SUUR LUGU: Tammelaane sasipuntras jäid otsad lahti

Viimsi vallavolikogu 12. märtsi istungi päevakorda esitas vallavalitsus otsuse eelnõu “Randvere küla, Tammelaane kinnistu ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu menetluse jätkamine, detailplaneeringu osaline kehtestamine ning osalisel planeeringualal detailplaneeringu koostamise lõpetamine”.

Eelnõu käsitleb 28. aprillil 2020 volikogu poolt kehtestatud Tammelaane DP-d, millega anti Märt Vooglaidi (Reformierakond) ettevõttele Tammlaane kodu OÜ arendusõigused mereäärsel metsaalal, mis kehtiva üldplaneeringu kohaselt on rekreaktsiooniala.

Praegugi volikokku kuulujatest hääletasid toona Tammelaane DP kehtestamise poolt Siim Kallas ja Tanel Einaste (Reformierakond), Raimo Tann (Keskerakond) ning Jan Trei (Isamaa).

15. detsembril 2022 tühistas Riigikohus Andres Jaanuse (Kogukondade Viimsi) ja Märt Puusti (Randvere külaselts) hagiavalduse alusel Tammelaane DP kehtestamise otsuse.

Hoolimata toimuvast kohtuvaidlusest rajati aastatel 2020 – 2022 toonase vallavalitsuse osakonnajuhataja Alar Miku (täna Reformierakond) poolt väljastatud ehituslubade ja kooskõlastuste alusel Tammelaane DP alale kommunikatsioonid, teed ja taristu.

Vooglaidi ettevõte Tammlaane kodu OÜ esitas tänavu jaanuaris Tammelaane DP arendusega seoses Viimsi vallavalitsusele kahjunõude summas 2 049 900 eurot.

Alar Miku korraldusel esitati tänavu veebruaris toimunud keskkonna- ja heakorrakomisjoni ning maa- ja planeerimiskomisjoni istungitele arteluks poolik Tammelaane DP käekäiku puudutav eelnõu. Mõlemad komisjonid lükkasid selle eelnõu arutelu edasi märtsikuusse, sooviga et eelnõu tekst oleks täielik.

Vallavalitsuse ettevalmistatud eelnõu näeb ette Tammelaane DP tühistamist vaid osaliselt (mis puudutab elamukrunte) ning kehtestamist samuti osaliselt (mis puudutab mereäärset roheala).

Märtsi alguses komisjonidele suunatud eelnõu oli varustatud AK märkega ning seda arutati sisuliselt vaid maa- ja planeerimiskomisjonis. Hoolimata Ivo Rulli (Kogukondade Viimsi) ettepanekust, et sisuline arutelu toimuks ka keskkonna- ja heakorrakomisjonis, piirduti võimuliidu häälteenamusega seal vaid Miku poolt info jagamisega.

12. märtsi ennelõunal saatis Märt Vooglaidi esindav advokaat Piret Kergandberg (advokaadibüroo WALLESS) volikogu liikmetele ettepaneku jätta Tammelaane DP-d käsitlev otsuse eelnõu volikogu päevakorrast välja. Kegandberg rõhutas, et Tammelaane DP ei vasta ei planeeringu algatamise ega vastuvõtmise otsuste tingimustele ega muudele planeerimismenetluses kogutud dokumentidele. Tegemata on jäetud asjakohased keskkonnaalased ja muud uuringud, kooskõlastused ja arvamused.

Volikogu istungi päevakorra kinnitamise eel tegi Ivo Rull ettepaneku jätta Tammelaane DP eelnõu päevakorrast välja, kuna see on vastuolus Riigikohtu otsusega. Alar Mik esitas seisukoha, et vallavalitsuse koostatud eelnõu on igati seaduslik ning lähtub Riigikohtu otsusest. Häältega 6 poolt ja 13 vastu ei jäetud Tammelaane DP otsust päevakorrast välja.

Otsuse arutelu sissejuhatava ettekande tegi Mik, kes tutvustas lühidalt eelnõu.

Atso Matsalu (Eesti 200) küsis kaks küsimust – esiteks mis on erinevus kui kogu planeering lõpetataks võrreldes esitatud eelnõuga?

Mik väitis vastuseks, et kui lõpetada kogu planeering, siis peaksime kaalutlema miks me teatud üldplaneeringu teemaplaneeringu põhimõtteid ei rakenda. Lisaks tekiks kehtestatavale alale ehitusõigus, ms annab võimaluse sinna rajada rekreatsioonitaristut ja kaldakindlustust. KOV peab tagama avaliku juurdepääsu kallasrajale ja seda tagataksegi osalise kehtestamisega. Kui DP kehtestatakse osaliselt, siis on ka valla positsioon tugevam arendajaga sõlmitud halduslepingu kontekstis.

Teine küsimus oli, kas eelnõus on ka eraomandi riivet?

Mik vastas, et otseselt sellist asja ei ole, aga kaalutlus… Minuga on siin ka Merje Muiso, kellel palun anda tehniline selgitus.

Merje Muiso (vallavalitsuse planeeringute osakonna juhataja) selgitas eraomandi kaitse seadusandlust. Kokkuvõttes leidis ta, et eraomanike huvidega arvestatakse.

Ants Erm (Kogukondade Viimsi) viitas, et ilmselt eraomanikuga kokkulepet ei saavutata ja tal pole eraomanike suhtes sümpaatiat, kuid tuleb tõdeda eraomaniku huvide riivet. Tuleb järgida Riigikohtu otsus.

Mik selgitas, et kõike tehakse Riigikohtu otsusest lähtuvalt.

Meelis Saluneem (EKRE) viitas, et kui Riigikohtu otsusega elamute osa tühistati, siis miks vald läheb edasi osaga, mis jääb rannaäärsesele rohealale. Miks ei lõpeta vald kogu detailplaneeringut? Kas oled väga veendunud, et vallale ei teki täiendavaid nõudeid?

Mik kinnitas oma veendumust, et kui toetatakse ette pandud DP-d, siis on valla õiguslik positsioon tugevam.

Rull esitas küsimuse õigusselguse teemal. Tammelaane DP kehtestati 28.04.20 vallavolikogu poolt tervikuna ning tühistati 15.12.22 Riigikohtu poolt tervikuna. Mis õigusselgust loob tänane eelnõu, mis osaliselt kehtestab ja osaliselt lõpetab DP?

Mik suunas vastamise Muisole, kes selgitas, et ettepandud DP-ga jätkatakse Tammelaanes menetlust. Jätkamist on soovinud ka arendaja. Olukorda on analüüsitud ja komisjonides selgitatud. Olukord on keeruline. Kaalukeeleks on mereäärse ala ehitusõigus. 2019 on andnud Keskkonnaamet nõusoleku sinna konkreetsete rajatiste tegemiseks. Kui kogu planeeringu menetlus lõpetada, siis pole kindlust, et Keskkonnaamet millalgi tulevikus teistkordselt vallale sellise loa annab.

Saluneem küsis arendaja nõude kohta. Kui vald läheb teise poolega edasi, siis saabki arendaja kohtus küsida maksimaalselt suurt summat. Kas me nüüd ei anna trumpe oma otsustega arendajale?

Muiso ütles, et kindel, et vald arendajale trumpe kätte ei mängi.

Erm viitas, et kui Riigikohus on asja otsustanud, siis enam sama asjaga teist korda kohtusse pöörduda ei saa. Kui võtame vastu praeguse eelnõu, siis jäetakse uuteks protsessideks otsad lahti. Kas me mitte ei ava Pandora laegast?

Muiso väitis, Riigikohtu otsus räägib kaalutuste argumentide valest järjekorrast ega välista võimalust, et samas menetluses võib teha uue otsuse.

Rull küsis Mikult, et kas maksumaksja rahale poleks kõige  turvalisem DP lõpetada. Miks sellist lihtsat ja selget otsust pole eelnõuga esitatud?

Mik eitas, et menetluse tõlgendust oleks Riigikohtu otsusest mittetulenev. Muiso lisas, et Riigikohus tühistas vaid DP kehtestamise, mitte eelneva menetluse.

Erm tegi repliigi, et kui me lõpetaksime DP, siis oleks meil edasiseks olemas argument Riigikohtu otsuse näol. Kui me nüüd aga läheme menetlusega edasi, siis me selle argumendi tulevikus kaotaksime.

Mari-Ann Kelam (Isamaa) viitas, et Tammelaande pole maju vaja. Elanikud soovivad vaid kallasrada ühest külast teise. Kui nüüd teeme täna ettepandud otsuse, siis mis hakab juhtuma – kas tulevad majad?

Mik vastas, et elamuid ei tule.

Rull tegi repliigi korras üleskutse Siim Kallasele, Tanel Einastele, Raimo Tannile ja Jan Treile, et nad kui Tammelaane DP kehestamise poolt 28.04.20 hääletanud võtaksid nüüd ka arutelus sõna. Et selgitada, kas nad on nelja aasta jooksul toimunust midagi õppinud. Ja kes ja kuidas peaks toimunu eest võtma poliitilise vastutuse?

Siim Kallas (Reformierakond) ütles, et ei pea vajalikuks sel teemal sõna võtta ja toetab ette pandud eelnõu.

Tanel Einaste (Reformierakond) viitas, et vallavalitsus, Rahandusministeerium ning kaks madalamat kohtuastet olid Tammelaane DPga päri.

Tann ja Trei suud lahti ei teinud.

Erm, Ojang ja Rull taandasid end eelnõu hääletuselt.

Otsuse poolt hääletasid Ilja Ban, Tanel Einaste, Anneli Laines-Ensling, Siim Kallas, Jaanus Koni, Jaanus Lember, Atso Matsalu, Pille Petersoo, Martin Reim, Antoon van Rens, Aivar Sõerd, Oksana Šelenjova, Raimo Tann ja Jan Trei.

Erapooletuks jäid Mari-Ann Kelam, Meelis Saluneem ja Alar Valge.

Täismahus saab vaadata toimunud arutelu SIIT (alates 01:23:30 kuni 02:05:00).

Tunnuspilt: foto on tegelikult tehtud Haabneeme ranna lähistel, aga kuna võimuliidu taotlus on Tammelaane protsessis võimalikult palju keerutada ja asjaolusid muuta, sobib see toimuvat illustreerima väga hästi.

Loe samal teemal:

Märt Vooglaid nõuab Viimsi vallalt üle 2 miljoni euro”

TAMMELAANE KRONOLOOGIA: kuhu oleme jõudnud kohtuotsuse aastapäevaks?”

AJAPEEGEL: aasta tagasi kehtestas võimuliit Tammelaane detailplaneeringu”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: