Ülevaade Viimsi kaasava eelarve korrast

Volikogu hääletab 22. septembril eelnõu, mis vormistab Kogukondade Viimsi esindajate poolt möödunud aasta lõpus tehtud ettepaneku hakata ka Viimsis rakendama kaasavat eelarvet.

Toome allpool ära olulisemad punktid Viimsis kehtima hakkavast kaasava eelarve korrast.

 • Kaasava eelarve objektiks on Viimsi vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 • Kaasava eelarve suuruseks eelarveaastal on 50 000 eurot.
 • Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada igaüks.
 • Ideid esitatakse vallavalitsusele ajavahemikul 15.- 31. oktoobrini vallavalitsuse poolt teavitatud infokanalite vahendusel.
 • Idee peab sisaldama:
 • esitaja nime ja kontaktandmeid;
 • nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);
 • idee kirjeldust, eesmärki, olulisust valla jaoks ja investeeringu puhul planeeritavat asukohta;
 • idee elluviimise kirjeldust;
 • sihtrühma;
 • hinnangulist maksumust;
 • võimalusel ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).
 • Idee peab olema elluviidav ühe eelarveaasta jooksul.
 • Ideid hindab vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon.
 • Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse valla infokanalites.
 • Hindamise läbinud ideed pannakse rahvahääletusele.
 • Hääletusel võivad osaleda vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Viimsi vald.
 • Igal isikul on hääletamisel kolm hääl.
 • Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse reastumise järjekord liisu heitmisega.
 • Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee viiakse ellu Viimsi valla kaasava eelarve  summast.
 • Kui elluviidava idee maksumus on väiksem kui kaasava eelarve suuruseks määratud summa, kuulub elluviimisele ka moodustatud paremusjärjestuses järgmine enim hääli saanud idee, mis mahub nimetatud rahaliste vahendite sisse.
 • 2020. aasta kaasava eelarve vahendeid võib ideede elluviimiseks kasutada kuni 2021.aasta lõpuni.

Loe samal teemal:

„Ivo Rull: kaasav eelarve tugevdab kogukonnatunnet“

Viimsi Uudised

Jaga: