Arupärimistes soovitakse selgitusi võimalikele korruptsioonijuhtumitele Pranglil

Viimsi volikogu liikmed Ants Erm ja Ivo Rull esitasid 19. mai volikogu e-istungil vallajuhtidele kaks arupärimist, milles soovitakse selgitusi võimalikele korruptsioonijuhtumitele Pranglil.

Viimsis Uudised avaldab need arupärimised järgnevalt muutmata kujul.

I

19. mai 2020

Lp. Illar Lemetti

Viimsi Vallavalitsus

Nelgi tee 1

Arupärimine seoses võimaliku korruptsiooniga Pranglil

15. mai Viimsi Uudistes ilmus uudislugu „Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tunneb huvi Pranglil toimunu suhtes“. Antud loo andmetel tunneb Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon huvi mitmete ühe Viimsi volikogu liikmega seotud võimalike korruptsioonijuhtumitele vastu Prangli saarel ning on sellest lähtuvalt saatnud Teile küsimusi.

Ka meile on erinevad Prangli elanikud saatnud signaale võimalike korruptsioonijuhtumite ning võimu kuritarvituste kohta Prangli saarel. Seetõttu soovime vastuseid järgmistele küsimustele.

1. Kas Teil oli plaan ka vallavolikogu kaasata erikomisjoni pöördumises toodud probleemide lahendamisele? Millal?

2.Kas Viimsi vallavalitsus on üldse teostanud järelevalvet Prangli saarel toimunud kinnisvaraarenduste üle? Kui, siis millal ja milliste tulemustega?

3. Kas Viimsi vald on menetlenud Prangli saarel eramute ehitamise juhtumeid maatulundusmaale? Kui, siis millal ja millistel juhtumitel? Andke palun ülevaade, millised on olnud alates 2010. aastast Pranglil maade sihtotstarbe muutmise menetlused (algataja, aeg, tulemus)?

4. Milline on Viimsi vallavalitsuse seisukoht Prangli saarel Lääneotsa külas toimunud maadevahetuse tulemuslikkusele Lõunasadama/Mölgi sadama arendamisel? Abivallavanem Margus Kruusmägi väitis selle vahetuse arutelul 13.11.2018 Viimsi vallavolikogus, et antud maadevahetus võimaldab taotleda sadama ehituseks rahastust Väikesaarte programmist ja EASi väikesadamate programmist. Kas raha on taotletud ja saadud? Kuidas on tagatud, et selline rahastus hakkaks erasadamas teenima avalikke huve?

5. Kas Viimsi vallavalitsus on teostanud uuringuid Lõunasadama/Mölgi laevatatavuse selgitamiseks? Kui, siis millised on olnud tulemused?

6. Kas Viimsi vallavalitsusel on olnud ülevaade Lõunasadama/Mölgi sadama süvendamisel saadud mereliiva kasutamisest Kelnase sadama territooriumil parkla rajamiseks? Millised on sellise liiva kasutamise mõjud parkla ehituskvaliteedile?

7. Oma ametisse astumisel tänavu 14. jaanuaril väitsite, et „sisekontroll on oluline lüli, andmaks organisatsiooni juhile kindlust, et organisatsioonis kõik hästi laabub, seega kindlasti on kavas see ametikoht täita“. Valla veebis on tänase seisuga info, et see koht on täitmata. Kas Teie seisukoht on ametisoleku aja jooksul muutunud? Millisel põhjusel?

Vastust esitatud arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.

Lugupidamisega,

Ants Erm, Viimsi volikogu liige

Ivo Rull, Viimsi volikogu liige

Valimisliit Kogukondade Viimsi

II

19. mai 2020

Lp. Margus Kruusmägi

Viimsi Vallavalitsus

Nelgi tee 1

Arupärimine seoses vallavalitsuse tellimusel Prangli saarel teostatud ehitustööde otstarbekuse ning läbipaistvusega

Kelnase sadamaga seoses on Viimsi vallavalitsus väljastanud vastakat informatsiooni. On olnud juttu sadama üleandmisest Saarte Liinidele, aga on ka räägitud Viimsi valla poolt Kelnasse uue sadamahoone rajamise projektist.

Seoses Kelnase sadama alal toimuva ehitustegevuse läbipaistmatusega on meil Teile järgmised küsimused.

1.Kuigi Kelnase sadamaalal puudub kinnitatud ja kehtiv detailplaneering, on Viimsi vald viimase kahe aasta jooksul kulutanud Kelnase sadamasse parkla loomiseks 77 771 eurot.

Ehitatav parkla mahutab 17 sõiduautot. Seega on ühe parkimiskoha maksumus valla eelarve jaoks 4574 eurot. Samas suviseid aerofotod Kelnase sadamast näitavad, et sinna on sageli pargitud üle 40 auto. Seega need hinnalised parkimiskohad ei lahenda parkimisprobleemi Kelnase sadamas. Miks on Viimsi vald teinud sellises mahus investeeringuid ehitisse, mis ei lahenda probleemi, vaid on hoopiski ohuna kõrval asuvale sadamakuurile neid juurde tekitanud?

2. 2019. aastal on Margus Talsi allkirjaga väljastatud dokument „Teetööde kirjeldus – Ettevalmistustööd Kelnase sadama parkla rajamiseks“. Antud dokumendis puuduvad igasugused viited pädevalt koostatud ehitusülesandele. Tähelepanu väärib püstitatud ülesanne –„…, rajada 30-70cm paksune parkimisala alus liivast, kerge kaldega kirde suunas.“ Miks puudub antud dokumendis selge ala suurus pinnaühikutes ning vajalikud kõrgusmärgid, mis tuleb saavutada?

3. Miks ostis Viimsi Vallavalitsus OÜ Saarelt ehk Viimsi vallavolikogu liikmele kuuluvalt ettevõttevõttelt parkla aluspinna rajamise töid püstitamata lõplikku ülesannet, piiritlemata hinda, mahtu ja teostuseks kuluvat aega?

4. Miks Viimsi vald tellis ilma hankekonkursita Saare OÜ-lt Kelnase sadama parkla pinnasetöid summas 31 826 eurot (lisandub käibemaks)? Samas kui parkla asfaldikatte jm taristu rajamiseks korraldati OÜ Viimsi Haldus poolt hiljem riigihange summa on 32 900 eurot (lisandub käibemaks).

5. Kas olete veendunud, et Saare OÜ poolt Viimsi vallavalitsusele esitatud tööde aktid (21.06.19; 05.07.19; 23.08.19; 21.10.19 ) kajastavad tegelikult teostatud tööde mahte?

6. Miks on nendele aktidele alla kirjutanud üksnes OÜ Saare esindaja Valdur Kahro ja miks puudub aktidel Viimis vallavalitsuse esindaja allkiri?

7. Kuidas on võimalik, et vormiliselt ebakorrektsete aktide alusel maksti ilma lepinguta ja ilma konkursita Viimsi vallavalitsuse poolt Saare OÜ-le summa 31 826 eurot (lisandub käibemaks)?

Vastust esitatud arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.

Lugupidamisega,

Ants Erm, Viimsi volikogu liige

Ivo Rull, Viimsi volikogu liige

Valimisliit Kogukondade Viimsi

Loe samal teemal:

„Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tunneb huvi Pranglil toimunu suhtes“

Fotod: Annika Prangli ja Priit Tammeraidi fotod mereliivaga täidetud parkimisplatsi aluspinnast Kelnases .

Viimsi Uudised

Jaga: