Muugatron ehk 8,5 hektarit arendusprojekti otse merre

Viimsi vallavolikogu asendusliige Märt Vooglaid (Reformierakond)  ajab intensiivselt Muuga sadama külje all osaliselt merre planeeritavat kinnisvaraarendust.

Ametlikus keeles on tegemist Muuga külas, kinnistutel Lääne-Pööli, Kordoni tee 27, Pööli, Pööli pumbamaja ja Pöölimetsa kinnistutel ja alaga külgneva mereala detailplaneeringuga. Lühiduse mõttes on see ristitud nimega Muugatron ning niimoodi nimetame seda ka järgnevas tekstis.

2019. aasta septembris Viimsi volikogus algatatud Muugatroni detailplaneeringuga soovitakse selle projektiga hõlmatud maismaa alad muuta metsamajandusmaast äri- ja tootmismaaks, haljasala maaks ning osaliselt transpordimaaks. Lisaks on kavas täis ehitada 8,5-hektariline mereala Muuga lahes. Kokku hõlmab planeeringuala 29 hektarit, millele lisanduks 8,5 hektarit pinnasega täiedetavat praegust Muuga lahe rannaala. Kavandatav tegevus on üldplaneeringut muutev.

Detailplaneering on vastuolus rohevõrgustiku teemaplaneeringuga, kuna planeeritaval maa-alal paiknevad sellised rohevõrgustiku elemendid nagu reserveeritud rohevõrgustiku tugi- ja puhveralad, astmelauad ja rohekoridor.

Planeeringuga koos algatati keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). Planeeritava tegevuse elluviimiseks on vajalik mereala täitmine, millega kaasneb rannajoone muutmine. Merepõhja tahkete ainete uputamine alates 10 tuhandest kuupmeetrist on olulise keskkonnamõjuga tegevus.

Muuagtroni rajamise tööd on planeeritud kolme etappi.

I etapp – tööde teostamine väljaspool enne DP kehtestamist kehtivat ehituskeeluvööndit.

II etapp – toimub mereala täitmine.

III etapp – moodustatakse hoonestatavad krundid, haljasala maa krundid ja transpordimaa krunt. Rajatakse uus väikesadam.

Hetkel on kavas jõuda Muugatroni detailplaneeringu kehtestamiseni 2022. aasta maikuus.

Tunnusfoto: kuvatõmmis Hendrikson & KO poolt koostatud KSH väljatöötamise kavatsustest.

Viimsi Uudised

Jaga: