Kaks arupärimist teemadel, kuidas Viimsi lapsed on hoitud

Viimsi vallavolikogu 12. märtsi istungil esitati abivallavanem Katrin Markiile kaks arupärimist, mis käsitlevad Viimsi laste turvalisus tagamist ja nende hoidmist.

Vallavolikogu liikmed Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) esitasid arupärimise Randvere koolis toimunud vägivallajuhtumist lähtuvalt, mille toome ära muutmata kujul:

“14. veebruaril toimus Randvere koolis HEV lapse löömine õpetaja poolt. Kooli juhtkond asus juhtumiga tegelema, kuid teavitas sellest Viimsi vallavalitsuse haridusosakonda alles 19. veebruaril.

26. veebruaril saatis Randvere kooliga seotud lapsevanem löömise juhtumi kohta kuritöökaebuse nii politseile kui erinevatele institutsioonidele. Kaebuse põhjal algatati kriminaaluurimine ning juhtum jõudis avalikkusesse. Mis omakord tekitas sotsiaalmeedias mitmeid kommentaare, kus viidati Randvere koolis HEV laste suhtes toimunud vägivallajuhtumitele pikema ajaperioodi vältel.

Teadaolevalt on tänaseks last löönud õpetaja Randvere koolist töölt vabastatud.

Eelnevast lähtuvalt on meil Teile kui hariduse valdkonna eest vastutavale abivallavanemale järgmised küsimused:

  1. Milliseid täiendavaid meetmeid kavatseb Randvere kool rakendada, et vähendada taoliste juhtumite kordumise ning mahavaikimise riske?
  2. Millise tööseadusandluse sätte alusel vabastati Randvere koolis HEV last löönud õpetaja?
  3. Millised on Viimsi vallavalitsuse kui koolipidaja tegevused, mis on suunatud kõikides Viimsi koolides vägivalla ennetamisele?

Vastuseid arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.”

***

Teise arupärimise esitasid Mari-Ann Kelam ja Jan Trei (Isamaa) seoses eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise korraga, mille mille toome ära muutmata kujul:

“Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määrust nr 3 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ soovitakse täiendada paragrahviga 4¹ lg 9, milles on öeldud, et „Teenuse pakkuja peab täiendava toetuse saamiseks esitama kirjaliku või elektroonilise taotluse. Üürikulu alusel täiendava toetuse saamiseks tuleb esitada üürileping, amortisatsiooni alusel täiendava toetuse saamiseks tuleb esitada hoone soetusmaksumust tõendav dokument. Mõlemal juhul tuleb esitada Tervisameti hinnang lubatud laste arvu kohta.“. Palume Viimsi abivallavanemal täpsustada:

  1. Mis on sellise toetuse sisu ja eesmärk?
  2. Mida selline toetus tähendab Viimsi valla eelarve jaoks? Kui palju ja/või kui tihti sellist toetust jagatakse?
  3. Mida tähendab „hoone soetusmaksumust tõendav dokument“? Millised dokumendid tõendavad hoone soetusmaksumust? Kas ainult kinnisvara ostu-müügilepingud? Kes neid hakkavad kontrollima ning millist informatsiooni sealt saavutada üritatakse?
  4. Mida tähendab „amortisatsiooni alusel“? Kuidas arvutatakse sellist amortisatsiooni? Milleks on see oluline ja mis eesmärki see teenib? Kes määrab sellise amortisatsiooni normi ning kes hakkab kontrollima tõendite usaldusväärust?

Palume arupärimisele vastust nii kirjalikult kui suuliselt järgmisel Viimsi Vallavolikogu istungil.“

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

Võimalik vägivallajuhtum HEV lapse vastu Randvere koolis”

Mida teame Randvere koolis HEV lapse löömisele järgnenust?”

Eralasteaedade kett Väike Päike soovib Viimsi vallalt võrdset kohtlemist”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: