Miks Märt Vooglaid ründab revisjonikomisjoni esimeest?

16. juuni volikogu istungil luges Märt Vooglaid ette umbusaldusavalduse volikogu revisjonikomisjoni esimees Ants Ermile.

Vooglaidi hinnangul pole Erm revisjonikomisjoni töö juhtimisega hakkama saanud.

Samas Vooglaid, kelle volitused revisjonikomisjoni liikmena lõppesid tänavu kevadel, pole ise viimasel aruandeaastal revisjonikomisjoni koosolekutel kordagi osalenud.

Ants Erm esitas 16. juuni volikogu päevakorda kinnitamiseks nii revisjonikomisjoni möödunud aasta aruande kui uue aruandeaasta tööplaani. Märt Vooglaidi ettepanekul hääletati nende dokumentide arutelu päevakorrast välja.

Ilmselt võis Vooglaidi kui Viimsi tänase võimuliidu üht juhtfiguuri ajendada Ermi umbusaldamist algatama viimase koostatud komisjoni tööplaan, mis on allpool ära toodud tervikuna:

Revisjonikomisjoni tööplaan 2020/2021

 

Nr. Teema Tähtaeg
1 Viimsi vallavolikogu otsuste täitmise kontroll. 2020/2021 vajadusel
2 Vaadata üle vallakodanikelt ametnike tegevuse kohta tulnud pretensioonid ja anda hinnang. 2020/2021 pretsedendipõhine
3 Jälgida discgolfi raja (Linnakumetsa kinnistu) ümbruse keskkonnaseisundit. Jooksvalt
4 Revisjonikomisjoni  poolt  2018/2020tehtud otsuste ja ettepanekute täitmise kontroll. 2020 IV kvartal
5 AS R.K. Sport (või järgmiste valdajate) kasutusvalduses olevate kinnistutega seotud arengute jälgimine. Jooksvalt
6 Aastatel 2017 – 2019 vallaajalehe Viimsi Teataja trükitööde, levi, foto- ja videotööde hangete läbiviimise ning kaasautorite honoreerimise ülevaatamine tehtud kulutuste põhjendatuse ning avatud konkurentsi vaates. 2020 III kvartal
7 Ülevaade arendajate poolt valla suhtes võetud kohustuste täitmisest. Kes tegeleb jälgimisega? Kui palju on laekunud vahendeid valla eelarvesse? 2020 III kvartal
8 Kontrollida valla hankeplaani täitmist aastatel 2017-2019. 2020 IV kvartal
9 Viia läbi Viimsi Halduse kinnisvara inventuur, vaadata üle kasutusload ja ostu-müügi tehingud alates 100 000 eurost, samuti 2019 ja 2020 aastal kehtinud töölepingud ja töövõtulepingud. 2021 I kvartal
10 Ülevaade 2019. ja 2020 aastal lõppenud kohtuasjadest, milles Viimsi vald on olnud kaebaja või vastustaja, hageja või kostja”. 2021 II kvartal
11 Valla 2020. aasta majandusaasta aruande läbivaatamine ja hinnangu andmine,  hinnangu andmine audiitori tööle. 2021 II kvartal

Nagu tööplaanist nähtub, on Ants Ermil olemas väga konkreetne nägemus, milliseid Viimsi valla akuutseid tegevusi peaks revisjonikomisjon oma selle koosseisu viimasel tööaastal tegema.

Eriti suurt ärevust võis tekitada tänastes võimuliidu liikmetes Ermi plaan koostada ülevaade 2019. ja 2020. aastal lõppenud kohtuasjadest, milles Viimsi vald on olnud kaebaja või vastustaja, hageja või kostja.

Ainukese opositsiooni kuuluva revisjonikomisjoni liikmena on Ants Erm olnud aktiivne ja tõhus komisjoni töö juhtimisel 2,5 aasta vältel.

16. juunil volikogu oli päevakorda oli esitatud revisjonikomisjoni töö 2019/2020 tegevusaruanne. Sellest nähtub, et aruandlusaasta jooksul peetud viiel töökoosolekul on revisjonikomisjon käsitlenud muuhulgas Prangli sadamakuuri teemat. Samuti korduvalt ja väga põhjalikult arutatud Viimsi Vee ning Viimsi Halduse hankeid ja töölepinguid,

Märt Vooglaidi algatatud umbusaldusavaldusele on alla kirjutanud Valdur Kahro, Raimo Tann, Urve Palo, Priit Robas ja Jan Trei. Umbusaldusavaldust hakatakse hääletama 25. augustile planeeritud volikogu istungil.

Ants Erm kinnitas Viimsi Uudistele, et on andnud komisjoni esimehena “parima, mida seadus ja komisjoni koosseis on võimaldanud.“

Hetkel on revisjonikomisjoni koosseis järgmine: Ants Erm (esimees), Raivo Kaare (aseesimees) ning liikmed Madis Saretok ja Raimo Tann.

Laialt levinud poliitilise tava kohaselt volitatakse Eesti omavalitsustes revisjonikomisjoni juhtima opositsiooni kuuluv saadik.

Tunnuspilt: kuvatõmmis Eesti Päevalehe veebist.

Viimsi Uudised

Jaga: