Valdur Kahro pääses Rohuneemes ehitusloata sadama rajamise eest sümboolse trahviga

Aprillikuu alguses tegi Viimsi valla järelevalve osakond kokkuleppe korras rahatrahvi Valdur Kahrole, kes tegeles Rohuneemes merre sadama ehitamisega omamata selleks luba.

Ehitusseadustiku rikkumise eest 500-eurose trahvi määramine Viimsi volikogu liikmele, muuhulgas ka keskkonnakomisjoni liikmele ning Reformierakonda kuuluvale Valdur Kahrole päästis viimase tegelikult suuremast menetlusest.

Viimsi valla järelevalveinspektor Raido Kübarsepp tuvastas 18. veebruaril Rohuneeme külas Sääre rannaalale ehitatud lainemurdja ehitusaluse pinnaga üle 200 m², millel puudus ehitusregistri järgne ehitusluba. Kõnealune Sääre rannaala kinnistu piirneb Valdur Kahrole kuuluva kinnistuga ja on kinnistusregistris määramata sihtotstarbega maa, mille omand „on täpsustamisel”. Tegelikult peaks praegu tegemist olema riigimaaga, mis on määratud veekogu avaliku kasutamisega kallasrajaks.

Sümboolne trahv ebaseadusliku ehituse eest

Kohtuvälise kiirmenetluse otsus kannab 7. aprilli kuupäeva. Tegelikult tegi Viimsi vallavalitsuse järelevalveinspetor juba 18. märtsil Valdur Kahrole ettekirjutuse Sääre rannaalale ehitusloata lainemurdja ja alustatud kaldakindlustuse rajamise eest, millega kohustas Kahrot peatama tegevus ebaseaduslike ehitiste rajamisel. Niisiis ei tohi kõnealusel kinnistul mingeid töid jätkata, kuni Viimsi vallavalitsusega pole kooskõlastatud kasutusteatis, vald pole väljastanud ehitusluba või otsustanud ehitiste lammutamise. Vastasel juhul ähvardab tööde teostajat 640 euro suuruse sunniraha nõude.

Kolm nädalat hiljem otsustas Viimsi vallavalitsus kohtuvälise menetleja kohustes määrata Valdur Kahrole rahatrahvi 125 trahviühiku ulatuses ehk 500 eurot (42% maksimaalsest määrast) ehitusseadustiku § 12 järgi.

Kahro ehitustegevusel Rohuneemes oma koduga piirneval mererannal on pilku peal hoidnud ka keskkonnainspektsioon (KKI). Inspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul on kinnitanud, et inspektsioonile on tulnud Viimsi Rohuneeme juhtumi kohta kaebusi.

KKI inspektorid on käinud Viimsis Sääre kinnistul kolm korda olukorda kontrollimas. Kõigepealt tuli kaebus, et ekskavaator toimetab rannas. Inspektorid kontrollisid 20. märtsil ja tol hetkel paigutas kopp muuli peal kive ringi. Tööde organisaatorile Valdur Kahrole öeldi, et tahkete ainete vette uputamiseks on vajalik vee erikasutusluba. Kahro sõnul oli ta edastanud lisaandmed detailplaneeringu kohta valda ning kokku leppinud kohtumise keskkonnaametiga veeloa osas. KKI asus asjaolusid selgitama, sh saadeti valda järelpärimine.

3. aprillil tuli uus kaebus, et Kahro on kaevanud üles kallasraja ja veab kinnistult pinnast minema. Kontrollimisel selgus, et vahepeal oli Kahro Sääre ranna kinnistul eemaldanud pinnast ja asunud seda ära vedama. KKI inspektorid koostasid Kahrole kirjaliku ettekirjutuse koos korraldusega tegevus koheselt peatada.

Selgus, et samal ajal oli kohalik omavalitsus juba menetlused läbi viinud – teinud 18. märtsil ettekirjutuse ja 7. aprillil väärteoasjas kiirmenetluse otsuse. Kahro seda KKI inspektoritele ei maininud.

Kuna Viimsi vallavalitsus oli juba menetlused lõpule viinud, siis topelt KKI asja enam menetlema ei hakanud.

FOTO/KAART: Rohuneeme poolsaarel asuva kinnistu asukoht ortofotol, kus toimus ebaseaduslik lainemurdja ehitamine, mille eest Viimsi vallavalitsus 500 euro suuruse trahvi määras.

Allikas: Maa-amet

Loe samal teemal:

„Volikogu keskkonnakomisjon siiski arutas Valdur Kahro väärtegu“

„Keskkonnakomisjoni liige Valdur Kahro sai 500-eurose trahvi“

„Valdur Kahro lõpetas kallasraja sulgemise järelevalvemenetluse käigus“

Viimsi Uudised

Jaga: