Andres Jaanus: Linnakumetsa – kaitsealast tallermaaks

Mudale trambitud ja juurteni paljastunud metsaalune, täkkeid täis puutüved, kunagise tiheda samblavaiba alt välja ilmunud rändrahnud ja kivikülv, kiratsev alusmets koos üksikute veel alles jäänud puhmarootsudega. Justkui lahing oleks üle käinud…

26. aprillil 2023 väljastas vallavalitsus korralduse, millega lubati teha hooldustöid Mäealuse maatikukaitseala (MKA) Linnakumetsa kinnistul, mis viimastel aastatel on rohkem tuntud kui Viimsi discgolfi park. Kui plaanid discgolfi radadest just sellesse asukohta 2018. aasta lõpu poole avalikkuse ette jõudsid, nimetas toonane abivallavanem Annika Vaikla (Keskerakond) seda oluliseks ja vajalikuks täienduseks olemasoleva vaba aja taristu juurde, mis loob head võimalused loodus- ja terviseturismiks. Boonusena nägi ta, et radade kasutajad hakkavad tarbima ka Viimsis tegutsevate ettevõtete tooteid ja teenuseid.

Kogu tegevuse algataja, Lubja külavanema, Viimsi vallavolikogu liikme ja Vaikla parteikaaslase Raimo Tanni sõnul oleks pargi idee juba varem ellu viidud, aga looduskeskkonna kaitsmiseks tuli tellida ekspertiisid, mis pidid andma soovitusi, kuidas metsaala nii ehitades kui hiljem radu kasutades säästa. Eesti maaülikooli dotsent Ivar Sibula koostatud eksperthinnangud Linnakumetsa kinnistut radade asukohana otseselt ei välistanud, kuid juhtisid üsna detailselt tähelepanu ohtudele, mis sellise intensiivse tegevusega paratamatult kaasnevad.

Ivar Sibul märkis, et esteetiliste ja loodusväärtuste komplekshinnangu põhjal võis kogu ala puistud arvata väärtuslike puistute kategooriasse ning arendamisel pidi lähtuma sellest, et kõik need väärtused ka säiliksid. Ka Mäealuse MKA loodi 2005. aastal just põhjendusel, et ainulaadsete maastike säilimine oli ohtu sattunud. Aastakümneid püsis Linnakumetsa kinnistu territoorium suletuna. Selle Randvere tee poolses osas, praeguse parkla kohal paiknes sõjaväe kütusehoidla. Kogu ülejäänud enam kui 10 ha suurusel metsaalal said aga looduskooslused segamatult kujuneda.

Ekspertiis hoiatas eelkõige pinnase- ja kasvama jäetavate puude kahjustuste eest, kuid nägi suure külastuskoormuse tingimustes ka ohtu, et tallamise tagajärjel võivad puud või koguni terved metsaosad hävineda. Lisaks muutub võimatuks looduslik uuenemine ning alusmetsa ja samblarinde rikkalik liigiline koosseis vaesestub või kaob sootuks. Seejuures oli negatiivne kogemus Viimsisse radade planeerimise ajaks varnast võtta. Vahetult enne oli suletud Nõmme-Mustamäe ja paar aastat varem Kloostrimetsa discgolfi rada Pirital, kuna koormus keskkonnale ületas taluvuse piiri.

Kõigele sellele juhtisid tähelepanu mõned Viimsi külavanemad ja vallakodanikud oma jaanuaris 2019 tehtud ühispöördumises. Samaaegselt saatis ka käesoleva loo autor koos tuntud viimsilasest spordipedagoogi ja liikumisharrastuse propageerija Kaarel Zilmeriga Viimsi Teatajas avaldamiseks pikema kirjatöö, kus lisaks eelmainitud ohtudele palusime veelkord kaaluda discgolfi radadele  sobivamat asukohta. Loo tervikuna ilmumisele tõmmati viimasel hetkel millegipärast pidurit ning sellest avaldati vaid valitud lõike nüüd juba vallavalitsuse poolt koostatud ülevaates, mis õigustas varem tehtud plaane ega seadnud ka asukohavalikut kahtluse alla. Külavanemate pöördumisele saadetud ja A. Vaikla poolt allkirjastatud vastuses aga väideti koguni, et vallavalitsuse soov endise militaarobjekti „korrastamiseks“ ja „taasavamiseks“ igapäevaseks sportlikuks tegevuseks kaalub üles ka võimaliku pinnase tallamisega kaasneva mõju. Ainsa leevendusena lubati kolme aasta pärast (ehk siis aastal 2022) tellida uus eksperthinnang, mis pidi selgitama välja discgolfiga kaasnenud mõjud Linnakumetsa kinnistu loodusele.

Autori fotod

Juba mainitud vallavalitsuse korralduseski tõdetakse viimaks, et mets pole intensiivse külastamisega kohanenud ja kannatab oluliselt liigtallamise all. Puistute üldisele kiratsemisele aitavad kaasa ka stiihilised metsarajad discgolfi koridoride vahel. Siiski loodetakse, et heakorratööd suunavad külastajad korrektselt väljaehitatud teele ja nii saab olukorda leevendada.

Ekspertiis on hilinenud

Vallavalitsuse keskkonnaosakond on võtnud selle aasta tööplaani ka uue ekspertiisi tellimise, seda aga alles viiendal hooajal ehk ilmselgelt hilinenult. Tegelikult tekitati suurem kahju loodusele juba paari esimese kasutusaastaga ning algseisu taastumiseks tuleks kogu ala pigem aastakümneteks taassulgeda. Tulles aga tagasi alternatiivide juurde, siis mainitud 2019. aasta alguse artiklis tõime välja Rohuneeme terviseradade ala, kus looduslik keskkond seguneb tehislikuga ning kahju intensiivsemast inimtegevusest on oluliselt väiksem.

Kahe ala plusside ja miinuste kõrvutamisel viimasel vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosolekul alternatiivset lahendust küll tervitati, ent komisjoni esimehe Tanel Einaste arvates hetkel head lahendust pole. Rohuneemes väljakujunenud olukorra keerukuse selgitamine nõuab eraldi lugu. Ent vajadus discgolfi harrastamisvõimaluste jätkumiseks Viimsis on senise kogemise põhjal ilmne.

Mõnel õhtul või nädalavahetusel on mänguhuvi olnud nii suur, et rajale pääsemiseks tuleb end lausa järjekorda sättida.

Vallavalitsuse liikmetelt on viimasel ajal kuuldud ridamisi seisukohti, mis looduskeskkonda väärtustavad ning seavad selle säilitamise ja koguni laiendamise prioriteediks, muuhulgas uues algatatud valla üldplaneeringus. Paraku on tõe kriteeriumiks vaid hääletustulemused volikogus ja sellele järgnevad teod. Looduskeskkonna kaitsmine ei saa olla valikuline ega mõjutatav mingi valijasegmendi või erahuvi poolt. Kas kogemata või mitte, aga veel selle aasta veebruarikuu volikogu istungi lõpus, kus vallavanem Illar Lemetti ja abivallavanem Alar Mik vastasid Tammelaane detailplaneeringuga seotud arupärimistele, prahvatas Raimo Tann kohalejäänutele, et ka tema on hääletanud mitme arenduse poolt ja tänu sellele on mõnedki volikogu liikmed saanud üldse võimaluse Viimsis elada. Nii et kui on vaja arengut, siis loodus kui tühisus peab taanduma? Eks ole ju ka arendajate üks põhiargumente rohealade kallale kippumisel olnud „võsastunud“ metsa „korrastamine“.

Andres Jaanus on Viimsi vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni liige (Kogukondade Viimsi).

Tunnusfoto: Linnakumetsa enne ja pärast discgolfi (autori fotod).

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: