Leppneeme kogukond on sadama lähistele planeeritava karvaniparkla vastu

Viimsi vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni 1. oktoobri istungil arutati detailplaneeringut Leppneeme sadama lähistele karavaniparkla rajamiseks.

Tegemist on Leppneeme külas kinnistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme Sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringuga.

Juba 12. juunil 2018. aastal saatis Leppneeme külavanem Heidy Rebane pöördumise vallavolikogu esimees Taavi Kotkale ja vallavanem Siim Kallasele, milles tõi välja 22 külaelaniku vastuargumendid sadama lähistele karvaniparkla rajamisele.

Peamised vastuargumendid karvaniparkla rajamise vastu olid:

  • arendaja ei ole suutnud näha arendustega kavandatud tegevuste kaasnevate vahetut ja kaudset ühismõju Leppneeme küla looduskeskkonnale, teedele, inimeste heaolule ja varale;
  • arendustega sisuliselt kavandatakse kahe kõrvuti asuva Jaani ja Lännemäe lahe (milles vahel asub Leppneeme sadam)  süvendamine, täitmine, kaldakaitsete, muulide, uute parkimisalade, hoonete ja erinevate betoonrajatiste  rajamine;
  • eelnevaga kaasneb ranna, kalda  ning roostiku hävitamine ja millega rikutakse kogu olemasolev lokaalne ökosüsteem.

Täiendavalt saatsid Heidy Rebane ja Lembi Lõugas oma arvamuse detailplaneeringu esiikslahenduse kohta vallavalitsusele tänavu 13. mail. Selles arvamuses korrati, et Leppneeme küla kogukond on vastu karavanautode parkla väljaehitamiseks ja juurdepääsutee servituudi määramiseks. Samuti on kogukond vastu ranna ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemisele.

 

Keskkonna- ja heakorrakomisjonis toimunud artelul toodi täiendavalt välja, et Leppneeme sadama piirkonnas tuleb lahendada ka suvine parkimisprobleem ning kaasata sellesse nii külakogukond kui sadama kinnistu piirinaabrid.

Väljavõte 1. oktoobri keskkonna- ja heakorrakomisjoni protokollist:

„Ettekandega esineb Piret Kõo. Vt. lisa koosoleku materjalidest. I. Rulli arvates on liikluskoormuse argument tõsine probleem – juba praegu probleem suvisel ajal parkimisega sadama pisikeses parklas ja sadamasse viival teel. Miks ei ole planeeringu tegija vallale pakkunud täiendavat parkimisala? V. Kahro lisab, et Leppneeme sadama detailplaneering pooleli, see on ka võimalus parklakohti juurde saada. M. Kruusmägi ettepanek on oodata ära antud kinnistu uue naabri plaanid ja siis edasi liikuda. I.Rull küsib, kas vallapoolne õigustatud ootus poleks parklakohti küsida? M. Kruusmägi nõustub sellega. E. Sau teeb ettepaneku kinnistuomanikele ettepanek teha uute piirinaabritega kahasse karavaniparkla luua. R. Kaare arvates tuleb külaseltsid ka kaasata. M. Kruusmägi sõnul on juba kaasatud.“

 

Keskkonna- ja heakorrakomisjonis toimunud arutelu oli informatiivse iseloomuga, otsuseid selles päevakorrapunktis ei tehtud.

13. novembril 2019 algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse volikogu saalis Leppneeme küla, kinnistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme Sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 10.04.2018 otsusega nr 27) eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Viimsi Uudised

Jaga: