Kogukondade Viimsi taotleb pikaajalise veemajanduskava põhjalikku arutelu ning olulist täiendamist

Valimisliit Kogukondade Viimsi esitas 28. mail valla 12-aastase veemajanduskava projektile täiendusettepanekute paketi, milles taotletakse arengukava projekti põhjalikumat arutelu ning olulist täiendamist.

Avaldame Kogukondade Viimsi täiendusettepanekute paketi täismahus ja muutmata kujul:

„Käesolevaga esitab valimisliit Kogukondade Viimsi ettepanekud „Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2024 – 2036“ (edaspidi: ÜVK arengukava) täiendamiseks.

Valimisliit Kogukondade Viimsi peab ÜVK arengukava valla üheks strateegilisemaks arengukavaks. Vee nappus Viimsi vallas on tänaseks muutunud karmiks reaalsuseks ning seetõttu on eriti oluline valmistada järgmise 12 aasta temaatiline arengukava ette väga põhjalikult.

AS Viimsi Vesi on palganud ÜVK arengukava koostamiseks konsultatsioonifirma Keskkonnalahendused OÜ. Nende poolt koostatud 141-leheküljelist ÜVK arengukava projekti tutvustati volikogu komisjonidele esmakordselt tänavu maikuu alguses. Kusjuures korralisel keskkonna- ja heakorrakomisjoni istungil ei toimunud ASi Viimsi Vesi esindaja puudumise tõttu sisulist arutelu ning selleks tuli korraldada mõned päevad hiljem erakorraline komisjoni istung.

14. mail toimus ÜVK arengukava I lugemine Viimsi vallavolikogu istungil ning seejärel määrati parandusettepanekute esitamiseks tähtajaks 14 päeva.

Ilmselgelt on tunnetatav tänase Viimsi võimuliidu soov võtta ÜVK arengukava vastu kiirustades ning erinevaid ettepanekuid vaid formaalselt käsitledes.

Järgnevate Kogukondade Viimsi täiendusettepanekute sisu on suunatud eeskätt ASi Viimsi Vesi poolt palgatud konsultatsioonifirma Keskkonnalahendused OÜ-le. Konsultatsioonifirma ülesandeks peaks olema ka viimsilaste poolt volikokku valitud esindajate poolt antud sisendi ja teemade läbitöötamine ning arengukavva lisamine lähtuvalt oma kompetentsist.

Mööname, et ÜVK arengukava II lugemiseks, mis on planeeritud 11. juunil toimuvaks Viimsi vallavolikogu istungiks, ei pruugi konsultatsioonifirma suuta kõiki meie esitatud täiendusettepanekuid piisavalt põhjalikult läbi töötada. Seega peame vajaduse korral mõistlikuks teha ÜVK arengukava III lugemine tänavu augustis toimuval volikogu istungil, et kõik kriitilised veemajanduse teemad saaksid arengukavas põhjalikult käsitletud ning erinevad alternatiivid selgelt sõnastatud.

I täiendusettepanek

ÜVK arengukavas tuleb konsultatsioonifirmal selgelt välja tuua konkreetsed komponendid vee hinna prognoositava tõusu osas. Seejuures oleks vajalik, et toodaks protsentuaalselt välja Tallinnast sisseostetava vee osakaal planeeritavates hinnatõusudes.

Kuna Tallinnast sissseostetav vesi läheb valdavalt uusarenduste veevajaduste katmiseks, siis on kõikidel viimsilastel oluline teada, kui palju siinsed maksumaksjad panustavad arendajate ettevõtlustulude kasvuks.

II täiendusettepanek

ÜVK arengukavas tuleb konsultatsioonifirmal välja tuua ka võimalikud alternatiivid erinevate rohelahenduste osas ( nt biometaani tootmine ning päikeseenergia arendamine enda tarbeks) uutes rajatavates pumplates.

III täiendusettepanek

ÜVK arengukavas tuleb konsultatsioonifirmal koostada eraldi  peatükk, milles esitataks ennetavad meetmed veeressursi kokkuhoiuks. Eeskätt on selliste meetmete täpne loetelu arengukavas oluline ASile Viimsi Vesi, kellel oleks võimalus tehniliste tingimuste väljastamisel tugineda arengukavas sätestatule.

IV täiendusettepanek

ÜVK arengukavas tuleb konsultatsioonifirmal koostada kriisiplaan põuaste suveperioodide tarbeks, mille sagedust ning pikenemist võib seoses kliimasoojenemisega prognoosida väga tõenäoliseks.

Kuidas korraldatakse veeressursi jaotus  Viimsi vallas olukordades, kus pika põua tõttu on sademevesi ammendunud ning Tallinnas on tekkinud samuti pinnavee puudus?

V täiendusettepanek

ÜVK arengukavas tuleb konsultatsioonifirmal välja töötada alternatiiv, mille kohaselt Viimsi siin olemasolev ning väljaspoolt juurdehangitav veeressurss saaks piirmäära. Täna on juba riigiametid kehtestanud pikaajalise limiidi Viimsis põhjavee kasutamisele, sama tuleks teha ka mujalt tarnitava pinnavee kasutamisele.

Näiteks on kehtiva Viimsi valla arengustrateegia taustandmetes arvestatud Viimsi elanike arvuks 2022. aastal 21 706 ja 2036. aastal  25 969. See teeb rahvastiku juurdekasvuks antud perioodil 19,6%.

ÜVK arengukavas (tabel 4-2, lk. 43) on päevase veetarbimise kasvuks samal ajavahemikuiga prognoositud 3574 m3/ööpäevas 2022. aastal ning 7340 m3/ööpäevas 2036. aastal.  See teeb vee tarbimise kasvuprognoosiks 105,3% ehk planeeritakse enam kui kahekordset kasvu.

Teeme konsultandile ettepaneku viia ÜVK arengukava korrelatsiooni rahvastikuprognoosiga ning sätestada selgelt, et Viimsis tarbitava vee ja kanaliseeritava reovee kogus kasvab aastaks 2036 maksimaalselt  20%.

Sellise piirmäära sätestamine ÜVK arengukavas võimaldaks argumenteeritult tõrjuda nii valla vee-ettevõttel kui poliitilisel juhtkonnal arendajate survet Viimsi täiendavaks ülearendamiseks.

***

Käesolevate täiendusettepanekute koostamisel on valimisliidu Kogukondade Viimsi volikogu liikmed konsulteerinud ka valimisliidu liikme, tehnosüsteemide insener Jaak Sepaga.

Lugupidamisega,

Ants Erm

Tanel Ojang

Ivo Rull

Kogukondade Viimsi“

Loe samal teemal:

Professor ERRis: Viimsi on põhjavee nappuses esirinnas”

Veeteenuste kallinemine ülearendatud Viimsis jätkub kindlalt”

Viimsi veetarbijate TOP 10: spad, tööstused, kaubanduskeskused, autopesulad”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: