogu detailplaneeringu, millega soovitakse rajada jäätmejaam Reinu tee 8a ridaelamutest vähem kui 100 meetri kaugusele.

Selle detailplaneeringu algatamise poolt olid 13 koalitsiooni kuuluvat volikogu liiget ja vastu 5 opositsiooni esindajat. Kaks volikogu liiget jäid erapooletuks.

12. märtsil andsin Viimsi vallavolikogu istungil abivallavanem Alar Mikule (Reformierakond) üle petitsioonile “Ei jäätmejaamale elumajade läheduses” 31 päeva jooksul kogutud 307 allkirja.

Toon järgnevalt välja peamised argumendid, miks tuleks jäätmejaama rajamise detailplaneeringu menetlus lõpetada ilma antud planeeringut kehtestamata.

Esiteks on selle vallale olulise detailplaneeringu ettevalmistused toimunud varajatult ning Viimsi kogukondi kaasamata. Tõsiasi, et antud piirkond on eelnevalt lühidalt jäätmejaamana sisse kirjutatud valla arengukavade mahukatesse materjalidesse, ei tähenda veel avalikustamist. Sisuliselt said Reinu 8a ridaelamute ning planeeringuala läheduse olevate Käbi ja Pähkli tee eramajade omanikud planeeritavast jäätmejaamast teada alles tänavu veebruari alguses sotsiaalmeedias ning Viimsi Uudistes ilmunud materjalidest. Reinu tee ridaelamustesse boksid ostnud pered tegid seda teadmises, et nüüd jäätmejaamale planeeritavale alale tuleb hoopiski lasteaed ning skatepark.

Mitte mingisugust kogukonna kaasamist enne detailplaneeringu algatamist ei toimunud. Viimsi Teatajas ilmus esimene jäätmejaama planeeringut tutvustav artikkel alles 23. veebruaril k.a.

Teiseks sisaldab nii detailplaneeringu algatamise otsus kui seda saatev kommunikatsioon olulises mahus määratlustega manipuleerimist. Ohtrasõnaliselt rõhutatakse, et jäätmejaama territoorimile tuleb ka ringmajanduskeskus ning püütakse seeläbi kogu jäätmejaama rajamise plaani serveerida kui ringmajanduskeskuse rajamise kava. Tegelikult on siiski tegemist kavaga rajada esimeses etapis jäätmejaam. Alles millalgi hiljem teises etapis on sinna kavas püstitada ka üks hoone, milles hakkaks toimuma ringmajanduslik tegevus.

Viimsi valla 2024. aasta eelarves on selgesõnaliselt planeeritud raha jäätmejaama projekteerimiseks ning detailplaneeringu menetluseks. Sisulise ringmajanduskeskuse planeering tähendaks normatiivselt hoopis teistsugust lähenemist ning märkimisväärselt suuremaid investeeringuid, kui seda hõlmab praegu algatatud detailplaneering.

Kolmandaks on jäätmejaama paigutamine Pringi ja Püünsi küla piirile kogu valla vaates logistiliselt küsitav. See tähendab, et näiteks Haabneeme elanikud peavad esmalt äraantavad jäätmed oma eraautodega transportima Viimsi poolsaare tipu poole. Kuskohast need siis pärast sorteerimist viiakse veoautodega poolsaarelt minema.

“Logistiliselt otstarbekam oleks Viimsi vallal rajada jäätmejaam valla mandriosa piirimaile, kus leidub ka mitmeid elamuehitusega hõlmamata maatulundusmaid.”

Kahtlemata tekitab jäätmete edasi ja tagasi vedu suurema liikluskoormuse valla teedele, emiteeritakse märkimisväärses koguses heitgaase ning tekitatakse teedega piirnevate majade elanikele täiendavat müra. Logistiliselt otstarbekam oleks Viimsi vallal rajada jäätmejaam valla mandriosa piirimaile, kus leidub ka mitmeid elamuehitusega hõlmamata maatulundusmaid.

Kokkuvõttes tuleb Viimsi vallavalitsusel arvestada võimalusega, et lisaks märkimisväärsele avalikule protestile jäätmejaama rajamise plaanide suhtes elumajade naabrusse võivad tekkida ka juriidilised vaidlustused.

Viimsi vallavalitsusel on varasematest aastatest olemas kogemused, et näiteks surfiklubi rajamine ranna ehituskeeluvööndisse, kaubandusekeskuse planeering maastikukaitsealale või eramute planeering ulukite rohekoridori on lõppenud nende otsuste kohtute poolt tühistamisega. Eelviidatud kohtumenetlused on olnud Viimsi maksumaksjatel väga kulukad ning kogukonnale demoraliseerivad.

Leian, et veel pole hilja vältida protsessi, mis võiks tekitada olukorra, kus Viimsis puudub mõnda aega toimiv jäätmekeskus. Viimsi vallavalitsusel tuleb kogukonda kaasates leida nii jäätmejaamale kui ringmajanduskeskusele neile sobilik koht, mis oleks eemal elumajadest ning asuks logistiliselt optimaalses piirkonnas.

Ivo Rull on Viimsi vallavolikogu liige (Kogukondade Viimsi)

***

Autor pakkus esmalt käesolevat kommentaari avaldamiseks valla infolehele Viimsi Teataja. Paraku lükkas Viimsi Teataja toimetaja ning valla avalike suhte töötaja Jane Saks artikli tagasi järgmise põhjendusega: “Viimsi Teataja on valla infoleht, mille esmane eesmärk on vallaelanike informeerimine. Lehe maht on piiratud ja hetkel ei ole meil seda artiklit võimalik töösse võtta.“

Tunnuspilt: vaade jäätmejaamaks planeeritud alalt Reinu tee 8a ridaelamutele.

Loe samal teemal:

SUUR LUGU: Reformierakonna, Eesti 200, Keskerakonna ja sotside häältega surutakse jäätmejaama elumajade naabrusse”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: