Lemetti vallavalitsus ei soovi teada saada viimsilaste hinnangut oma tegevusele

Vastuseks volikogu liikmete Ants Ermi ja Ivo Rulli (Kogukondade Viimsi) arupärimisele rahulolu-uuringu teemal teatas vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond), et tänavu seda ei tehta.

Toome alljärgnevalt ära nii arupärimise kui selle vastuse täistekstid.

16.veebruar 2021

Lp. Illar Lemetti

Viimsi Vallavalitsus

Nelgi tee 1

Arupärimine seoses viimsilaste hulgas regulaarse rahulolu-uuringu korraldamisega

Viimsi vallavalitsus korraldas 2019. aasta kevadel vallaelanike hulgas rahulolu-uuringu, mille enam kui 50-le küsimusele andsid vastused 1081 viimsilast. Uuringut tutvustades öeldi, et selle eesmärk on kaardistada elanike ootused, soovid ja vajadused. Ja et see on oluline info valla arendamisel ja juhtimisel. Ühtlasi lubasid Viimsi toonased vallajuhid, et taolist rahulolu-uuringut hakatakse korraldama igal aastal.

 Muuhulgas tõi 2019. aasta kevadine rahulolu-uuring välja tõsiasja, et viimsilased olid kõige rahulolematud vallavalitsuse tegevusega. Eriti rahulolematud oldi vallaelanike kaasamisega Viimsi arengu kavandamisse ning avaliku ruumi planeeringuga.

2021. aastal analoogset rahulolu-uuringute enam läbi ei viidud. Pole ka teada, et see toimuks 2021. aastal.

Eeltoodust lähtuvalt on meil Teile järgmised küsimused:

  1. Kas Viimsi vallavalitsus korraldab 2021. aastal vallaelanike laiapõhjalise rahulolu-uuringu?
  2. Kui jah, siis millal ning millises vormis uuring toimub?
  3. Kui mitte, siis kas vallavalitsus enam ei soovi saada vallaelanikelt tagasisidet ning ettepanekuid?

Vastust esitatud arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.

Lugupidamisega,

Ants Erm, Viimsi volikogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/                

Ivo Rull, Viimsi volikogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Valimisliit Kogukondade Viimsi

***

Lp. Ants Erm

Lp. Ivo Rull

Teie 16.02.2021 7-1/873

Meie 02.03.2021 7-1/873-1

Vastus rahulolu- uuringu teemalisele arupärimisele

Lugupeetud volikogu liikmed

Vastame teie arupärimisele küsimuste esitamise järjekorras.

1. Kas Viimsi vallavalitsus korraldab 2021. aastal vallaelanike laiapõhjalise rahulolu-uuringu?

Oleme püüdnud leida optimaalse lahenduse, et anda valla elanikele võimalus nii laiemalt Viimsi valla arengutes kaasa rääkida kui ka kitsamalt ning konkreetsetes tegevustes kaasatust suurendada. See tähendab, et rahulolu-uuringuid viiakse läbi regulaarselt, kuid lühema intervalliga keskendutakse kitsamalt aktuaalsetele teemadele ja laiapõhjalisi ning ühtlasi ka mahukamaid uuringuid viiakse läbi pikema intervalliga. 2020. aasta novembri alguses viidi haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2021-2030 ettevalmistamise raames läbi ülevallaline küsitlus saamaks võimalikult paljude inimeste arvamust valdkonna arendamiseks. Sellele küsitlusele vastas 1105 inimest. Samuti viidi läbi mitmeid fookusgruppe ja avalik arutelu. 2020. a lõpus ning 2021. a alguses viidi läbi rahulolu-uuring, mille fookuses olid valla poolt pakutavad avalikud teenused. Avalike teenuste pakkumine on üks mahukamaid osasid valla tööst, millele lisab veelgi aktuaalsust hetkel käimasolev „Viimsi Vallavalitsuse teenusportfelli ja rakendatavate infosüsteemide eel- ja ärianalüüs“. Analüüsi käigus ja järgselt parendatakse ja optimeeritakse Viimsi valla teenuseid ja sisend elanikelt on selleks äärmiselt oluline. Läbi viidud teenustega rahulolu-uuring koosnes kahes osast. Veebiküsitlus oli avatud vastamiseks 5.12.2020-4.01.2021. Lisaks kaasati inimesed fookusgruppidesse, et Viimsi valla poolt pakutavatele teenustele süvitsi tagasisidet saada. Hetkel on käimas teenuste disainimise protsess, mille jooksul kaasatakse jätkuvalt valla elanikke kui teenuste kasutajaid aktiivselt protsessi, et parendatavad teenused vastaks nende ootustele.

Järgmine laiapõhjaline rahulolu-uuring on esialgselt kavandatud 2022. aastasse.

2. Kui jah, siis millal ning millises vormis uuring toimub?

2021 lisame teenustele soovitusindeksi rakenduse, et saaksime tagasisidet pidevalt, iga teenuse põhiselt.

3. Kui mitte, siis kas vallavalitsus enam ei soov saada vallaelanikelt tagasisidet ning ettepanekuid?

Elanike arvamus ja pidev tagasisidestamine on vallavalitsusele väga oluline. Laiapõhjalisi rahulolu-uuringuid teostame piisava ajalise vahega, et muudetud protsesside mõju jõuaks uuringutes ka kajastuda.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Illar Lemetti

vallavanem

Tunnuspilt: kuvatõmmis 2019. aasta rahulolu-uuringu tulemuste esitlusest.

Loe samal teemal:

„Viimsilased on kõige rahulolematud vallavalitsuse tööga“

Viimsi Uudised

Jaga: