Priit Tammeraid: Saare OÜ esitatud tööde aktid on õhku täis

Viimsi vallavalitsus tellis möödunud suvel ilma hanketa Reformierakonna volikogu liikme Valdur Kahro ettevõttelt Saare OÜ 38 191 euro eest Kelnase sadamasse rajatud parkla pinnasetöid.

Väidetavalt teostatud tööde kohta esitas Valdur Kahro vallavalitsusele  4 akti (21.06.19; 05.07.19; 23.08.19; 21.10.19 ), mis kannavad üksnes esitaja allkirja (kuigi seadus nõuab ka tööde vastuvõtja allkirja).

Aktidega on võimalik detailselt tutvuda järgevas galeriis:

Viimsi Uudised palus esitatud akte kommenteerida Pranglil suvekodu omaval ehitusvaldkonnaga seotud spetsialistil Priit Tammeraidil:

„Väga täpset algset ja tööde järel teostatud gedeetilist alusplaani omamata on  mahte keeruline hinnata. Seega saab arvestada tööde maksimaalse mahuga, mida antud lähteülesande järgi on võimalik eelarvestada. Kelnase sadama parkla liivaga täidetud ala on kokku ligi 690 m2 ning selle 70 cm paksuselt täitmiseks läheb liiva vaja ligi 483 m3. Liiva erikaal võib sõltuda materjalist, kuid ehitusliiva parameetritele vastava liiva erikaaluks võiks arvestada 1,6t/m3. Seega on selle liivakoguse kaal on umbes 772 tonni. Selline oleks liiva hulk, kui terve ala oleks kaetud 70cm paksuse liivakihiga.

Parkla täiteliiv toodi Kelnasesse umbes 3 km kaugusel asuvast Mölgi sadamast. Edasi-tagasi sõite (6km) tuleb 20 tonni liiva mahutava kalluriga teha seega kokku 39. Mölgi sadamasse viidi ka Kelnase sadamast kokku korjatud kivid.

Liiva vedamiseks tehtud sõitude kogupikkus on 234 km. Arvestades kohalikke olusid võiks arvestada keskmiseks kiiruseks 15 km/h. Seega kujuneb kalluri sõiduajaks ca 16 tundi.

Kopplaaduri kopa maht on ligi 1m3, seega 20t kaaluvasse koormasse peab laadur tõstma liiva 13 kopatäit ja maha kallutab kallur oma koorma ise. Seega laadimise ja mahalaadimise ajaks võiks arvestada suure varuga 30 minutit. Seega kui ühelt poolt laadida liiva ja teiselt poolt kive, siis kokku võiks kuluda laadimistöödele ja veotööle 55 tundi laadurit ja 55 tundi veokit. Ehk selle aja oleksid mõlemad masinad üksteisest sõltuvalt tööprotsessis.

Kelnase sadamasse rajatud platsi planeerimiseks kuluks kogenud ekskavaatorijuhil maksimaalselt üks tööpäev, kuna me arvestame töid sooviga mitte liiga teha töö teostajale, siis arvestame 2 tööpäeva.

Seega arvatavasti suure reserviga vajalikke töömahte hinnates oleks olnud tööde teostamiseks vajalik 55 tundi laadurit, 55 tundi veokit ja 16 tundi ekskavaatorit.

Milleks kasutati Viimsi vallale akteeritud ja nädal aega kestnud kraana tööd, ei ole kahjuks võimalik lähteülesannet teostatud töödega võrreldes öelda.

Saare OÜ on akteerinud aga karjäärikalluri tööaega kokku 267 tundi ehk 6 nädalat ja 3 päeva.  Laaduri tööaega on akteeritud kokku 217 tundi ehk 5 nädalat ja 2 päeva.

Lisaks on akteeritud ekskavaatori tööaega 133,1 tundi ehk 3 nädalat ja 2 päeva ning kraana tööaega 40,3 tundi ehk 1 nädal.

Ma ei täheldanud tööde teostamise ajal, et parkla alalt oleks kasvupinnas kooritud, nagu näeb seda ette Viimsi Halduse juhi poolt koostatud lähteülesanne. Selle väljaselgitamine on aga lihtne, sest alati on võimalik teostada proovipuurimised, mille tulemuse järgi on võimalik hinnata nii teisaldatud pinnase mahud, kui ka selgitada, kas kasvupinnas kooriti ära või kaeti see liivaga.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Valdur Kahro poolt Viimsi vallavalitsusele esitatud aktid on õhku täis ja vallavalitsus on sellises mahus töid tasustades käitunud hooletult meie maksurahaga.

Samuti jääb mulle mõistmatuks, miks maksti OÜ Saare kivide teisaldamise eest, kui mitte väga kauges tulevikus on just neidsamu kive vaja Kelnase sadama muulide täiendamiseks. Siis ostab vald selleks praegu tasuta ära antud materjali uuesti ja veab selle oluliselt kaugemalt Kelnase sadamasse tagasi. Sest arvata võib, et Kelnase sadamast ära veetud kivid on täna Mölgi sadama ehitamiseks ülimalt vajalik ja tasuta saadud ehitusmaterjal, millega pikendatakse Mölgi sadama muule.“

19. mail esitasid Viimsi volikogu valimisliidu Kogukondade Viimsi liikmed Ants Erm ja Ivo Rull abivallavanem Margus Kruusmägile arupärimise Kelnase sadama parkla pinnasetööde kohta. Abivallavanem kirjalikud vastused jõudsid arupärijateni 2. juunil. Järgnevalt avaldame arupärijate küsimused ja neil antud vastused üheskoos.

Küsimus: Kuigi Kelnase sadamaalal puudub kinnitatud ja kehtiv detailplaneering, on Viimsi vald viimase kahe aasta jooksul kulutanud Kelnase sadamasse parkla loomiseks 77 771 eurot.

Ehitatav parkla mahutab 17 sõiduautot. Seega on ühe parkimiskoha maksumus valla eelarve jaoks 4574 eurot. Samas suviseid aerofotod Kelnase sadamast näitavad, et sinna on sageli pargitud üle 40 auto. Seega need hinnalised parkimiskohad ei lahenda parkimisprobleemi Kelnase sadamas. Miks on Viimsi vald teinud sellises mahus investeeringuid ehitisse, mis ei lahenda probleemi, vaid on hoopiski ohuna kõrval asuvale sadamakuurile neid juurde tekitanud?

Vastus: Parkimise laiendamine oli saare üldkoosoleku soov. Täiandava parkimisala loomine leevendab parkimisprobleemi ja võimaldab kaipealseid kohti kasutada alalistel saarel elavatel isikutel.

Küsimus: 2019. aastal on Margus Talsi allkirjaga väljastatud dokument „Teetööde kirjeldus – Ettevalmistustööd Kelnase sadama parkla rajamiseks“. Antud dokumendis puuduvad igasugused viited pädevalt koostatud ehitusülesandele. Tähelepanu väärib püstitatud ülesanne –„…, rajada 30-70cm paksune parkimisala alus liivast, kerge kaldega kirde suunas.“ Miks puudub antud dokumendis selge ala suurus pinnaühikutes ning vajalikud kõrgusmärgid, mis tuleb saavutada?

Vastus: Plaanil on ala piiritletud, mida on võimalik looduses mõõta ja mahud arvutada.

Küsimus: Miks ostis Viimsi Vallavalitsus  OÜ Saarelt  ehk Viimsi vallavolikogu liikmele kuuluvalt ettevõttevõttelt parkla aluspinna rajamise töid püstitamata lõplikku ülesannet, piiritlemata hinda, mahtu ja teostuseks kuluvat aega?

Vastus: Meile teadaolevalt ei olnud Pranglis teisi ettevõtteid, kel oli võimekus vastavaid töid teha.

Küsimus: Miks Viimsi vald tellis ilma hankekonkursita Saare OÜ-lt Kelnase sadama parkla pinnasetöid summas 31 826 eurot (lisandub käibemaks)? Samas kui parkla asfaldikatte jm taristu rajamiseks korraldati OÜ Viimsi Haldus poolt hiljem  riigihange summa on 32 900 eurot (lisandub käibemaks).

Vastus:Vallavalitsuse merenduse vanemspetsialist pidas mõistlikuks parkla ettevalmistustööde tellimise kohalikelt ettevõtjatelt tellida (konsulteerides tööde osas ka Viimsi valla teehooldaja AS TREV-2 Grupiga) ja leidis et töö on otstarbekam tellida saarel paiknevalt firmalt.

Küsimus: Kas olete veendunud, et Saare OÜ poolt Viimsi vallavalitsusele esitatud tööde aktid (21.06.19; 05.07.19; 23.08.19; 21.10.19 ) kajastavad tegelikult teostatud tööde mahte?

Vastus: Jah.

Küsimus: Miks on nendele aktidele alla kirjutanud üksnes OÜ Saare esindaja Valdur Kahro ja miks puudub aktidel Viimis vallavalitsuse esindaja allkiri?

Vastus: Ettevalmistustööd võeti vastu lõppaktiga, mis vastab püstitatud ülesandele ja teostatud töödele.

Küsimus Kuidas on võimalik, et vormiliselt ebakorrektsete aktide alusel maksti ilma lepinguta ja ilma konkursita Viimsi vallavalitsuse poolt Saare OÜ-le summa 31 826 eurot (lisandub käibemaks)?

Vastus: Maksti vastavalt tehtud töödele.

Foto: mereliivaga täidetud parkimisplatsi aluspind Kelnases.

Loe samal teemal:

„Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tunneb huvi Pranglil toimunu suhtes“

 „Arupärimistes soovitakse selgitusi võimalikele korruptsioonijuhtumitele Pranglil“

Viimsi Uudised

Jaga: