Sääre tee 22 detailplaneeringu kronoloogia 11.11. – 21.12.2020

Anname ülevaate Sääre tee 22 detailplaneeringu menetluse senisest käigust.

 • 11. november: Viimsi vallavalitsus võtab vastu korralduse nr. 690 „Rohuneeme küla, kinnistu Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja mereala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. Korraldusele on alla kirjutanud vallavanem Illar Lemetti.
 • 27. november: Viimsi Uudised avalikustab korralduse nr 690.
 • 27. november: Viimsilaste Facebooki grupis teatab Sääre tee 22 kinnistu kaasomanik Kristeli Kahro, et tema on antud detailplaneeringu algatamise vastu. Samas lõimes teatab Sääre tee 22 naaberkinnistu elanik Maria Mathiesen, et sai korraldusest nr 690 teada Viimsi Uudistest.
 • 28. november: Illar Lemetti kohtub Rohuneeme külavanem Jüri Martiniga. Seda kohtumist vallavalitsuse veebis kajastavas uudises nimetataks Sääre tee 22 randa ebaseaduslikult rajatud muule “paadi sildumiskohaks”.
 • 30. november: Sääre tee 22 kinnistu kaasomanik Kristeli Kahro saadab Viimsi vallavalitsusele teate, et soovib 11.novembril korralduse tühistamist.
 • 1. detsember: algab petisioon.ee keskkonnas allkirjade kogumine Maarika Pähklemäe koostatud nõudele Sääre tee 22 detailplaneering tühistamiseks.
 • 3. detsember: Aktuaalses Kaamera avaldab teemakohases saatelõigus Rohuneeme külaseltsi juhatuse liige Anneli Popell seisukoha, et Sääre tee 22 kinnistuga piirnevale rannaalale ebaseaduslikult ehitatud muulid tuleb lammutada.
 • 3. detsember: Rohuneeme ranna kaitsjaid koondav MTÜ Mererand hakkab vahendama teemakohast infot oma Facebooki lehel.
 • 4. detsember: algab rahvaalgatus.ee keskkonnas allkirjade kogumine Maria Mathieseni koostatud nõudele Sääre tee 22 detailplaneering tühistamiseks.
 • 4. detsember: Sääre tee 16 kinnistu omanik Mait Unt esitab vaide Viimsi vallavalitsuse 11. novembri korraldusele nr. 690 ning soovib selle tühistamist, kuna planeerimismenetlusega riivatakse tema õigusi.
 • 4. detsember: Illar Lemetti saab vastuse Maa-ametilt oma täpsustavale kirjale. Maa-amet teatab, et reformimata riigimaa katastriüksus Sääre tee 22 kinnistu ja naaberkinnistute ning mere vahele oli moodustatud ekslikult. Maa-amet selgitab, et Sääre tee 22 kinnistu ulatub kuni mere kaldajooneni ning et vastav parandus on tehtud ka kaardirakenduses.
 • 8. detsember: Eesti Päevaleht avaldab Vahur Kooritsa pikema artikli “Viimsi algatas planeeringu, mis seadustaks piraatsadama”.
 • 8. detsember: vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni e-istungil tõstatab komisjoni aseesimees Ivo Rull Sääre tee 22 planeeringu keskkonnamõjude küsimuse. Järgnevas emotsionaalses arutelus annab abivallavanem Margus Kruusmägi planeeringu kriitika kohta hinnangu: “Lõpetage ära see kuramuse nali!”. Komisjoni liige Valdur Kahro aga ütleb: “Ma võtan lihtsalt sadama registrisse ära ja kogu lugu!”.
 • 11. detsember: Illar Lemetti saadab Mait Unti esindajale Maarika Pähklemäele kirja, milles lükatakse tagasi Mait Unti vaie põhjendusega, et viimasel puudub õigus seda esitada.
 • 11. detsember: Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet saadab Illar Lemettile selgitustaotluse, milles palub selgitada:

“- kuidas Viimsi Vallavalitsus kavatseb õiguspäraselt saavutada kinnistu Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja mereala detailplaneeringus püstitatud eesmärgid ilma üldplaneeringut muutmata ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimist kaalumata?

– kas üldse ja millistele kaalutlustele tuginedes otsustas Viimsi Vallavalitsus, et Sääre tee 22 kinnistu detailplaneeringu algatamine ei kahjusta ülekaalukalt avalikku huvi ega ebaproportsionaalselt kolmandate isikute huve?

– kas üldse ja millistele kaalutlustele tuginedes otsustas Viimsi Vallavalitsus Sääre tee 22 kinnistuga piirneval rannaalal asuvate ebaseaduslike sadamarajatiste lammutamise asemel need seadustada?”

 • 15. detsember: ennelõunal annavad Maria Mathiesen, Maarika Pähklemäe ja Rohuneeme Külaseltsi liikmed vallavanem Illar Lemettile üle Rohuneeme ranna kaitseks kogutud rohkem kui 1300 allkirja. Sündmust kajastavad Aktuaalne Kaamera, Delfi, Viimsi Uudised ja Viimsi Teataja. Intervjuus Delfile mainib Lemetti, et kaldub 11. novembri korralduse tühistamise poole.
 • 15. detsember: Illar Lemetti teeb keskpäeval Viimsi valla veebis avalduse, milles ütleb: “Vallavalitsus analüüsib lähinädalatel kõiki muutunud asjaolusid ja langetab otsuse kaasomaniku taotluse osas.”
 • 15. detsember: Kogukondade Viimsi esindajad volikogus Ants Erm ja Ivo Rull annavad volikogu e-istungil üle põhjaliku arupärimise Illar Lemettile seoses Sääre tee 22 rannas toimunud ebaseadusliku ehitustegevusega ning vajadusega tühistada 11. novembri vallavalitsuse korraldus nr. 690.
 • 17. detsember: Keskkonnainspektsiooni järlevaleinspektor käib kahel korral tutvumas Sääre tee 22 rannas toimuvaga.
 • 18. detsember: Sääre tee 22 kinnistu naaber esitab halduskohtule taotluse korralduse nr. 690 sisuliseks läivaatamiseks. Eelnevalt oli vallavanem Illar Lemetti selle taotluse tagastanud seda sisuliselt läbi vaatamata.
 • 20. detsember: Viimsi Uudised avalikustab täies mahus Rahandusministeeriumi asekantsler Kaia Sarneti selgitustaotluse vallavanem Illar Lemettile.
 • 20. detsember: Maria Mathiesen avaldab Viimsilaste Facebookis fotod, millel on näha jätkuv ehitustegevus Sääre tee 22 kinnistuga piirneval rannaalal.
 • 21. detsember: Kanal2 “Kuuurija” kajastab Viimsi kogukonna vastuseisu Sääre tee 22 detailplaneeringule. Katrin Lusti reportaaž sisaldab ka pikema intervjuu Valdur Kahroga, milli lõpus too tituleerib Rohuneeme ranna kaitsjaid “külahulludeks”.

Tunnusfoto: Sääre tee 22 planeeritava ala skeem vallavalitsuse korraldusest nr. 690. Kinnistu kaasomanik Valdur Kahro on seda skeemi avalikult korduvalt nimetanud Viimsi Uudiste poolt välja mõeldud valeks.

Viimsi Uudised

Jaga: