Rannarahva ja Kogukondade Liidu valimisprogramm

Rannarahva ja Kogukondade Liidu (valimisliit Kogukondade Viimsi) programm 17. oktoobri 2021 Viimsi vallavolikogu valimisteks.

Valimisliit Kogukondade Viimsi

Rannarahva ja Kogukondade Liit

Oleme tegutsenud alates 2017. aastast ning jäänud kindlaks nii oma vaadetele kui säilitanud tuumiku oma liikmeskonnast.

Kogukondade Viimsil on olnud kaks esindajat 21-liikmelises Viimsi volikogus, kes hoolimata absoluutses vähemuses olekust on suutnud:

 • muuta volikogu istungid veebi vahendusel avalikult jälgitavateks;
 • käivitanud Viimsi vallas kaasava eelarve menetluse;
 • algatanud esimesse klassi õppima asujate toetuse kahekordistamise;
 • esitanud kümneid arupärimisi;
 • avalikustanud ja selgitanud pidevalt viimsilastele nii volikogus kui vallavalitsuses toimuvat.

Valimisliitude Kogukondade Viimsi ja Rannarahvas ning opositsiooni liikme koostöö tulemusel on 2021. aasta sügiseks liidul volikogus juba 4 esindajat. See on märk meie heast ja tulemuslikust koostöövõimest.

Kogukondade Viimsi väärtused

 • Viimsi valda tuleb juhtida ausalt ja läbipaistvalt.
 • Lähtume mõtteviisist, et kodanike ja kogukondade soovidele tuleb ning saab leida parimad võimalikud lahendused ega lükka neid tagasi.
 • Viimsi metsad, loodulikud rannad ja miljööväärtuslikud alad peavad säilima. Viimsi loodust ja kultuuripärandit saab paremini kaitsta ühtses süsteemis.
 • Viimsi väärib märkimisväärselt paremini kavandatud avalikku ruumi.
 • Viimsilastel peab olema vaba ligipääs merele ning võimalus jalgsi takistusteta liikuda kallasradadel.
 • Viimsi elanikkond ei tohi kasvada liiga kiirelt ja liiga palju. Viimsi peab jääma aedlinlikuks asumite ühenduseks, mitte arenema city’ks.
 • Viimsi arengut puudutavates olulistes küsimustes (näiteks Haabneeme üldplaneering) peab kogukond olema kaasatud planeerimisprotsessi algfaasist alates ja pidevalt.
 • Kõik uusarendused peavad arvestama looduskeskkonna säilitamisega ning olema tasakaalustatud sotsiaaltaristuga.
 • Noortele peredele, eakatele ja erivajadustega viimsilastele tuleb olla toeks nii suunatud teenuste kui rahaliste toetustega.
 • Vallavolikogu ning vallavalitsuse liikmetega seotud firmad ei osale hea tava järgides valla avalikel hangetel.
 • Viimsi põhimäärus peab sätestama, et komisjonide moodustamisel järgitakse valimistulemustest lähtuvaid proportsioone erakondade ja valimisliitude esindajate kaasamisel.

Keskkond ja planeerimine

 • Järgime üldplaneeringutes kehtestatud piiranguid ning peatame arendusprojektid, mis neid kokkuleppeid rikuvad.
 • Rakendame tasakaalustatud metsapoliitikat. Teeme RMKga koostööd lähtudes heast metsamajandamise tavast ja kõrgendatud avaliku huviga metsade majandamise põhimõtetest.
 • Peatame hiiliva ehitustegevuse Viimsi rohealadel. Me ei algata ega võta menetlusse detailplaneeringuid, mis kahjustavad rohealasid ja puhvertsoone.
 • Alustame uuesti Haabneeme üldplaneeringu koostamist nõnda, et kohe planeerimisprotsessi algfaasis oleks kogukond sisulise osapoolena kaasatud.
 • Kehtestame planeeringud, mis võimaldavad Haabneeme keskusesse inimsõbraliku ja atraktiivse avaliku ruumi loomist ning alustame selle väljaehitamist
 • Vaatame üle maastikukaitsealade kaitse-eeskirjad ning muudame need vajadusel rangemaks.
 • Me ei algata ranna ehituskeeluvööndi vähendamist taotlevaid detailplaneeringuid.
 • Väärtustame Viimsi säilinud avamaastikke (nt. rannaniite taastades).
 • Likvideerime ebaseaduslikud tõkked kallasraja jalgsi vabaks kasutamiseks. Eraldame vahendeid kallasradade raskesti läbitavatele lõikudele läbipääsu hõlbustavate vahendite (purded, trepid jmt) lisamiseks.
 • Viimsi põhjaveevarude kaitsmiseks seisame valla pädevuses olevate vahenditega vastu Tallinn-Helsingi tunneli võimalikule lahendusele, mis lõikab läbi põhjavee horisondi Viimsi poolsaare all.
 • Jälgime tähelepanelikult Muuga sadamast lähtuvaid keskkonnariske ja teeme kõik Viimsi vallast sõltuva nende maandamiseks. Viime läbi vajalikud keskkonnauuringud.
 • Leiame osapooltega suheldes lahendused Miiduranna ja Haabneeme peremeheta gaasitrassidele,
 • Teeme lõpuks ometi valmis Tammede pargi, mida tänased võimulolijad lubasid teha juba aastaks 2018.
 • Viime lõpule juba hankena alustatud Tammneeme tee kergliiklustee rajamise, Randvere teelt kuni juba olemasoleva Leppneeme kergliiklusteeni.

Majandus ja ettevõtlus

 • Lõpetame vallale majanduslikult kahjulikud lepingud (nt raamatukogu diil).
 • Muudame valla äriühingute (Viimsi Haldus, AS Viimsi Vesi, Rannapere Pansionaat ja Rannarahva muuseum) tegevuse läbipaistvaks ning volikogu revisjonikomisjoni poolt kontrollitavaks. Muudame kõikide valla äriühingute töötajad ja neile makstavad tasud avalikuks.
 • Soodustame Viimsi avalikku ruumi rikastavat ning viimsilastele kohapealseid teenuseid pakkuvate väikeettevõtete tegevust erinevate maksuvabastustega (nt vabastused reklaamimaksust, teede ja tänavate sulgemise maksust, parkimistasudest).
 • Arendame Viimsi sadamaid lähtudes kogukonna huvidest ja vajadustest.
 • Koostöös Konkurentsiameti ja soojuse tootjaga vaatame üle kaugkütte hinnakujundamise metoodika. Tagame toasooja tootmise kõige soodsama energiakandja baasil. Valla energiaühiku hind ei tohiks ületada naaberomavalitsuste hindu.
 • Vaatame üle AS Viimsi Vesi tootmise sisendid, marginaalid ja tehnilised võimalused vee hinna alandamiseks. Vee-ettevõte peab tagama kehtivatele normidele ning nõuetele vastava vee tootmise ja edastamise, ettevõtte eesmärk ei tohi olla kogukonna kaudne maksustamine.
 • Võtame eesmärgiks tagada valla energia-ja veemajanduses keskkonnasäästlik areng ning CO2 emissiooni vähendamine.

Haridus

 • Koostöös Haridusministeeriumiga loome Viimsisse juurde gümnaasiumikohti. Kõigil Viimsi põhikooli lõpetajatel peab olema võimalus soovi korral jätkata õpinguid koduvallas.
 • Viimsis antav haridus peab olema parimal tasemel nii alg- ja põhikoolis kui gümnaasiumis. Soodustame heade õpetajate koolidesse tööle võtmist ning tööl hoidmist.
 • Soodustame tehnoloogiaõpet erineva tasandi Viimsi koolides.
 • Viime Viimsi koolides valikainete programmidesse loodusväärtuste hindamise ja biosfääri õpetuse, mille käigus saavad õpilased mitmekülgsed teadmised inimeste ja looduse vastastikustest mõjudest.
 • Tunnustame iga-aastaselt valla poolt parimaid Viimsi õpilasi ja õpetajaid.

Noored pered

 • Suurendame sünnitoetusi lähtuvalt elukallidust ning inflatsiooni mõõtvatest indeksitest.
 • Toetame kõikides Viimsi asumites laste mänguväljakute ning noorte vabaaja veetmise kohtade rajamist vastavalt kogukondade ettepanekutele.
 • Koostöös Viimsis tegutsevate spordi- ja vabaaja teenuste pakkujatega töötame välja peresõbralikud teenustepaketid.
 • Loome silmapaistvate noorte perede tunnustamisürituse.
 • Toetame laste terviselaagreid ülekaaluliste laste probleemide lahendamiseks.

Eakad ja puudega inimesed

 • Suurendame valla toimetulekutoetusi lähtuvalt elukallidust ning inflatsiooni mõõtvatest indeksitest.
 • Ehitame valda täisteenustega sotsiaalkeskuse ning kogukonnas elamise ja erihoolekandeteenust pakkuva hoolekandekeskuse(d).
 • Ehitame Rannapere pansionaadile uue kaasaegse hoone. Rannapere pansionaat peab jääma Viimsi valla haldusalasse.
 • Tunnustame iga-aastaselt Viimsi aktiivsemaid eakaid tänuürituste ja preemiatega.

Tervishoid

 • Arendame Viimsi perearstidele vajalike tingimusi.
 • Korraldame eakatele tasuta ja kiire transpordi perearsti keskustesse.
 • Taastame viimsilastele perearstikeskuse(d) poolsaare idaosas.
 • Tagame valla kaasrahastusel operatiivse kiirabiteenuse kättesaadavuse.
 • Toetame tervislikke eluviise inimese elukaare kõikides etappides, osaledes vastavates sotsiaalkampaaniates.
 • Suurendame toetusi erivajadustega inimestele.

Sport ja vaba aeg

 • Rajame Viimsisse külmutusseadmetega jääväljaku minimaalse suurusega 30 x 60 meetrit.
 • Koondame valla esindustiimid (jalgpall, korvpall, saalihoki, käsipall, võrkpall jt) ühtse katusbrändi alla, jättes võimaluse täiendavate sponsornimede jaoks. Ühtse esindustiimide katusbrändi alla koondunud võistkondade rahastamine toimuks valla poolt igal aastal kokkulepitava summaga, mille täpsem osapooltele jagamine jääb tiimide esindajate enda otsustada.
 • Arendame sporditurismi, tuues koostöös erialaliitudega Viimsisse atraktiivseid võistlusi erinevatel spordialadel.
 • Rajame igasse külla jõulinnakud.
 • Lõpetame lepingu Vimka mäepargi tänase operaatoriga, kes pakub vallakodanikele kallist teenust ning anname mäepargi opereerimise üle Viimsi Haldusele.
 • Arendame Viimsi Mõisapargi mänguväljakut, et sinna tekiks kasutusala ka 10+ noortele (lauatennis, male jmt).

Transport ja turvalisus

 • Tegeleme jooksvalt ja ennetavalt liiklusskeemi korrastamisega, sh. alternatiivsete transpordilahendustega (tellimistransport, sõidujagamisteenus, elektritransport, praamiühendus, õhuraudtee, droonid jmt).
 • Koostöös Tallinna linnaga loome paindliku ekspressbusside süsteemi Viimsi ja Tallinna olulisemate sihtpiirkondade vahel. Käivitame reaalselt Pargi ja Reisi süsteemi.
 • Eeldusel, et selleks tekib Euroopa Liidu poolne selge rahastus, toetame Viimsisse kulgeva trammiliini rajamist koostöös naaberomavalitsustega. Näeme Viimsi trammis nö viimast päästerõngast valla transpordimurede lahendamiseks.
 • Soodustame jalgrattaga liikumist, rajades nii rattateid kui -parkalaid. Ehitame lõpuni Muuga kergliiklustee, et see ühenduks juba olemasoleva Maardu kergliiklusteega.
 • Käivitame volikogus transpordi- ja turvalisusekomisjoni töö.
 • Toetame vabatahtlike merepääste ühingute arengut.
 • Võtame Viimsi valda täiendavalt tööle konstaabli lisaks olemasolevatele konstaablitele.

Kultuur

 • Otsime võimalusi raamatukogu tegevuse jätkumiseks vallale kuuluval pinnal.
 • Muudame 2022. aastal valmiva Artiumi võimalikult avatuks ja mitmekülgseks tegevuskohaks erinevatele klubidele, seltsidele ja kultuuriühendustele.
 • Peame oluliseks ja toetame kogukondliku kultuurilooliste väärtuste kandmist Viimsi oma identiteedi säilimiseks.
 • Tunnustame Viimsi väljapaistvamaid kultuuritegelasi tänuürituste ja preemiatega.

Väikesaared

 • Toetame Naissaare ökosaareks muutmise ideed.
 • Tegeleme koostöös asjaomaste riigi institutsioonidega Prangli liinil kursseeriva praami väljavahetamisega mere- ja jääoludel sobilikuma aluse vastu.
 • Toetame Keri saare korrastamist ning saarega seotud turismiteenuste arendamist.

Kogukonnad, avatus ja kaasamine

 • Suurendame kaasava eelarve iga-aastast mahtu 150 tuhandele eurole.
 • Muudame Viimsi valla elanike rahulolu-uuringu iga-aastaseks.
 • Rakendame otsedemokraatiat kogukondade jaoks oluliste küsimuste otsustamisel (kogukondlikud ja ülevallalised küsitlused).
 • Korraldame Viimsi Teataja sisu ümber infobülletääniks. Vallavalitsus peab jagama viimsilastele olulist infot, mitte aga tegelema persoonide või erakondade promoga.
 • Rakendame külavanemate ja alevikuvanemate valimisel e-valimiste võimalust. Korraldame lõpuks Haabneeme ja Viimsi alevikele alevikuvanemate valimised.
 • Toetame külaplatside rajamist ning nendel asuvate ürituste korraldamiseks sobilike taristute arendamist.
 • Toetame kallasradade kasutamiseks vajaliku taristu rajamist.
 • Kahekordistame külaseltsidele makstavaid tegevustoetused.
 • Lõpetame vallajuhtidele esindustasude maksmise.

Turism

 • Arendame olemasolevaid turismiatraktsioone ning rajame vaatetorne looduskaunitesse paikadesse.
 • Kaitseme Viimsi metsades olevaid suurulukeid ning kasutame nende olemasolu Viimsi turistidele atraktiivsemaks kujundamisel.
 • Soodustame mereturismi ning toetame sellega tegelevaid väikeettevõtjaid.

10. september 2021

Viimsi Uudised

Jaga: