Mis toimub Reformierakonnas? Märt Vooglaid peatas oma volitused Viimsi volikogus

Viimsi valla dokumendiregistrisse ilmus täna alljärgnev teade.

VIIMSI VALLA VALIMISKOMISJON OTSUS

7.aprill 2020 nr 2

Viimsi Vallavolikogu liikme volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõppemine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 20¹ lõike 12 ja 4 ning Viimsi valla valimiskomisjoni 07.11.2017 otsuse nr 22 „ Viimsi Vallavolikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine“ ja Viimsi valla valimiskomisjoni 02.01.2020 otsuse nr 1 „Viimsi Vallavolikogu liikme volituste peatamine“ alusel:

  1. Lugeda taastunuks Kristjan Jõekalda vallavolikogu liikme volitused alates 06.04.2020.
  2. Peatada vallavolikogu asendusliikme Märt Vooglaid´i volitused alates 06.04.2020.
  3. Teha otsus teatavaks Kristjan Jõekaldale, Märt Vooglaidile ja Viimsi Vallavolikogu kantseleile.
  4. Otsus jõustub allakirjutamisega.
  5. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 64 kohaselt võib isik, kes leiab, et valla valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi, esitada kaebuse vabariigi valimiskomisjonile. Kaebus vabariigi valimiskomisjonile tuleb esitada kolme päeva jooksul, arvates valla valimiskomisjoni otsuse või toimingu tegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Helen Rives

Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

Loe samal teemal:

„Märt Vooglaidi visa püsimine volikogu asendusliikme staatuses“

Viimsi Uudised

Jaga: