Kogukondade Viimsi esitas vallavanemale põhjaliku arupärimise Sääre tee 22 detailplaneeringu teemal

Lisatud time-lapse video!

15. detsembri Viimsi volikogu e-istungil andsid Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm ja Ivo Rull üle arupärimise vallavanem Illar Lemettile.

Avaldame arupärimine seoses Sääre tee 22 detailplaneeringu algatamisega täies mahus:

“Viimsi vallavalitsus võttis 11. novembri 2020 istungil vastu korralduse nr. 690 „Rohuneeme küla, kinnistu Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja mereala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.  Sellel korraldusel on Teie allkiri, hr. Lemetti.

Viidatud korraldus on tekitanud viimsilastes märkimisväärse pahameelelaine. 15. detsembri hommiku seisuga on internetis selle korralduse tühistamise nõuetele antud rohkem kui 1300 allkirja. Antud korraldust on teravalt kritiseeritud muuhulgas ka mitmetes üleriigilistes meediakanalites (Aktuaalne Kaamera, ERR, Eesti Päevaleht, Delfi jt).

Eelnevast lähtuvalt soovime Teie vastuseid järgmistele küsimustele:

1.Detailplaneeringu algatamise korralduses on kirjas planeeringu eesmärgiks „…rajada paatide randumiskoht vanale lautrikohale“. Maa-ameti ortofoto aastast 1995 aga näitab (FOTO 1), et Sääre tee 22 kinnistuga külgneval rannaribal ei ole ajaloolist lautrikohta. Kas tunnistate, et VVV korraldus nr. 690 tugineb valel eeldusel?

FOTO 1

2. Maa-ameti ortofoto näitab, et 2002. aastaks on merre rajatud lainemurdja laadne rajatis (FOTO 2). Kas tunnistate, et ka see pole ajalooline lautrikoht ning et see on rajatud ebaseaduslikult?

FOTO 2

3. Maa-ameti ortofoto näitab, et 2006. aastaks on valminud muul ja paadisild (FOTO 3). Kas tunnistate, et ka need pole osad ajaloolisest lautrikohast ning on rajatud ebaseaduslikult?

FOTO 3

4.Maa-ameti ortofoto näitab, et 2013. aastaks on hakatud ehitama lõunasuunal teist muuli (FOTO 4). Kas tunnistate, et ka see muul pole ajalooline lautrikoht ning on rajatud ebaseaduslikult?

FOTO 4

5. 2019. aastal pahandas paljusid viimsilasi kivide vedu Rohuneeme metsast ja kallasraja sulgemine Sääre tee 22 rannas. FOTO-l 5 on näha, et vana muul lammutati (see mis näha FOTO-l 3 aastast 2006) ja ehitati ringi ning lisaks on rajatud lõunas olev muul. Kas need tegevused olid seaduslikud?

FOTO 5

6. Milline on Teie kui Viimsi vallavanema hinnang Maa-ameti ortofotodelt näha oleva aastatel 2002 – 2019 ebaseaduslikult merre püstitatud sadama osas? Kas peate vajalikuks 11.11.20 otsus nr. 690 tühistada?

7. Kuidas saab detailplaneerimise algatamise ettepanek olla kooskõlas Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Rohevõrgustik ja miljööväärtuslikud alad“?

Tsiteerime vallavalitsuse otsust:

„Algatatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek maareformi lõpuleviimiseks arvestades üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Rohevõrgustik ja miljööväärtuslikud alad“, mille kohaselt hõlmab suurema osa katastriüksusest Sääre rand teemaplaneeringuga reserveeritud haljastu nr 1 “Liivalahe supelranna ala Rohuneeme külas”.

Väljavõte 2009 kehtestatud „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringut miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ , 2.3. Haljastud, Ala nr 1, Liivalahe supelranna ala Rohuneeme külas:
„Ala nr 1 Liivalahe supelranna ala Rohuneeme külas
Kirjeldus: Avalik rand. Aktiivne kasutus. Rand ei ole välja ehitatud. Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga määratud puhkemaaks. Kehtiva üldplaneeringu andmete põhjal on ala valdavalt üleujutatav.
Tähtsus: Võimalus rand välja ehitada ja siduda rohelist võrgustikku rannal. Alale on keelatud ehitada hooneid. Lubatud on paigaldada haljastu inventari (nt viidad, pingid, valgustid, prügikastid, mänguväljaku inventar jne) ning rajada jalakäijate- ja kergliiklusteid. „“
Haljastu nr. 1 (vt, foto 6) hõlmab ka kinnistu 89001:003:1857 ja mere vahelise ranna, kuhu Valdur Kahro on rajanud ebaseaduslikud muulid.

FOTO 6

8. Kuna Valdur Kahro ebaseaduslik tegevus Sääre tee 22 kinnistuga külgneval rannal selgelt häirib kogukonda, siis kas nõuate tema poolt merre ja kallasrajale ehitatud ebaseaduslike rajatiste lammutamist?

9. Palun selgitada kuidas on Sääre ranna krunt (katastritunnus 89001:001:1701) kadunud Maa-ameti kaardilt? Mille alusel Sääre ranna krunt tekkis ja millal? Mille alusel on see kustutatud ja mis kuupäeval?

10. Kas Teile ei tundu kummaline, et Sääre ranna krunt kadus just siis, kui vallavolinik algatas planeeringu?

11. Kas Valdur Kahrole on tehtud ettekirjutusi või trahve valla teekrundile ehitatud piirde osas (FOTO 7)?

FOTO 7

Vastust esitatud arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.”

Vaata ka time-lapse videot Sääre tee 22 kinnistuga piirneval rannaalal toimunust:

Loe samal teemal:

“VIDEOD ja GALERII: Rohuneeme ranna kaitsjad andsid üle rohkem kui 1200 allkirja Sääre tee 22 detailplaneeringu tühistamiseks”

Viimsi Uudised

Jaga: