Võimuliidu esindajad volikogu keskkonnakomisjonis muutsid meelt

Viimsi võimuliitu kuulvad keskkonnakomisjoni liikmed tegid kannapöörde Riigikogus algatatud SE 483 suhtes.

Möödunud aasta 2. detsembril toimunud komisjoni istungil käisid Andres Jaanus ja Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) välja ettepaneku ülejäänud komisjoni liikmetele. Ettepaneku kohaselt kujundanuks Viimsi volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjon omapoolse tauniva seisukoha Riigikogu menetluses oleva SE 483 suhtes. Teadupärast on tegemist tänavu novembris algatatud eelnõuga, mis vähendaks mereranda ehitamise keelu vööndit 20 meetrini rannajoonest.

Toonasel komisjoni istungil ütles Mati Mätlik (Eesti 200), et tema ja tema erakond ei poolda seda eelnõu. Valter Puuström (Vali Viimsi) samuti ei toetanud nii rannaäärde ehitamist. Ilja Ban (Keskerakond) ja Darvy Kõdar (Isamaa) nõustusid eelkõnelejatega. Riina Quak (Reformierakond) ei pooldanud eelnõu ja Tanel Einaste (Reformierakond) ütles, et eelnõu teeb ettevaatlikuks ja ta ei toeta seda sellisel kujul.

Eelnevast lähtuvalt valmistasid Andres Jaanus ja Ivo Rull 6. jaanuari volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosolekule ette järgneva pöördumise eelnõu.

„PROJEKT

  1. jaanuar 2022

Riigikogu keskkonnakomisjonile

Viimsi Vallavolikogu keskkonna- ja  heakorrakomisjoni seisukoht SE 483 suhtes

Viimsi Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjon (edaspidi: Komisjon) otsustas kujundada oma seisukoha Riigikogu menetluses oleva SE 483 suhtes. Peame oma seisukoha esitamist vajalikus, kuna antud eelnõu seaduseks saamisega kaasneksid olulised keskkonnamõjud nii Viimsi valla mandriosa kui saarte rannikualadele.

Komisjon leiab, et eelnõu sisaldab mitmeid ohte Viimsi vallas veel säilinud looduslike randade miljööväärtustele. Aheneksid juba praegu probleemne ligipääs rannaaladele ja  seadusega ettenähtud kallasraja kasutamise õigus.

Eelnõu seadustamise korral kasvaks Komisjoni hinnangul märkimisväärselt surve ehitada erinevaid hooneid (mis võivad olla ka juriidiliselt vormistatud „paadikuurideks“ või „võrgukuurideks“) praegustele valla rannikualadele.

Sellise ehitustegevuse realiseerumisel väheneksid Viimsi vallas looduslikud ja ehitustegevusest puutumatud rannaalad. Kuna lisaks laialdasele tiheasustusele valla mandriosa rannaala piires ümbritseb inimasustus Viimsi poolsaart valdavas osas ka mandripoolsest küljest, muutuks mererand kui ulukitele oluline ühendustee poolsaarele ja sealt välja praktiliselt läbipääsmatuks. Samuti väheneks rannaalade atraktiivsus lindude elu- ja peatuspaikadena.  

Komisjoni seisukoht on, et SE 483 tuleks esimesel lugemisel tagasi lükata, kuna see sisaldab endas mitmeid riske ja ohte Viimsi valla ja sarnaste tihedama asustusega piirkondade looduslikele rannaaladele.

Lugupidamisega,

Tanel Einaste,

Viimsi Vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimees“

6. jaanuaril oli aga volikogu keskkonnakomisjoni võimuliitu kuuluvate liikmete suhtumine hoopis teine. Tanel Einaste väljendas seisukohta, et volikogu keskonnakomisjonil pole alust antud pöördumist teha. Valter Puuström arvas, et pöördumise tegemisega ei peaks kiirustama. Mati Mätlik ütles esmalt, et see pöördumine tuleks edasi suunata Viimsi volikogu istungile, kus see saaks pärast arutelu suurema kaalu. Paraku keskkonnakomisjoni koosoleku lõpus, kui Ivo Rull tegi ettepaneku hääletada, kas pöördumise projekt saata edasi volikokku aruteluks, hääletas Mati Mätlik oma algsele ettepanekule vastu.

Vastu hääletasid veel Tanel Einaste, Riina Quak ja Darvy Kõdar. Valter Puustöm jäi erapooletuks. Poolt olid Andres Jaanus ja Ivo Rull. Koosolekul ei osalenud Ilja Ban.

Seega jäi pöördumise tekst komisjoni poolt nö ootele. Kas ja kuidas sellega edasi minnakse, saavad viimsilased teada pärast 8. veebruaril toimuvat keskkonnakomisjoni istungit.

Loe samal teemal:

Viimsi volikogu keskkonnakomisjon kujundab ranna ehituskeelu vööndit vähendava eelnõu suhtes seisukoha”

Ranna ehituskeelu vööndi vähendamise eelnõu pälvib keskkonnaorganisatsioonide kriitikat”

Tunnusfoto: Tuulelipp Kalamees (Hansashop)

Viimsi Uudised

Jaga: